550 Ahmed, Nuran, Mohammed and Mahmoed Balboul

Ahmed, Nouran, Mohammed and Mahmoed Balboul

Ahmed, Nouran, Mohammed and Mahmoed Balboul

Jerusalem 10 juli 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik begin met de familie Balboel.

Jerusalem July 10, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

I start with the Balboul family.

Aan het begin van de week verscheen in Ma’annews een bericht, dat de twee broers, Mohammed en Mahmoed Balboel aan een hongerstaking zijn begonnen, omdat zij vastzitten zonder een aanklacht.

Ik heb donderdag hun moeder Sana bezocht. Die dag vastte zij uit solidariteit met haar zoons mee. Vandaag zal zij hen bezoeken en morgen haar dochter Noeran.
Er komen wel mensen haar bezoeken, maar zij mist daadwerkelijke steun. Het blijft meestal bij mooie woorden.

Vrijdagavond gaf een Syrische medebroeder, Ibrahim Sabbagh, die in Aleppo woont en werkt, een presentatie van de situatie ter plekke. Het was indrukwekkend, wat hij te vertellen had.

Hij begon met te vertellen, dat er geen gematigde rebellen zijn. Er zijn Jihadisten en terroristen.

Een onderdeel van zijn verhaal was een eucharistieviering. Tijdens het communie uitreiken werd een psalm gezongen: Mijn ogen slaan op naar de bergen. Vanwaar komt mijn hulp? Iemand nam dit lied op. Tijdens het zingen van dit lied sloeg een raket in op het zwakste deel van de kerk. Er brak paniek uit. 60 mensen raakten gewond. Dit alles was te horen.

Ibrahim liet beelden zien van de omgeving, waar hij werkt: veel verwoesting was te zien. In feite is het er oleefbaar. Maar toch gaat het kerkelijk leven gewoon door. Hij liet beelden zien van de 1e communie en het vormsel, maar met minder kinderen als gebruikelijk. Hij bezoekt mensen thuis en bidt met hen. Hij is daarmee een grote steun voor hen.

Ook krijgt hij het voor elkaar om maandelijks voedselpaketten aan tweeduizend families te geven voor 40 euro per stuk.

Ik heb ontdekt, dat het leerzaam is om je in het gedrag van kleine kinderen, van peuters te verdiepen. Een jongetje van bijna vier had de gewoonte aangenomen om iedere avond, als hij naar bed moet, flink te brullen, wat zijn moeder beanstigde. Ik kon met haar hierover praten. Zij kwam die angst te boven met als gevolg, dat het kind wat kalmeerde. Hij probeerde bij mij brood weg te pakken, maar daar kreeg hij geen kans voor. Hij dook toen in een stoel weg en ging daarna tussen twee kussens op een bank naar mij kijken tot hij er genoeg van had.

Van andere vrienden begon de oudste zoon van tweeënhalf iedere keer, als hij naar de kindercrêche moest, flink te huilen. Hoe dit te begrijpen?

Van zijn moeder begreep ik, dat hij intelligent is en heel gevoelig. Ik vermoedde, dat het kind zich hulpeloos voelde, als hij naar de crêche ging en zonder zijn ouders zou zijn. Ik stelde voor, dat zij iedere keer het kind aan dezelfde persoon op de crêche zou overhandigen, zodat die een soort verlengstuk van hen zou worden. Het huilen werd minder.

Ik zag dat de jongste van 16 maanden de gewoonte had om van alles vast te pakken en op de grond te gooien. Wat te doen? Ik zag hem proberen om een krukje op te tillen kennelijk met de bedoeling het op de grond te gooien. Ik zei tegen hem in het Arabisch: hallo Omar, hoe gaat het ermee? Hij stopte, maar probeerde het opnieuw. Ik zei weer: hallo Omar, hoe gaat het ermee? Toen was dit afgelopen. Vervolgens zag hij een plastic tas met onder meer een plastic fles met drinken. Hij probeerde die uit de tas halen met kennelijk de bedoeling het op de grond te gooien. Weer zei ik: hallo Omar, hoe gaat het ermee? Hij stopte en zette de fles, die op zijn kant lag, overeind.

De keer erop lag hij op een gegeven moment voor mij op de grond. Hij keek mij een tijdje aan, alsof hij mij aan het bestuderen was.

De moeder van de twee is een drukbezette vrouw met een volle baan. Om het huishouden te regelen, probeerde zij haar twee kinderen onder controle te houden, maar het omgekeerde gebeurde. Haar kinderen controleerde haar. Dit weet zij nu. Zij is verstandig genoeg om hiermee om te gaan. Hierbij zij aangetekend, dat uit onderzoek is gebleken, dat een peuter van één jaar weet, hoe het de aandacht van zijn moeder weet te trekken.

Iets anders was de laatste Iftar. Ik was bij Shorouq, waar ook haar drie nichtjes Amal, Rotaj en Razal waren. Op een gegeven moment bezeerde de vierjarige Razal zich en begon flink te huilen.

17. Rotaj and Razal

17. Rotaj and Razal

Haar zusjes probeerden haar te troosten, maar dat wilde niet erg lukken. Toen brachten zij haar bij mij en zij klom op mijn schoot en dook in elkaar als in een foetushouding. Zo bleef zij een tijdlang liggen. Haar vader zag dit, maar zei verder niets. Pas na verloop van tijd stond zij op en ging weg.

Wat in Dallas gebeurd is, is afschuwelijk. Het lijkt op een steeds openlijkere burgeroorlog tussen AfroAmerikanen en Euro-Afrikanen. Maar feitelijk was er weer een eenzame wolf, die dit veroorzaakte. Hier heeft de VS tot nu toe geen antwoord op. Het is geen gezonde samenleving.

Ik ben weer het boek van Erich Fromm, De gezonde samenleving, aan het lezen. Daarin staat onder meer:
Een gezonde samenleving is er één, waarin kwaliteiten zoals hebzucht, uitbuiting, bezitsdrang, narcisme, geen kans hebben om te worden gebruikt voor een grotere materieel gewin of voor de verhoging van iemands persoonlijke prestige.
In een aanhangsel staat nog iets meer over De gezonde Samenleving.

Als aanhangsel voeg ik verder toe: een artikel van rabbi Lerner met een oproep om het geweld te stoppen n.a.v. Dallas, een artikel over een poging van de Britse politie de oud-minister van Israël Tzipni Livni te verhoren over de oorlog tegen Gaza in 2008 – 2009 en een waarschuwing van Gorbatsjov voor een hete oorlog tussen de NATO en Rusland. Hij is een tegenstander van Poetin. Ik deel zijn vrees met name vanwege mevrouw Nuland, die op het ministerie van buitenlandse zaken van de VS werkt en al eerder heeft laten blijken te willen afrekenen met Rusland.

Tot slot nog iets van vorige week.

Op vrijdag 1 juli was er het feest van het kostbaar bloed van Jesus, maar ook de laatste vrijdag van de Ramadan. Het feest wordt in Getsemane gevierd, aan de andere kant van de oude stad. Wij moesten daarheen lopen, maar dit keer niet langs de kortste route, maar precies langs de andere kant om vanwege de drukte van Moslims op weg naar Al Aqsa moskee.

Groeten uit Jerusalem, waar het tropisch blijft,

Louis

At the beginning of the week, appeared in Ma’annews a message that the two brothers, Mohammed and Mahmoud Balboul have started a hunger strike because they are in prison without an indictment.

21. Ahmed, Nouran, Mohammed and Mahmoed Balboul

21. Ahmed, Nouran, Mohammed and Mahmoed Balboul

Thursday I visited their mother Sana. That day she fasted in solidarity along with her sons. Today she will visit them and tomorrow her daughter Nouran.
There come people to visit her, but she lacks real support. It usually stays with fine words.

Friday gave a Syrian fellow brother, Ibrahim Sabbagh, who lives and works in Aleppo, a presentation of the situation on the ground. It was impressive what he had to say.

He started by telling that there are no moderate rebels. There are Jihadists and terrorists.

A part of his story was a Eucharistic celebration. During giving the communion there was sung a hymn My Eyes look up to the mountains. Whence comes my help? Someone recorded this song. During the singing of this song a rocket hit in the weakest part of the church. Panic broke out. 60 people were injured. All this could be heard.

32. Ibrahim Sabbagh from Aleppo

32. Ibrahim Sabbagh from Aleppo

Ibrahim showed images of the area where he works: much destruction was visible. In fact, it is there not viable. Yet church life continues. He showed pictures of the 1st Communion and Confirmation, but with fewer children as usual. He visits people’s homes and pray with them. It is therefore a great help to them.

He will give it to each other to monthly food parcels to two thousand families for 40 euros each.

I have discovered that it is instructive to delve into the behavior of small children, from toddlers. A boy of nearly four had a habit adopted to scream every evening, when he has to go to bed, which frightened his mother. I could talk to her about this. She overcame her fear with the result that the child somewhat calmed. He tried to take my bread away, but he had no chance. He ducked away in a chair and then went between two pillows on a sofa watching me until he’d had enough.

Other friends their eldest son from two and a half began each time, as he had to go to the kindergarten, to cry a lot. How to understand this?

From his mother, I understood that he is intelligent and very sensitive. I suspected that the child felt helpless when he went to the kindergarten and would be without his parents. I suggested that she would hand each time the child to the same person from the kindergarten so that would be a sort of extension of them. The crying became less.

I saw the youngest of 16 months had the habit of grasping everything and throw on the ground. What to do? I saw that he tried to lift a cammock obviously with the intention to throw it on the ground. I told him in Arabic: Omar hello, how are you? He stopped, but tried again. I again said hello Omar, how are you? Then this was past. Then he saw a plastic bag including a plastic bottle with a drink. He tried to get out of the bag evidently intended to throw it on the ground. Again I said hello Omar, how are you? He stopped and put the bottle lying on its side, upright.

The next time, he was laying at one time for me on the ground. He looked at me for a while, like he was studying me.

The mother of two is a busy woman with a full job. To regulate the household, she tried to keep her children under control, but the opposite happened. Her children controlled her. This she now knows. She was wise enough to deal with this. It should be noted that research has shown that a toddler of one year knows how to manage to attract the attention of his mother.

Something different was the last Iftar. I was at Shorouq, where were her three nieces Amal, Rotaj and Razal.

19. Amal

19. Amal

At one time the four-year Razal hurt herself and began to cry a lot. Her sisters tried to comfort her, but that did not really work out. Then they brought her to me and she climbed on my lap and curled up like a foetus position. So she remained for a time. Her father saw this, but said nothing. Only after a while she got up and left.

What happened in Dallas, is atrocious. It resembles an ever more overt civil war between African American and Euro-Africans. But in fact, there was again a lone wolf who caused this. Here the US has so far no answer. It is not a healthy society.

I am reading again the book by Erich Fromm, The Sane Society. It states inter alia:
A healthy society is one in which qualities like greed, exploitativeness,, possessiveness, narcissism, have no chance to be used for greater material gain or to increase one’s personal prestige.

In an attachment is ​​something more about The sane society.

As attachment I add further: an article by Rabbi Lerner with a call to stop the violence regarding Dallas, an article about a British police attempted to question the former minister of Israel Tzipni Livni on war against Gaza in 2008 – 2009 and a warning of Gorbachev for a hot war between NATO and Russia. He is an opponent of Putin. I share his fears particularly because Mrs. Nuland, who works at the Ministry of Foreign Affairs of the US and already has indicated previously to deal with Russia.

Finally something last week.

On Friday, July 1st there was the feast of the precious blood of Jesus, but also the last Friday of Ramadan. The feast is celebrated in Gethsemane, on the other side of the old city. We had to walk there, but this time not by the shortest way, but just on the other way around because of the crowds of Muslims towards Al Aqsa mosque.

Greetings from Jerusalem, where the tropical continues,

Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Balboulback to menu attachments

2 In Unprecedented Move, British Police Summoned Tzipi Livni Over Suspected Gaza War Crimesback to menu attachments

3 Sane Societyback to menu attachments

4 Gorbatsjov, ‘NAVO is Escalatie Van Koude Naar Hete Oorlog Aan Het Voorbereiden’back to menu attachments

5 Stop the Violence!back to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.