556 U.S. Admits Israel is Building Permanent Apartheid Regime

(Photo: John Minchillo/AP)

(Photo: John Minchillo/AP)

Jerusalem 9 oktober 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Van de week was het Franciscusfeest met de nodige liturgische vieringen.

Jerusalem October 9, 2016

Dear friends,

Peace and all Good.

This week it was St. Francis’ Feast with the necessary liturgical celebrations.

Bij de eucharistieviering dinsdagmorgen was de vorige custos ook aanwezig, maar dan als aartsbisschop met daaraan aangepaste kledij.

Ik heb wel moeite met allerlei liturgische vieringen, waardoor betrokkenheid bij gewone mensen in het gedrang komt. Ik doel met name op wat mij vorige week vrijdagavond overkomen is bij checkpoint Qalandia, waar ik door mijn aanwezigheid drie vrouwen van dienst kon zijn.

Gisteren was er ook zo’n liturgische viering in Kafarnaum, waar de meeste broeders naartoe waren gegaan met twee bussen. Ik heb me beziggehouden met twee problemen in Bethlehem.

Maandagavond was er na de herdenking van het sterven van Franciscus op 3 oktober 1226 na zonsondergang (en daarom is zijn feest op de 4e) voor de broeders uit Jerusalem en omgeving barbecue. We hebben daar alle ruimte voor bij de curie ofwel bestuurscentrum van de Custodie.

Op dinsdag zelf heb ik me overdag beziggehouden met een probleemsituatie. Het is mij stap voor stap wel duidelijk, waar de schoen wringt. Het is volgens mij een probleem binnen de Arabische cultuur, waar het onbeleefd is om op een vraag nee te zeggen. Verwachtingen na een ja kunnen dan een teleurstelling tot gevolg hebben. Ik hoop spoedig hier verder mee te komen.

Hier in de communiteit is een bijzonder aardige Franse medebroeder, Gerard. Hij spreekt meedere talen, ook Arabisch. Hij heeft zijn achtergrond mee. Hij heeft een familielid, die afkomstig is uit het grensgebied met Duitsland. Die spreekt een lokaal dialect. Hetzelfde geldt voor een ander familielid, die uit de grens met Italië stamt.

Hij heeft een tijdje in Emmaus gewoond, Arabisch gebied, dat door Israël is omgeven. Iemand probeerde hem kennelijk te vangen of hij Hebreeuws sprak. Hij hield zich van de domme, want hij vertrouwde het niet.
Hij heeft een tijdje in Libanon gewoond met een Nederlandse medebroeder, die volgens hem perfect Frans sprak: Gideon Stol.

Het probleem met de website bleek bij die van mijn provider te liggen. Dat heeft de verantwoordelijke man mij verteld. Hier in het klooster met de Curie erbij zijn heel veel computers. Hierom wordt goed uitgekeken wat er binnen komt van uiteenlopende websites van elders.

Vorige week zaterdag was het Islamitisch Nieuwjaar. Maandag was het Joods Nieuwjaar. Komende woensdag is het Jom Kippoer ofwel Grote Verzoendag. Dan zal het heel stil op straat zijn. Dan volgt nog het Loofhuttenfeest volgende week maandag. Dan herneemt het normale leven.

De verkiezingen komen eraan en de partijen met hun beloftes, wat zij zullen doen, als zij aan de macht zijn. Maar hier ligt precies het probleem. Partijen streven naar macht, maar volgens mij gaat het om samenbindende kracht, die een gemeenschap weet te verenigen. Een voorbeeld is het Noord-Franse Loos-en-Gohelle, waar de tegendraadse burgemeester Jean-François Caron al vijftien jaar laat zien hoe het ook kan. Zie bijlage, dit keer wel op te halen en te lezen. Het is tekenend, dat bij de laatste verkiezingen de helft van de stemmen naar het Nationaal front was gegaan, maar bij de laatste burgemeestersverkiezingen de zittende burgemeester de enige kandidaat was.

Deze burgemeester laat in de praktijk zien, waar Ivan Illich in de jaren 70 over schreef. Het ging over conviviality, wat vrij vertaald ‘samen-leven’ betekent. Die samenlevingsvorm is gekenmerkt door een afgewogen, vrijwillige beperking van technologische ontwikkelingen in functie van een zelfbepaald leven in vrijheid (zie Wikipedia).

Het onbehagen, dat wordt gesignaleerd in een rapport van het sociaal cultureel planbureau en waarover morgen een congres wordt gehouden door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, hangt denk ik hiermee samen. Steeds meer staan mensen in dienst van wat techniek kan met bijpassende flexcontracten. Stabiliteit is niet langer de basis voor de opbouw van je leven.
We kennen de afkorting THT, wat staat voor Tenminste Houdbaar Tot, maar tegenwoordig staat dit voor Tenhoogste Houdbaar Tot. Dan kan het weggegooid worden. Dat geldt ook voor werknemers.

Er is in Nederland te doen geweest om de uitdrukking door de premier: pleurop. Het is een oude Nederlandse wijsheid, dat als je het taalgebruikt overneemt van een groep, van wie je bepaald gedrag afwijst, je jezelf omlaag haalt.
Indrukwekkend is de volgende link over een meisje in Oost Aleppo:

liever-ik-dood-dan-mijn-broertje-twittert-bana-7-uit-aleppo

Een link over integratie van een vluchteling is:

een-jaar-na-de-balkanroute-wasim-integreert-als-een-speer-in-amsterdam

Als bijlage voeg ik verder toe: de VS geeft eindelijk toe, dat Israël aan het bouwen is aan een permanente apartheidsregime (in mijn woorden al sinds vele jaren werkt Israël aan een éénstaat oplossing met alleen de vraag hoe de Palestijnen te integreren in een democratische rechtstaat); bezoek van ICC aan Israël en de West Bank; Israël onderschept een vrouwen flotilla op weg naar Gaza; een interview tussen een moeder en haar jonge Moslima.

Groeten uit Bethlehem, Louis

At the Eucharist Tuesday last Custos was also present, but as archbishop with them appropriate clothing.

I have trouble with all liturgical celebrations, making engagement with ordinary people is compromised. I refer in particular to what happened to me at Qalandia checkpoint last week Friday, where I could have served three women by my presence.

Yesterday there was also such a liturgical celebration in Capernaum, where most of the brothers had gone to with two buses. I had been involved with two problems in Bethlehem.

05-celebration-on-the-fourth

05-celebration-on-the-fourth

Monday night there was after the commemoration of the death of St. Francis on October 3, 1226 after sunset (and therefore his feast is on the 4th) for the brothers in Jerusalem area barbecue. We have enough space at the curia either administrative center of the Custody.

On Tuesday itself I’ve during daytime dealt with a problem situation. It is for my step by step clear where the shoe pinches. I think it is a problem within the Arab culture, where it is impolite to say no to a question. Expectations after a yes can then lead to disappointment. I hope soon to get it further.

Here in the community is a very nice French confrere, Gerard. He speaks multiple languages, including Arabic. He has the advantage of his background. He has a family, who hails from the border with Germany. Speaking a local dialect. The same applies to another family member, which stems from the Italian border.

He lived for a while at Emmaus, Arabic area, which is surrounded by Israel. Someone apparently tried to catch him if he spoke Hebrew. He kept dumb, because he did not trust it.
He lived for a while in Lebanon with a Dutch confrere, who spoke according to him perfect French: Gideon Stol.

The problem with the site was found to be that of my provider. That is the responsible man told me. Here in the monastery with the Curia there are a lot of computers. Hence it is well anticipated what comes from diverse websites elsewhere.

Last Saturday was the Islamic New Year. Monday was the Jewish New Year. Next Wednesday is Yom Kippur or Day of Atonement. Then it will be very quiet in the street. Following is the Feast of Sukkot next Monday. Then resumes normal life.

Elections in the Netherlands are coming and the parties with their promises, what they will do when they are in power. But this is exactly the problem. Parties seek power, but seems to me to the unifying force that manages to unite a community. An example is the northern French Loos-en-Gohelle, where the rebellious mayor Jean-François Caron shows for already fifteen years how it can be in another way. See (Dutch) attachment, this time however to pick up and read. It is significant that in the last election had gone half the votes for the National Front, but at the last mayoral election, the incumbent mayor was the only candidate.

loos-en-gohelle_-_fosse_n_11_-_19_des_mines_de_lens_128

The mayor shows in practice, where Ivan Illich in the 70s wrote about. It was about conviviality, which loosely translated “living together” means. That form of society is characterized by a balanced, voluntary restraint of technological developments in terms of a self-determined life in freedom (see Wikipedia).

The discomfort, which is identified in a report by the Social Cultural Planning Bureau in the Netherlands and which will be held tomorrow a conference by the Council for Health and Society depends I guess this together. More and more people are in the service of what technology can manage with matching flex contracts. Stability is no longer the basis for building your life.

We know the acronym THT, which stands for best before, but today it stands for at most best before. Then, it can be discarded. This also applies to employees.
There has been doing in the Netherlands to the expression by the Prime Minister: piss off. It is an old Dutch wisdom that if you take on the language used by a group whose behaviour you reject, it is self-abasement.

Impressive is the link about a girl in eastern Aleppo:

liever-ik-dood-dan-mijn-broertje-twittert-bana-7-uit-aleppo

A link on the integration of a refugee:

een-jaar-na-de-balkanroute-wasim-integreert-als-een-speer-in-amsterdam

As attachment I add further: the US spends finally admitted that Israel is building to a permanent apartheid regime (in my words for many years Israel is working on a one state solution with the only question how to integrate the Palestinians in a democratic constitutional state); visit of ICC to Israel and the West Bank; Israel intercepted a women flotilla bound for Gaza; an interview between a mother and her young Muslim woman.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 ICC Prosecutors to Visit Israel, West Bank as War Crimes Probe Loomsback to menu attachments

2 INTERVIEW Moslimjongeren en Hun Ouders Vertellen Over Hun Levens, Hoe Anders Zijn Die. in Deel Vier Van Een Serie, Claudia Zara Hahn en Haar Moeder Patricia Van de Ven.back to menu attachments

3 Israeli Navy Intercepts Women’s Flotilla on Way to Break Gaza Blockadeback to menu attachments

4 U.S. Admits Israel is Building Permanent Apartheid Regimeback to menu attachments

5 Het Succes Van Een Donkergroene Burgemeester in Noord-Frankrijkback to menu attachments

6 ‘de Euro Splijt Europa’back to menu attachments

space:

Reacties zijn gesloten.