559 giving courses which make people come closer to themselves.

18-a-meal-with-marlies-and-sytse

18-a-meal-with-marlies-and-sytse

who are giving courses which make people come closer to themselves.

Jerusalem 30 oktober 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Dinsdag bezocht ik Sana, de moeder van de twee hongerstakers, die nu hiervan aan het herstellen zijn, nadat hen was toegezegd, dat zij na zes maanden gevangenschap vrijgelaten zullen worden.

Jerusalem October 30, 2016

Dear people,

Peace and all good.

Tuesday I visited Sana, the mother of the two hunger strikers, who now are recovering, after they were promised that they would be released after six months in captivity.

De aktie van haar zoons heeft diepe sporen bij haar achtergelaten. Zij heeft steun hard nodig. Ik was onder de indruk.

Die dag kwam ik een bijzonder verhaal tegen over een school in Gaza voor kinderen met het Down syndroom. Zij krijgen les van een lerares, die zelf ook dit syndroom heeft. Zie:

The action of her sons has left deep scars on her. She needs support very much. I was impressed.

That day I got a special story at a school in Gaza for children with Down syndrome. They are taught by a teacher who herself has this syndrome. See:

Maandag was Shorouq jarig. Ik heb haar opgezocht. Zij was daar blij mee. Binnenkort moet zij een medische behandeling ondergaan, die hopelijk goed verloopt en zij weer normaal kan eten.

Woensdag was moeder Al Azza jarig. Dat betekende een bezoek aan haar. Het was er rustig, omdat haar zonen elders zijn: drie in Ramallah en een in Frankrijk. Moeder Al Azza vroeg mij, waarom ik weg ben uit Bethlehem. Ik heb haar eerlijk geantwoord zonder in details te treden.
Vrijdag kreeg ik bezoek van een echtpaar uit Nederland, die geregeld in het Heilige Land komen om cursussen te geven, die goed aanslaan. De kern van deze cursussen is, dat mensen dichter bij zichzelf komen. Zo was er een man, die zijn zoontje sloeg. Na de vorige sessie was hij ermee gestopt en nu is zijn relatie met zijn kind beter.
Zij sliepen deze week in een jeugdgevangenis is, waar de aandacht is gericht om jongeren, die ontspoord zijn, weer op het goede pad te helpen. Zij zijn niet de enigen, die ontspoord zijn. De betreffende jongeren worden door agenten geboeid aangeleverd.
Zij zijn de ouders van ondertussen oud-wielrenner Maarten Tjallingii die als hoge uitzondering de rondes als vegetariër heeft gereden. Hij heeft in Rio een belangrijke bijdrage geleverd aan een van de gouden medailles van een wielrenster.

We zijn ergens vlak bij ons klooster gaan eten in een restaurant, dat kennelijk door Armeniërs gerund, want de naam was Yerevan. Een ober was in het verleden een jaar in Nederland geweest en kende nog een paar woorden Nederlands.
Toen we daar aan het eten waren, verscheen ineens Maria Khoury, die ik ken van de Taybeh Octoberfest, waar mijn rapper Hajj MC een paar keer opgetreden heeft. Zij is een Griekse vrouw, die met een Palestijn getrouwd is. Het leverde een aangenaam gesprek op.

Gisteren was de vader van de drie zussen Amal, Rotaj en Razal jarig. Ik ben er weer op bezoek geweest, maar de vader was elders. We hebben samen met hun moeder zijn verjaardag gevierd. Binnenkort wordt haar eerste zoon geboren, die de naam Oesama zal krijgen. Dit wisten de zussen mij te vertellen.
Hierna bezocht ik nog Mohanad, die tobt met zijn gezondheid. Hij had in 2012, toen hij in een Israëlische gevangenis zat, aan een hongerstaking meegedaan. Hij heeft daardoor problemen met zijn nieren gekregen.
Het gedoe rond het verdrag met Canada heeft de media aardig beziggehouden. Het heeft mij wel duidelijk gemaakt, dat we ons op een hellend vlak bevinden. De staat is georganiseerd met de zogeheten trias politica: de wetgevende macht ofwel parlement, de uitvoerende macht ofwel regering en de – onafhankelijke – rechterlijke macht.

Wat dit laatste betekent, ondervindt op dit moment de Belgische regering, die door de rechter is veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van € 4000 per dag, dat ze geen visum aan een Syrische familie geeft, die langs legale weg naar België wil komen op kosten van een bevriende Waalse familie om de twee kinderen van 5 en 8 jaar een toekomst te bieden. Zie bijlage 4000 Euro. De verantwoordelijke staatssecretaris is in beroep gegaan.

Het blijkt bij handelsverdragen de rechterlijke macht niet langer als een onafhankelijk instituut wordt beschouwd, maar dat er een aparte arbitrage in het leven wordt geroepen, voor ieder handelsverdrag een aparte instelling. In die aparte arbitrage hebben bedrijven meer invloed, omdat ook een arbiter van het land, waar het bedrijf gevestigd is en profiteert van zo’n handelsverdrag, in de arbitrage commissie zit. Ik vind dit een beschamende ontwikkeling.

Om concreet te maken, waar het om gaat het volgende voorbeeld: in India besloot een dorp de Coca Cola fabriek te sluiten, omdat de fabriek een enorm beslag op de watervoorraad legde ten koste van de plaatselijke bevolking. Coca Cola stapte naar de rechter, maar verloor de zaak.

De arbitrage commissie maakt het voor regeringen een stuk moeilijker om wetgeving in te voeren, waardoor bedrijven minder winst kunnen maken, omdat ze rekening moeten houden met milieu en de rechten van werknemers. Zie bijlage 5 redenen om CETA te verwerpen, waarin concrete voorbeelden worden genoemd, die laten zien, waar het omgaat en een over een domme uitspraak van de Croo.

Een ander hoofdstuk zijn de verkiezingen in de VS. In Europese ogen heeft Trump zich onmogelijke gemaakt, maar ik ben er niet zo zeker van, dat dit ook voor de VS geldt ondanks een aantal opinie peilingen.

Bij Hillary Clinton heb ik ook zo mijn bedenkingen. Ik zie haar als een raspolitica in negatieve zin. Zij kan perfect inspelen op wat haar gehoor wil horen. Maar wat haar eigen opvattingen zijn, houdt zij zorgvuldig verborgen. Ook vrees ik, dat zij antidepressiva slikt om monter en opgewekt te verschijnen. Maar een bij-effect is wel, dat ze gevoelloos wordt voor anderen en niet beseft, wat de gevolgen van haar beslissingen zijn. We zullen zien wat ons te wachten staat.

Een schets wat Hillary Clinton zoal in haar leven gedaan heeft in strijd met de wet, vind je met de volgende link:

Monday was Shorouq’s birthday. I visited her. She was happy with it. Soon she must undergo medical treatment, which hopefully is going well and she can eat normally again.

Wednesday celebrated mother Al Azza her birthday. That meant a visit to her. It was quiet, because her sons are elsewhere: three in Ramallah and one in France. Al Azza mother asked me why I’m away from Bethlehem. I answered her honestly without going into details.

Friday I was visited by a couple from the Netherlands, who come in the Holy Land regularly to give courses which are popular. The core of these courses is that people come closer to themselves. There was a man who hit his son. After the previous session he had stopped and now his relationship with his child is better.

They slept this week in a juvenile detention center, where the attention is directed to young people, who are derailed, again to help them on the right path. They are not the only ones who are derailed. These young people are handcuffed delivered by agents.
They are the parents of meanwhile former cyclist Maarten Tjallingii who drove the rounds as vegetarian as exceptional. In Rio he made an important contribution to one of the gold medals of a Dutch female cyclist.

18-a-meal-with-marlies-and-sytse

18-a-meal-with-marlies-and-sytse

We went somewhere near our monastery eating in a restaurant, apparently run by Armenians, because the name was Yerevan. A waiter had been in the Netherlands for a year in the past and knew a few words Dutch.
When we were eating there, suddenly appeared Maria Khoury, who I know from Taybeh October Fest, where my rapper Hajj MC has performed a few times. She is a Greek woman, who is married to a Palestinian. It provided a pleasant conversation.

Yesterday was the father of the three sisters Amal, Rotaj and Razal celebrated his birthday. I again visited, but the father was elsewhere. We have teamed up with their mother celebrated his birthday. Soon her first born son, who will be named Usama. This did the sisters tell me.

Afterwards I visited Mohanad, which worries his health. He had in 2012, when he was in an Israeli prison, participated in a hunger strike. He therefore got problems with his kidneys.

The fuss surrounding the treaty with Canada has nice occupied the media. It has made clear to me that we are on a slippery slope. The state is organized by the so-called separation of powers: the legislature or parliament, the executive or government and – independent – judiciary.

What the latter means, experiences at this time the Belgian Government, who has been sentenced by the court to pay a fine of € 4,000 per day, she does not give visa to a Syrian family, who wants to come legally to Belgium at the expenses of a friendly Walloon family to provide a future two children aged 5 and 8 years. See Annex 4000 Euro. The responsible Minister has appealed.

It turns out in trade agreements the judiciary no longer as an independent institution is considered, but that a separate arbitration is established, a separate setting for each trade agreement. In the separate arbitration companies have more influence as an arbiter of the country where the company is located and gets benefits from such a trade treaty, is in the arbitration committee. I find this an embarrassing development.

To make concrete, what matters the following example: in India decided a village to close the Coca Cola plant, because the factory used a huge demands on water resources put at the expense of the local population. Coca Cola went to court, but lost the case.

The arbitration committee makes it a lot harder for governments to introduce legislation which will mean that companies make lower profits because they must take into account the environment and workers’ rights. See Attachment 5 reasons to reject CETA, in which concrete examples are mentioned, showing where it handles, and about a stupid decision by the Croo (in Dutch).

Another chapter are the US elections In European eyes, Trump is made impossible, but I’m not so sure that this also applies to the US, despite a number of polls.
When Hillary Clinton, I also have my doubts. I see her as a political negatively. She can perfectly anticipate what would hear her hearing. But what are her views, she keeps carefully hidden. I also fear that she takes antidepressants to appear lively and cheerful. But a side effect is that it makes numb her feelings for others and not realize, what the consequences of its decisions are. We’ll see what lies ahead.

A sketch what Hillary Clinton has done in her life in conflict with the law, you will find the following link:

Nog enkele bijlagen: een artikel over de arrestatie van 4 Palestijnen door de Palestijnse autoriteit, omdat zij in een nederzetting zijn geweest om een Joods feest mee te vieren; een artikel over een oproep van een Indiaan om zorg voor de schepping te tonen plus een antwoord hierop; een artikel over moderne slaven, die de globalisering overeind houden; een artikel over manipulatie door de Democraten in de aanloop van de verkiezingen in de VS.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Some attachments: an article about the arrest of four Palestinians by the Palestinian Authority, because they have been in a settlement to celebrate a Jewish feast; an article about a call from an Indian to show care for creation plus an answer; an article about modern slaves of globalization uphold; an article about manipulation by the Democrats in the run of the elections in the US

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohte
attachments:

1 a Respomse on Important Messageback to menu attachments

2 Palestinians Arrest 4 Who Attended Settler Celebrationback to menu attachments

3 What Hillary Clinton Privately Told Goldman Sachsback to menu attachments

4 ‘Heel Domme Uitspraak Van de Croo’back to menu attachments

5 Tip 1, Noem Trump Een Nazi en Een ‘Gekkie’ Gaat Losback to menu attachments

6 Vijf Redenen Om CETA Te Verwerpen


back to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.