551 Nuran released after 3 months; her brother Mahmoud has been placed in isolation

33. Nuran

Nuran (15) released by Israel after 3 Months in Prison

Jerusalem 17 juli 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Wederom heeft de waanzin van een eenzame wolf toegeslagen met minstens 84 doden als gevolg, zoals op 22 juli 2011 Anders Breivik 77 mensen had vermoord.

Jerusalem July 17, 2016

Dear people,

Peace and all good.

Again, the madness of a lone wolf struck at least 84 deaths, as had been assassinated on July 22 2011 Anders Breivik 77 people.

Ik roep ook in herinnering hoe op koninginnedag 2009 in Apeldoorn een eenzame wolf 8 mensen met zijn auto doodreed. Opnieuw constateer ik, dat het moeilijk is om eenzame wolven op het spoor te komen en te voorkomen, dat zij zich ontwikkelen tot een ongeleid projectiel. In ieder geval mogen we ons niet verschuilen achter “ben ik mijn broeders hoeder.”

Ik vind het opvallend, dat de dader net als die van Brussel een crimineel strafblad had. Zou dat mede een rol hebben gespeeld? De nationale feestdag in Frankrijk zal vermoedelijk helaas nooit meer dezelfde zijn.
Ik heb ook iets goeds te melden.

Afgelopen dinsdag is Noeran Balboel vrijgelaten, een maand eerder dan verwacht. Zie bijlage. Donderdagmorgen heb ik haar opgezocht. Het was een emotioneel weerzien.

Ik kwam precies op tijd, want even later ging zij met haar moeder naar het Rode Kruis, omdat er papieren ingevuld moesten worden. Zo kon ik op het huis passen. Tijdens hun afwezigheid kwamen er mensen, die Nuran wilden interviewen. Eerst twee mensen van EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel), een vrouw, die priester in Noorwegen is in de Lutherse kerk, en een man uit Ierland, begeleid door een Palestijn. Zij vroegen mij om nadere informatie over Nuran.

Hierna kwam een cameraploeg van vier mensen. Ik speelde voor gastheer.

Er is over dit gezin ook iets slechts te melden. Ik vertelde al, dat de twee broers een hongerstaking waren begonnen, omdat zij vastzitten zonder beschuldiging. De jongste van hen, Mahmoed is in de isoleer geplaatst en er is een ventilator op hem gericht, aldus zijn moeder Sana. Wie is de terrorist?

De eerste twee mensen wilden niet in beeld bij de cameraploeg om te voorkomen, dat het project van EAPPI, namelijk onder meer het begeleiden van Palestijnse kinderen naar school ten zuiden van Hebron, in gevaar zou komen.

Maandag bezocht ik eerst de familie van Hajj en daarna Hajj op zijn werk. Hajj vertelde mij, dat hij volgende maand bezoek krijgt van een rapper uit de VS, een autochtone vrouw. Dit lijkt mij zeer bijzonder. De vrouw heeft een organisatie opgericht ter ondersteuning van de Palestijnen. Zij weet vanuit de geschiedenis van haar stam, wat onderdrukking betekent.

Op zijn werk was ook een jonge Palestijn, die de Israëlische nationaliteit heeft. Hij kan hierom zonder visum door Europa reizen.

Het reizen per bus was die dag opmerkelijk. Naar Bethlehem was de weg vanaf het oecumenisch centrum Tantur vol met verkeer. Het was langzaam rijden. Terug was helemaal bijzonder. Toen de bus vlakbij de checkpoint van de tunnelweg kwam, bleek de weg overvol te zijn.

04. extra security at tunnel checkpoint

04. extra security at tunnel checkpoint

De buschauffeur besloot hierop om te draaien en waar de bus gewoonlijk rechtsaf slaat, ging hij linksaf. Kilometers verderop was er ook een checkpoint, waar we zonder controle doorheen konden rijden.

Dinsdag bezocht ik onder meer mijn vriend Mike hij vertelde mij, dat het nu stiller is met pelgrims dan tijdens de Gaza oorlog.

Woensdag had ik een gesprek met Shorouq en haar zus Raida. Ik stimuleerde, dat zij elkaar steunen. Er zijn problemen met een broer, die boos wordt, als ik er blijf slapen. De moeder zou juist willen, dat ik er iedere nacht blijf slapen.

Donderdag at ik in mijn oude communiteit in Bethlehem. De ontvangst was heel plezierig. Vooral de oudste broeder, Camillo, was heel verheugd. Hij vierde zijn naamdag. Met mijn aanwezigheid kon hij weer terugvallen op zijn geliefde verwijzing naar mij als Moses en hij was weer Aaron.

Hierna bezocht ik Jack, die in zijn vrije tijd zich ontplooit als timmerman. Als gebruikelijk had hij veel te vertellen, zoveel, dat we niet aan kaarten toekwamen.

Hierna bezocht ik nog mijn ‘Duitse’ familie, die ik via een Duits echtpaar ken.

37. visiting the 'German' family

37. visiting the ‘German’ family

Ik moest wat bemiddelen tussen beide kanten voor het betalen van het onderwijs van de jongste dochter, Mirna. De oudste dochter had last van een afgesloten neus, is daaraan geopereerd en doet het nu weer goed. Zo is er altijd wat.

Vrijdag bezocht ik weer eens mijn vriendin Hadassah, juist voor de sabbath. Zij heeft weer de draad opgepakt van haar project om ter stimulering van de vrede gedichten voor te dragen door verschillende mensen en door het gehoor over na te laten denken en uit te wisselen. De gedichten zijn in het Hebreeuws, Arabisch en Engels.

Gisteren bezocht ik eens mijn medebroeder Severino in Ein Karem, dat tegen Jerussalem aanligt. De uitnodiging voor het bezoek liep al vanaf vorig jaar. De keuze van het moment was uitstekend: juist na twee weken kapittel ter aanvang van het nieuw bestuur. We spraken over het reilen en zeilen in de custodie. Dit was voor mij heel vruchtbaar.

Komende donderdagavond heb ik een gesprek met de nieuwe Custos, net voor mijn vertrek naar Nederland voor mijn vakantie tot 10 september (11 september wordt Noeran 16). Ik ben benieuwd.

Als bijlage stuur ik mee: behalve het artikel over de vrijlating van Noeran een vooruitblik op de veiliheid op de Republikeinse conventie, een artikel over gelekte informatie over training van grote aantallen buitenlandse militairen en politie met weinig overzicht door de VS, een robotfoto van de jihadist, een dreigende nieuwe strijd tussen Palestina en Jordanië enerzijds en Israël anderzijds in de UNESCO, en een serie symbolische foto’s.

groeten uit Jerusalem tot september, Louis

I would remind you how to queen’s day in the Netherlands 2009 in Apeldoorn a lone wolf killed with his car 8 people. Again, I note that it is difficult to get lone wolves on the track and avoid that they develop into an unguided missile. In any case, we must not hide us behind “am I my brother’s keeper.”
I find it striking that the perpetrator just like those of Brussels had a criminal record. Would that also have played a role? The national holiday in France will probably unfortunately never be the same.

I also can say something positive. Tuesday Nouran Balboul was released a month earlier than expected. See attachment. Thursday morning I looked her. It was an emotional reunion.

I arrived just in time, because a moment later she went with her mother to the Red Cross, because there had to be filled out paperwork. So I could fit in the house. During their absence, there were people who wanted to interview Nuran.

4. Nouran interviewed by a TV team for three  stations

4. Nouran interviewed by a TV team for three stations

First two people from EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel), a woman, who is priest in Norway in the Lutheran church, and a man from Ireland, accompanied by a Palestinian. They asked me for further information on Nouran.
This was followed by a camera crew of four people. I played host.

There is about this family something bad to report. I told you that the two brothers had begun a hunger strike because they are stuck without charge. The youngest of them, Mahmoud has been placed in isolation and there is a fan directed at him, his mother Sana said. Who is the terrorist?

The first two people did not want in the picture with the camera crew to ensure that the project EAPPI, which include escorting Palestinian children to school south of Hebron would be jeopardized.

Monday I first visited the family of Hajj, then Hajj on his work. Hajj told me that he will get visit next month of a rapper from the US, an indigenous woman. This seems to me very special. The woman has set up an organization to support the Palestinians. She knows from history of her tribe, what means oppression.
At his work was a young Palestinian who has Israeli nationality. He can do so without a visa to travel through Europe.

Traveling by bus that day was remarkable. To Bethlehem the road from the Ecumenical Centre Tantur was full of traffic. It was slowly driving. Backwards it was totally special. When the bus came near the checkpoint of the tunnel road, the road proved to be overcrowded.

10. a checkpoint without check

10. a checkpoint without check

The bus driver then decided to turn around and where the bus usually turn right, he went left. Kilometres’ away, there was a checkpoint where we could drive through without inspection.

Tuesday I visited include my friend Mike, he told me that it is quieter with pilgrims than during the Gaza war.

Wednesday I had a conversation with Shorouq and her sister Raida. I encouraged that they support each other. There are problems with a brother who is angry, when I sleep there. The mother would just want me to stay there to sleep every night.

Thursday I ate in my old community in Bethlehem. The welcome was very enjoyable. Especially the eldest brother Camillo, was very pleased. He celebrated his name day. In my presence he could fall back on his beloved referring to me as Moses, and Aaron, he was again.

Then I visited Jack, who in his spare time unfolds as a carpenter. As usual, he had much to tell so much that we didn’t have time to play cards.

Afterwards I visited my ‘German’ family, who I know through a German couple. I had some mediating between both sides to pay for the education of the youngest daughter, Mirna. The eldest daughter had suffered from a closed nose, which has been operated and now it is ok. There is always something.

Friday I once again visited my friend Hadassah, just before the Sabbath. She picked up the thread of her project to contribute to the promotion of peace by reciting poems by different people, letting people listen to them, think and exchange. The poems are in Hebrew, Arabic and English.

Yesterday I once visited my confrere Severino in Ein Karem, which lays near Jerusalem. The invitation for the visit was already from last year. The choice of timing was excellent: just after two weeks of chapter to the start of the new board. We talked about the ins and outs of the Custody. This was very fruitful for me.

Next Thursday evening I have a talk to the new Custos, just before my departure to the Netherlands for my vacation until September 10 (September 11 celebrates Nuran her 16th birthday). I’m curious.

Enclosed I send with: except the article about the release of Nouran a preview of the safety at the Republican convention, an article on leaked information about training of large numbers of foreign troops and police with little overview by US, a robot photo of the jihadist, a looming new conflict between Palestine and Jordan on the one hand and Israel on the other, in the UNESCO, and a series of symbolic pictures.

Greetings from Jerusalem until September, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 AFTER WEEK OF VIOLENCE, CLEVELAND PREPARES FOR CHAOS AT REPUBLICAN CONVENTIONback to menu attachments

2 Israel Releases 15-Year-old Palestinian Girl After 3 Months in Prison


back to menu attachments

3 Leaked Data Reveals How the U.S. Trains Vast Numbers of Foreign Soldiers and Police With Little Oversightback to menu attachments

4 Robotfoto Van de Jihadistback to menu attachments

5 the Palestinians and Jordan Declare Religious War Against the Jews — It is Dangerousback to menu attachments

6 Zij Staat Symbool Voor de Protesten in Amerikaback to menu attachments

space:

Reacties zijn gesloten.