558 Louis’ arab generation of peace: the milestone of 2 million visitors

Jerusalem 23 oktober 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen week had ik een mooi bezoek afgelegd, namelijk aan mijn vroegere huisbaas van het jongerencentrum.

Jerusalem 23 October 2016

Dear friends,

Peace and all good.

Last week I had made a nice visit, with my former landlord of the youth center.

Ik zat met zijn vrouw en hun twee jongste zoons buiten. De oudste van de twee zoons zit nu in de vijfde klas of elfde graad. Hij heeft zich ontwikkeld tot een prettig jongmens, die al goed Engels spreekt. Met hem kon ik goed praten. Hij is goed bij de tijd. Hij bleek op de hoogte van ADE, Amsterdam Dance Event en wist ook wie de nieuwe top DJ van de wereld is. Ik had dit niet verwacht. Hij wil later met een Nederlandse vrouw trouwen.
De oudste zoon gaat volgend jaar trouwen met een vrouw uit Beit Sahour. Zelf heeft hij werk in Jerusalem.

De jongste zoon staat wat in de schaduw van zijn oudere broer. Hij is geen studiehoofd en is meer iemand, die met zijn handen werkt. Daarom gaat hij volgend jaar naar de school van de Salesianen, die gericht is op ambachten.

Dit brengt mij bij Yihya, die ik afgelopen week na lange tijd weer eens zag. Met hem sprak ik ook over die school. Ik had wel in de gaten, dat hij liever met zijn handen werkt en knutselt, maar het gaan naar de universiteit staat hier duidelijk hoger aangeschreven. Dit speelt ook in zijn familie een rol, die wil, dat hij zijn eindexamen alsnog haalt. Dit vindt zijn moeder voor zichzelf belangrijk. Yihya zou de volgende dag naar die school gaan om informatie op te halen.

Later hoorde ik, dat hij naar Jordanië is gegaan. Ik wacht maar af.

Ik bracht ook een bezoek aan de familie van Hajj. Dat was donderdag, wanneer de hele familie bij elkaar komt: dochters, andere zoon en hun kinderen.de vader, Ahmed, had wat informatie op zijn computer verzamelt, maar een kleinzoon kreeg het klaar om dit te verwijderen. Dat vond Ahmed niet leuk.

Hajj zelf sprak ik afgelopen zondag op zijn werk. Hij had verheugend nieuws. Hij had twee dagen eerder een e-mail uit New York ontvangen van een vrouw, die een website beheert over muziek Zij was heel enthousiast over een lied van hem uit 2009: Raise your voice. Zij wil dit lied promoten in de VS zonder er een vergoeding voor te willen hebben. Wie weet wat uit dit contact voort zal vloeien. Ik heb ondertussen zijn reis naar de VS kunnen regelen om daar te gaan studeren. Dit zal een belangrijke stap in zijn leven worden.

Afgelopen woensdag was het gekkewerk met het verkeer. Een aantal wegen waren afgesloten, waardoor andere wegen overvol waren en er flink omgereden moest worden. Ik had die dag fysiotherapie. Waar ik normaal binnen tien minuten weer terug was, kostte het nu meer dan een half uur. De reden was een belangrijke toespraak van een rabbi bij gelegenheid van het loofhutten feest.

Het was dit jaar extra moeilijk, omdat de dag ervoor bij de Damascus poort stenen waren gegooid, waardoor drie mensen gewond werden.

Vrijdag kwam de pastoor van Bethlehem naar zijn nieuwe standplaats hier in Jerusalem. Hij kwam meteen naar mij toe om mij te begroeten. Wij kennen elkaar al een tijd. Hij komt uit Mosul, waar zijn familie knel zit. We kunnen alleen maar bidden, dat zij de slag overleven en elders een nieuw bestaan kunnen opbouwen.

Afgelopen maandagmiddag bereikte mijn website de mijlpaal van 2 miljoen bezoekers. Het aantal dagelijkse bezoekers is toegenomen

Een leuke link is die van een hond op een skateboard, zie:

I was sitting with his wife and their two youngest sons outside. The older of the two is now in eleventh grade. He has developed into a pleasant young man who speaks English well. To him I could talk well. He is good at the time. He appeared to know ADE and also he knew who the new top DJ in the world is. I did not expect this. He would later marry a Dutch woman.

The eldest son is getting married next year with a woman from Beit Sahour. He himself works in Jerusalem.

The youngest son is in the shadow of his older brother. He is not a study head and is more someone who works with his hands. That’s why he goes next year to the school of the Salesians, which focuses on crafts.

This brings me to Yihya, I saw him last week after a long time. I spoke with him about that school too. I did have in mind that he would rather work with his hands and tinkering, but going to college is clearly more highly appreciated here. This also plays a role in his family, who wishes that he still has to finish his final exams. This will be important for mother herself. Yihya would go to the school to retrieve information the next day.

Later I heard that he went to Jordan. I just wait.
I also visited the family of Hajj. That was on Thursday, when the whole family comes together: daughters, another son and their children. The father, Ahmed, had some information collected on his computer, but a grandson got ready to remove it. That Ahmed did not like.

Hajj himself I spoke at his work last Sunday. He had gratifying news. He had two days earlier received an email from New York from a woman who runs a website about music. She was very enthusiastic about a song from him in 2009: Raise your voice. She wants to promote this song in the US without wanting to do for a fee. Who knows what will result from this contact. I meanwhile can arrange his trip to the US to study there. This will be an important step in his life.

Last Wednesday was crazy with traffic. A number of roads were closed, causing other roads were crowded and had to be diverted considerably. I had that day physiotherapy. I normally was back within ten minutes, it took more than half an hour. The reason was an important speech of a rabbi on the occasion of sukkot.

This year was extra difficult, because the day before were thrown stones at the Damascus gate, leaving three people injured.

Friday, the parish priest of Bethlehem came to his new place here in Jerusalem. He immediately came to me to greet me. We’ve known each other a long time. He comes from Mosul, where his family is stuck. We can only pray that they survive the battle and can build a new life elsewhere.

Last Monday afternoon my site reached the milestone of 2 million visitors. The number of daily visitors has increased

A nice link is that of a dog on a skateboard, see:

Een interessant artikel gaat over het dagelijks leven in Guantanamo Bay. Het is van de Mauretaniër Mohamedou Ould Slahi (44), die in Mauretanië door de VS werd opgepakt en een afschuwelijk leven heeft geleid. Hij is nu vrijgelaten zonder enige beschuldiging. Zie:

An interesting article is about everyday life at Guantanamo Bay. It is from the Mauritanian Mohamedou Ould Slahi (44), who was arrested by the US in Mauritania and has led a horrible life. He is now released without any accusation. See in Dutch language:

Verdere bijlagen gaan over vijf jaar na de dood van Kadhafi, wat de gevolgen kunnen zijn van het gebruik van camera’s om boeven te vangen en de verkeerde wordt aangehouden, een filmaankondiging over Trumpland en artikel over de verdediging van een Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem door de VS.

Wie ander soort nieuws wil lezen, kan goed terecht bij

Further attachments are about five years after the death of Gaddafi (in Dutch), what the implications of the use of cameras to catch criminals and wrong is held, a movie announcement Trump Land and an article on the defense of an Israeli human rights organization B’Tselem by the US.

Who wants to read different kind of news could well go to

groeten uit Jerusalem, Louis

greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohte
attachments:

1 12 Year Caspar, Almost Strangledback to menu attachments

2 How a Facial Recognition Mismatch Can Ruin Your Lifeback to menu attachments

3 Trumpback to menu attachments

4 U.S. Defends Israeli Anti-occupation Group, Says ‘Freedom of Expression’ Must Be Protectedback to menu attachments

space:

Reacties zijn gesloten.