560 I visited friends

10-rotaj

10-rotaj

Jerusalem 6 november 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik heb het afgelopen week wat rustig aan gedaan. Maandag bezocht ik vrienden in een dorp ten noordoosten van Beit Sahour, Dar Salah geheten.

Jerusalem November 6, 2016

Dear friend,

Peace and all Good.

I’ve spent the last week in an easy way. Monday I visited friends in a village northeast of Beit Sahour, called Dar Salah.

Ik dacht, dat ik in mijn mobiele telefoon het nummer had zitten van een man, die ik heb leren kennen, toen ik in de Oekraïne was, maar dat bleek niet te kloppen. Ik kon hem niet bellen. Achteraf bleek hij wel op mij gewacht te hebben bij het busstation vlakbij de Geboortekerk.

Ik wist ook niet meer de naam van het dorp herinneren. Toch heb met handen- en voetenwerk geprobeerd het dorp tr bereiken en dat is me gelukt.
Het is een gastvrije familie, al zal wel meespelen, dat ik de jongste dochter helpt met haar studie.

Tijdens mijn bezoek bleek, dat de man, die in de Oekraïne voor arts gestudeerd had, aan het eind van deze maand te gaan trouwen met een vrouw uit de Oekraïne, die binnenkort naar Dar Salah komt, nadat allerlei formaliteiten vervuld zijn.
Het trouwfeest zal een stuk goedkoper zijn dan een trouwerij met een Palestijnse vrouw. Dan moet alles uit de kast gehaald worden ongeacht de financiële mogelijkheden van het bruidspaar.

Ik zag ook een foto van het nieuwe curriculum voor groep vier van aardrijkskunde. Op de kaart van Palestina ligt Bethlehem aan de kust en Gaza in het binnenland. Zie de foto van de foto in de bijlage met de namen in het Arabisch,

Nu de wintertijd was ingegaan, vertrok mijn laatste bus naar Jerusalem officieel om 7 uur, maar uit ervaring wist ik, dat het net zo goed om kwart voor zeven kan zijn. Daarom wilde ik op dat tijdstip bij de vertrekhalte zijn. Maar op dat moment was de bus al vertrokken, zodat we er achteraan moesten rijden om de bus nog in te halen, wat lukte. Er zaten weinig passagiers in de bus.

’s Morgens had ik als gebruikelijk fysiotherapie. Ik had een nieuwe chauffeur, die precies de verkeerde weg koos, waardoor we in een opstopping terechtkwamen, vanwege weg werkzaamheden, wat veel tijd kostte.
Dinsdag bezocht ik Sana, met wie het nu een stuk beter ging dan de week ervoor. Gelukkig maar.

Zaterdag bezocht ik eerst Shorouq, die het nog steeds niet gemakkelijk heeft. Het is lastig om een uitweg te vinden, omdat twee broers dwars liggen.

Vervolgens bezocht ik Amal, Rotaj en Razal, die alleen thuis waren. Hun ouders waren naar Bethlehem naar het ziekenhuis van de Heilige Familie om de geboorte van hun zoon Oesama te regelen. De planning is, dat dit komende vrijdag zal gebeuren. Het zal niet eenvoudig zijn, want het kind weegt 4 kg. Naar verluid zou een keizersnede wenselijk zijn, maar daar schijnt de vader op tegen te zijn. Het is dus afwachten wat er komende vrijdag gaat gebeuren.

Afgelopen zondag las ik een interview, die ik als bijlage meestuur. Het onderwerp is een studie van 6 man over markteconomie in drie verschillende landen in het verleden, die alle drie ten onder zijn gegaan. Ons dreigt hetzelfde te gebeuren.

Steevast beginnen de economieën met een gelijke verdeling van de welvaart. Maar dan is er een kleine elite, die rijker wordt dan de rest. Het extra geld wordt op den duur niet meer gebruikt om te investeren, maar om te gebruiken voor financiële markten, speculatie of beleggingen elders in de wereld. Dit is niet vol te houden. Voor mij is altijd de vraag: wie moet werken voor de gemaakte winsten. De speculanten verdienen geld zonder ervoor te werken. Tegenwoordig is het nog erger, want winsten worden nu gemaakt door programma’s van computers, die uitrekenen, hoe het meeste geld kan worden verdiend.

Met alle nadruk tegenwoordig op globalisering lijkt het me logisch om ook de belastingheffing te globaliseren, zodat belastingparadijzen verdwijnen. Want dan worden winsten overal gelijk belast. Dat is ook globalisering.

Komende dinsdag is het zover. Dan kiezen de Amerikanen een nieuwe president. Ik houd mijn hart vast. Het zal me niet verbazen, als Trump wint. Mijn inschatting is, dat vele Amerikanen zich onzeker en onveilig voelen. In zo’n situatie kiezen mensen eerder een sterke leider, wat dan gelijk wordt gesteld met een man. Keuzes zijn niet altijd rationeel.

Een voorbeeld was het volgende: Op 24 maart 1980 werd aartsbisschop Oscar Romero van El Salvador vermoord in opdracht van D’Abuisson van de Arenapartij. De eerstvolgende verkiezingen werden door hem gewonnen.

In Israël is het bij de Joden onderling hommeles. Bij de klaagmuur waren er ongeregeldheden. zie hiervoor het volgende artikel:

I thought I have in my cell phone the number of a man, who I met when I was in the Ukraine, but that turned out to be wrong. I could not call him. In retrospect, he did appear to have waited for me at the bus station near the Nativity Church.

I could not remember the name of the village. However, I tried to reach the village with hands and feet, and that did it.
It is a welcoming family, though there will play a role that I help the youngest daughter with her studies.

During my visit turned out that the man, who had studied for doctor in Ukraine, at the end of this month to get married to a woman from the Ukraine, who is coming to Dar Salah, after all kinds of formalities.

The wedding will be a lot cheaper than a wedding with a Palestinian woman. It must be pulled out all the stops regardless of financial capabilities of the couple.

I saw a picture of the new curriculum for second grade geography. On the map of Palestine Bethlehem lies on the coast and Gaza inside the country. See the picture of the picture in the attachment names in Arabic,

Now it is winter time, my last bus departed for Jerusalem officially at 7 am, but from experience I knew it just as well could be a quarter to seven. That’s why I wanted to be at that time at the departure station. But at that time the bus had already left, so we had to drive after the bus to get it, which worked. There were few passengers on the bus.

In the morning I had as usual physiotherapy. I had a new driver, who chose precisely the wrong way, so we ended up in a traffic jam due to road works, which cost a lot of time.

Tuesday I visited Sana, with whom it was a lot better than the week before. Fortunately.

Saturday I visited first Shorouq, for whom it is still not easy. It is difficult to find a way out, because two brothers are uncooperative.

Then I visited Amal, Rotaj and Razal who were home alone.

10-rotaj

10-rotaj

Their parents were to Bethlehem to the Hospital of the Holy Family to control the birth of their son Usama. It is planned that this coming will happen coming Friday. It will not be easy, because the child weighs 4 kilograms. Reportedly would have a Caesarean desirable, but the father seems to be opposed. So it’s wait and see what will happen next Friday.

Last Sunday I read an interview which is called ‘The invisible hand’. The subject is a study of six men on market economy in three different countries in the past, all three have gone under. To us – US and Europe – here is a threat that the same will to happen.

Invariably start their economies with an equal distribution of wealth. But then there is a small elite, which is richer than the rest. The extra money will eventually no longer be used to invest, but to use financial markets, speculation or investment elsewhere in the world. This is not sustainable. It has always been for me the question: who should work for the profits made. Speculators make money without doing any work. Today it is still worse, because profits are now made by computer programs that calculate how the most money can be earned.

With all the emphasis these days on globalization, it seems to me logical to globalize tax, so tax havens disappear. For profits are taxed the same everywhere. That is globalization.

Next Tuesday is the day. Then the Americans will choose a new president. I hold my heart. It will not surprise me if Trump wins. My guess is that many Americans feel insecure and unsafe. In such a situation people choose rather a strong leader, which is then equated with a man. Choices are not always rational.
One example was the following: On March 24, 1980 Archbishop Oscar Romero of El Salvador was assassinated by order of D’Abuisson from the Arena Party. The next elections were won by him.

In Israel, there were clashes among Jews. At the Wailing Wall, there were disturbances. See for this the following article

Een ander artikel ging over de huidige regering. Een vrouw, die openlijk voor genocide op de Palestijnen heeft gepleit, is nu minister van justitie. Zie bijlage Israeli Trumpess.

Boeiend is de speech van 16 minuten door de directeur van B’Tselem, een Israëlische mensenrechtenorganisatie, die opkomt voor de rechten van de Palestijnen. Hij heet Hagai El-Ad en hield de speech voor de Veiligheidsraad. Zie:

Another article was about the current government. A woman who has openly called for genocide against the Palestinians, is now Minister of Justice. See attachment Israeli Trumpess.

Fascinating is the speech of 16 minutes by the director of B’Tselem, an Israeli human rights organization that defends the rights of the Palestinians. He is called Hagai El-Ad and held the speech to the Security Council. See:

Als aanhangsel voeg ik verder toe: een artikel over Israël’s honger naar land en controle; over de gevolgen van de druk van Europa op Italië inzake de vluchtelingen; verzet tegen een koudere wereld.

Groeten uit Jerusalem

As attachment I add further: an article about Israel’s hunger for land and control; on the impact of pressure from Europe to Italy for the refugees; opposition to a colder world.

Greetings from Jerusalem

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohte
attachments:

1 the Israeli Trumpessback to menu attachments

2 Unprecedented Clashes as Non-Orthodox Rabbis Bring Torah Scrolls Into Western Wallback to menu attachments

3 Verzet Tegen Een Koudere Wereldback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.