555 Dead

Palestinian Man Shot by Israeli Polic

Palestinian Man Shot by Israeli Police

Jerusalem 2 oktober 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Vorige week zondag is kort na het middaguur Lawrence vredig heengegaan.

Jerusalem October 2, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

Last Sunday shortly after midday Lawrence passed away peacefully.

Achteraf realiseerde ik mij, dat ik de laatst was, die nog met hem contact heeft gehad. Zaterdagmorgen kwam ik op zijn kamer. Hij herkende mij en noemde mijn naam. Hij probeerde een hand te geven, maar gleed weg. Torn ik zijn hand aanraakte, reageerde hij niet.

07-before-the-funeral-of-lawrence

07-before-the-funeral-of-lawrence

Zijn uitgeleide was waardig: eerst in de kerk hier in Jerusalem, waarna hij naar Bethlehem werd overgebracht om na een herdenking in de kerk bij zijn Melkgrot temidden van de overledenen van Bethlehem bijgezet te worden.

Uiteraard stond afgelopen week het overlijden van oud-politicus Peres in het middelpunt van de belangstelling. Hij was symbool van hoop op een betere toekomst hier in het Midden Oosten. Hij is nu weggevallen. Wat blijft er over?
Dood maakte ik direct afgelopen vrijdagavond mee. Ik was op bezoek geweest bij mijn vriendin Arab en haar man Himli bracht mij naar checkpoint Qalandia, want de laatste bus vanaf het busstation was al vertrokken. Toen ik bij de checkpoint aankwam, hoorde ik een schot en na enige stilte een salvo. Een Palestijn had een veiligheidsofficier met een mes aangevallen. Hij werd neergeschoten en zijn lichaam kreeg nog een salvo eroverheen. Later werden geluidsbommen gebruikt. Wat er de bedoeling van was, is mij onduidelijk.

Dit betekende, dat de checkpoint onmiddellijk gesloten werd en ik Jerusalem niet bereiken kon. Ik kon niet weg. Toch had het zin om er te blijven, want even later kwamen drie vrouwen met twee peuters en een baby. Zij bleken later vlak bij de checkpoint wonen. Ook zij moesten wachten op een voor vrouwen geen prettige plek. Voor hen was het dan ook een steun, dat ik er was. Bij mij voelden zij zich veilig.

Na een tijd konden we weg. Een relatie kwam hen ophalen en ik kon mee. Niet ver van de checkpoint werden we bij een familie opgevangen. Na weer een tijdje kwam er een busje, die iedereen thuisbracht, inclusief mij. Het was wel een stuk in de nacht. We gingen via een andere checkpoint, waar we overigens niet gecontroleerd werden.

Het bezoek was heel plezierig. We kwamen over Mohammed te spreken. Arab had mij al verteld, dat het deel van de Koran, dat in Medina geschreven was, negatief van karakter is met oproep tot geweld, terwijl het deel uit Mekka veel teksten uit de Bijbel kent. Ik vermoed, dat om dit beter te begrijpen, je iets van de cultuur hier moet kennen. Weliswaar kunnen mensen heel gastvrij zij zijn en was Mohammed in Medina gastvrij onthaald, maar vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Je weet niet hoe er achter je rug om over je gesproken wordt. Dit wantrouwen zou wel eens de achtergrond van de negatieve kleur van de Koran uit Medina kunnen zijn. Het is volgens mij altijd belangrijk om menselijke factoren in het oog te houden bij wat heilige boeken wordt genoemd.

Vorige week zondag was er een viering in Emmaus, waar ik ook naar toe ben gegaan.

01-singer-anne-marieke-from-holland

01-singer-anne-marieke-from-holland

Na afloop was er een orgelconcert met zang door een Nederlandse vrouw, die in Oost Jerusalem woont, Abu Tor.

Mijn medebroeder Petrus uit Duitsland bood mij aan met hem mee te rijden, maar dat leverde een probleem op bij de checkpoint. Ik werd niet doorgelaten, want om naar Emmaus te kunnen gaan, heb je een Israëlische vergunning nodig. Ik stond niet op zijn vergunning. Daarop bracht Petrus mij terug naar de bus, waar ik gewoon mee terug kon gaan. Ik had overigens met de officier, die dit probleem veroorzaakte, geen oogcontact. Het is altijd wel gemakkelijk op afstand negatieve beslissingen te nemen.

Woensdag was ik eerst bij Ofer en Marion in West Jerusalem. Ik hoorde, dat artsen in Israël weigeren om hongerstakers gedwongen te voeden.

Jack, die ik een tijd niet meer gezien had, bezocht ik ‘s middags. Hij vertelde mij, dat hij vegetariër was geworden. Hij zag, dat ik nog behoorlijk gezond ben afgezien van mijn loopprobleem. Hij schreef dit toe aan het feit, dat ik geen vlees eet. Daarop besloot hij hetzelfde te doen. Hij voelt zich er goed bij. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Hierna bezocht ik Sana. Ik merkte, dat zij heel druk is met haar twee zoons in de Israëlische gevangenis. Zij heeft veel telefoontjes.
De vroegere voorzitter van de Europese Commissie Barosso heeft de weg gewezen hoe om te gaan met de onderwereld: overleg met de onderwereld om de negatieve gevolgen van hun werk in te dammen.

Gisteren was er een plechtige professie van een Palestijnse medebroeder uit Nazareth, waar de plechtigheid gehouden werd.

26-solemn-profesion-of-brother-ayman

26-solemn-profesion-of-brother-ayman

Ik zat met enkele andere medebroeders op een plek, waar de plechtigheid niet te volgen was.

De discussie rond Zwarte Piet is weer losgebarsten. Maar de kern blijft buiten beeld. Op de eerste plaats: wat is de rol van Zwarte Piet? De discussie stelt het uiterlijk centraal en bevordert daarmee in mijn ogen discriminatie: ga af op het uiterlijk, niet op de inhoud van de rol. Ten tweede blijft buiten beeld, dat de Sint, de baas, kennelijk vanzelfsprekend een blanke man moet zijn.

Ik voeg enkele aanhangsels toe: een bericht hoe een moeder haar zoon redde van de Jihad, een bericht over het schieten bij Qalandia, het overbrengen van Mahmoed Balboel naar een ander ziekenhuis, over een besloten bijeenkomst van Kerry, waarin hij eindelijk onderkent, dat Israël naar een één staat oplossing streeft en een verhaal over een 14 jarig meisje, die niet langer wilde leven aan een machine.

Groeten uit Bethlehem, Louis

In retrospect, I realized that I was the last, which has not had contact with him. Saturday morning I got to his room. He recognized me and called my name. He tried to shake hands, but he slipped away. Then I touched his hand, he did not respond.

09-farewell-for-lawrence

09-farewell-for-lawrence

His send-off was worthy: first in the church here in Jerusalem, after he was transferred to Bethlehem to be buried after a memorial service in the church at his Milk Grotto amid the dead of Bethlehem.

Obviously, last week was the death of former politician Peres in the spotlight. He was a symbol of hope for a better future here in the Middle East. He has now disappeared. What’s left?

Death I immediately made last Friday along. I was visiting my friend Arab and her husband Himli brought me to Qalandia checkpoint, because the last bus from the bus station had already left. When I arrived at the checkpoint, I heard a shot and after some silence a burst. A Palestinian had attacked a security officer with a knife. He was shot and his body got another burst over it. Later sounds bombs were used. What was the intention is not clear to me.

This meant that the checkpoint was closed immediately and I could not reach Jerusalem. I could not leave. Yet it made sense to stay there, because moments later, three women with two toddlers and a baby came. They were found later to live near the checkpoint. They also had to wait on a place, which is not pleasant for women. For them it was a support, I was there. With me they felt safe.

After a while we could leave this place. A relationship came to pick them up and I could join them. Not far from the checkpoint we were collected by a family. After a while there was a bus that brought everyone home, including me. It was a piece in the night. We went through another checkpoint, where we were, moreover, not checked.

The visit was very enjoyable. We started to talk about Muhammad. Arab had already told me that the part of the Qur’an, which was written in Medina, is negative in character with a call for violence, while the part from Mecca has many texts from the Bible. I suspect that in order to understand this better, something of the culture need to know here. Although people may very hospitable the people in Medina received Muhammad with great hospitably, but trust is not obvious. You do not know what’s behind your back to talk about you. This distrust may well be the background of the negative color of the Koran of Medina. It always is in according to me important to take in account human factors referred to what are called sacred books.

Last Sunday, there was a celebration at Emmaus, where I went to.

02-friar-ricardo-with-organist-and-anne-marieke

02-friar-ricardo-with-organist-and-anne-marieke

Afterwards there was an organ concert with singing by a Dutch woman who lives in East Jerusalem, Abu Tor.

My fellow friar Peter from Germany offered me to ride with him, but that presented a problem at the checkpoint. I was not allowed to pass, because to go to Emmaus, you need an Israeli permit. I was not on his license. Then Peter took me back to the bus, where I could just go back with. I also had with the officer who caused this problem, no eye contact. It’s always easy to take negative decisions remotely.

Wednesday I was first at Ofer and Marion in West Jerusalem. I heard that doctors in Israel refuse to forced feeding hunger strikers.

Jack, I had not seen in a while, I visited in the afternoon. He told me that he had become a vegetarian. He saw that I was still quite healthy apart from my walking problem. He attributed this to the fact that I do not eat meat. So he decided to do the same. He feel now fine. Setting a good example to follow.

After that I visited Sana. I noticed that she was very busy with her two sons in Israeli prison. She has many phone calls. The former president of the European Commission Barroso has shown the way how to deal with the underworld: consultation with the underworld to curb the negative impact of their work.

Yesterday there was a solemn profession of a Palestinian confrere from Nazareth, where the ceremony was held.

25-brother-ayman

25-brother-ayman

I sat with some other brothers in a place where it was not possible to follow the ceremony.

The discussion about Black Piet erupted again. But the core remains out of the picture. Firstly, what is the role of Black Piet? The discussion presents the picture central and thereby promotes discrimination in my view: go down to the appearance, not the contents of the role. Second, remains out of the picture, the Saint, the boss, obviously has to be a white man.

I add some attachments to a message how a mother saved her son from the Jihad, a message n about the shooting at Qalandia, transferring Mahmoud Balboel to another hospital, a closed meeting of Kerry, where he finally recognizes that Israel strives one state for a solution and a story about a 14 year old girl who no longer wanted to live on a machine.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohte
attachments:

1 Israel Transfers Palestinian Prisoner Between Clinics Amid Hunger Strike Recoveryback to menu attachments

2 Kerry, Israel and Palestinians Headed for Binational State, World Must Act or Shut Upback to menu attachments

3 Palestinian Man Shot by Israeli Policeback to menu attachments

4 Jerika (14) Neemt Afscheid Van Het Leven Met Feestback to menu attachments

5 Zij Redde Hem Van de Jihadback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.