561 be friendly to the driver

02-the-lowest-means-be-friendly-to-the-driver

02-the-lowest-means-be-friendly-to-the-driver

Jerusalem 13 november 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Uiteraard hebben de verkiezingen in de VS mensen erg beziggehouden, maar aan de uitslag valt niets te veranderen.

Jerusalem November 13, 2016

Dear friends,

Peace and all Good.

Of course, the elections in the US, people have very occupied, but is nothing to change the outcome.

Wel is het opvallend, dat Clinton meer stemmen heeft behaald dan Trump. Daar is weinig aandacht aan besteed. De reacties maken wel duidelijk, dat er veel onbehagen onder mensen leeft. kennelijk is de traditionele politiek niet in staat constructief met dit onbehagen om te gaan. Het lijkt erop, of het politiek establishment aan het verkruimelen is. In feite hebben beide grote partijen verloren.

Een opmerkelijk voorbeeld is de staat Winsconsin. Deze staat stemde sinds lang op de Democraten. Clinton vond het niet de moeite waard om tijdens haar campagne deze staat te bezoeken. Trump wel en hij won deze staat. Het was een gebrek aan respect voor de eigen achterban.

Ik denk, dat het de kunst is om ons niet te laten bepalen door wat Trump zegt en doet, maar vooral kritisch te kijken naar wat wijzelf willen en kunnen doen voor een betere wereld. Hierbij vind ik het belangrijk ons in te leven in gewone mensen, die ogenschijnlijk ver van ons afstaan. Het gaat om een grondhouding om ieder mens te respecteren zonder daarmee wangedrag goed te praten.

Maandag was er een huiskapittel, een bijeenkomst van de broeders om met elkaar over het wel en wee van de communiteit te praten. Ook werd een nieuw huisbestuur gekozen.

Er gebeurde iets opmerkelijks. Ik ging tussen de studenten zitten, maar de plaatsvervangend gardiaan zei tegen mij dat ik bij de plechtig geprofeste broeders moest zitten. Ik dacht dat het vanwege de verkiezing van het nieuwe bestuur was. Maar dat bleek niet het geval. Een broeder, naast wie ik was gaan zitten, begreep er niets van. Ik reageerde wel meteen met: alle broeders zijn gelijk, maar sommige broeders zijn meer gelijk dan andere.

Een broeder herhaalde dit half hardop. Zo’n welwillendheid doe ik een keer, maar dan niet meer.

Dinsdag ging ik naar Bethlehem. Toen ik uit de bus stapte, kwam er juist een man langs, die tegen mij zei, dat hij mijn aanwezigheid in Bethlehem apprecieerde, hij was de vader van de stichter en directeur van de Holy Land Trust.

Vervolgens stapte ik in de groepstaxi en kwam naast de chauffeur te zitten. Hij was een opmerkelijke man. Hij vertelde mij, dat hij een psychiater moest zijn. Hij moet zien om te gaan met mensen in allerlei gemoedstoestanden. Op zijn dashbord was een sticker geplakt met vier punten: afval in een bak, gordel om, niet roken en vriendelijk voor de chauffeur zijn. Een kind vroeg hem een keer, of dat niet altijd zo was, hij bevestigde dit.

01-a-boy-in-the-bus

01-a-boy-in-the-bus

Het gebruik van de veiligheidsgordel kan problemen tussen de passagiers geven, zodat de politie adviseerde die niet te gebruiken.

Het gesprek bracht mij tot de opmerking, dat hij een goed gezin had. Dat beaamde hij ook. Hij heeft drie zonen. De oudste is verpleger, de tweede kapper en de derde zit nog op school. Hij is een mooie man.

Ik bezocht Shorouq en voor het eerst liet haar moeder Shorouq blijken, dat zij onder de situatie van haar dochter leed. Ik probeer te helpen met het vinden van een uitweg, maar dat is moeilijk. Met name een broer ligt dwars. Maar hij is bepaald geen lieverdje.

Deze week zat een Mexicaanse broeder naast mij. De studenten wisselen ieder week in de refter van plaats. Deze Mexicaanse broeder wil graag Engels leren. Ik heb een doe-het-zelf cursus opgezet: 7 lessen grammatica en een file met Engelstalige liedjes uit met name de jaren zestig en zeventig met tekst. Dan kun je luisteren naar hoe woorden worden uitgesproken en tegelijk de tekst volgen.
Ik belde woensdag mijn vriend Hanna om te horen of hij thuis was. Hij is namelijk gids en heeft zo zijn afspraken. De verbinding was slecht. Daarom belde ik hem ’s avonds weer op. Hij raakte toen niet uit om mij te bedanken. Want na mijn telefoontje kreeg hij een ander telefoontje om de volgende dag een groep te gidsen. Toen hij met deze groep bij de schaapherdersvelden was, kwam er iemand naar hem toe om hem voor een volgende groep te vragen. Want in de eerste helft van december en in januari zijn er bijna geen groepen.
Hanna vroeg mij om hem vaker te bellen.

Vrijdag bezocht ik de familie Al Azza, waar ook Wisam met zijn gezin op bezoek was. Die dag werd naar gepland Oesama geboren, broertje van Amal en haar twee zussen.

24-ferasj-and-osama

24-ferasj-and-osama

De volgende dag bezocht ik de boreling in het ziekenhuis met zijn trotse ouders.
Hierna ging ik met goedkeuring van de vader naar zijn drie zussen toe en liet hen foto’s van Oesama zien.

Als bijlage stuur ik mee: enkele reacties op de verkiezing van Trump, waaronder die van Toine van Teeffelen over mogelijke gevolgen voor Palestina en een foto van Leonard Cohen, die afgelopen maandag overleed, een pracht mens.

Groeten uit Jerusalem, waar het gisteren nog zomers warm was,

Louis

However, it is striking that Clinton has received more votes than Trump. There is little attention for this. The responses make it clear that there is living a lot of discontent among people. Obviously the traditional political is unable to deal constructively with this discomfort. It seems that the political establishment is crumbling. In fact, both major parties have lost.

A notable example is the state Winsconsin. This state has long voted for the Democrats. Clinton did not think it worthwhile to visit this state during her campaign. Trump did it and he won the state. It was a lack of respect for their supporters.

I think the trick is not to govern ourselves by what Trump says and does, but especially critical look at what we ourselves want and can make for a better world. Here I think it’s important to us to empathize with ordinary people who apparently far removed from us. It is a fundamental attitude to respect every human being without thereby excuse misconduct.

On Monday there was a chapter house, a gathering of the brethren to talk about the ups and downs of the community together. A new house board was elected.

The modern boardroom-style Chapter house at Guildford Cathedral

The modern boardroom-style Chapter house at Guildford Cathedral

Something happened remarkable. I sat among the students, but the deputy guardian told me that I had to sit at the solemn professed brothers. I thought it was because of the election of the new board. But that was not the case. A brother, beside whom I sat down, could not understand it. I have responded immediately: all the friars are equal, but some friars are more equal than others.

A brother repeated this half aloud. Such good will I do once, but no longer.

Tuesday I went to Bethlehem. When I got out off the bus, there just a man came along who told me that he appreciated my presence in Bethlehem, he was the father of the founder and director of the Holy Land Trust.

Then I got into the group taxi and came to sit next to the driver. He was a remarkable man. He told me that he had to be a psychiatrist. He must deal with people in a variety of moods. On his dashboard was a sticker with four issues: waste in a bin, fasten the belt, do not smoke and are friendly to the driver.

02-the-lowest-means-be-friendly-to-the-driver

02-the-lowest-means-be-friendly-to-the-driver

A child asked him once, and that was not always so, he confirmed this.
The use of the seatbelt can cause problems between the passengers, so the police advised not to use it.

The conversation led me to remark that he had a good family. He also agreed. He has three sons. The oldest is a nurse, the second hairdresser and the third is still in school. He’s a lovely man.

I visited Shorouq and for the first time demonstrated her mother to Shorouq that she suffered from the situation of her daughter. I try to help find a way out, but that’s difficult. In particular, a brother is a troublemaker. But he is not a nice guy.

This week was a Mexican brother sitting next to me. Students alternate each week in the refectory of place. This Mexican brother wants to learn English. I set up a do-it-yourself course: 7 lessons grammar and a file with English songs mainly from the sixties and seventies with text. You can hear how words are pronounced and at the same time follow the text.

I called my friend Hanna Wednesday to see if he was home. He is in fact guide and has its appointments. The connection was bad. That’s why I called him in the evening again. He thanked me many times. Because after my phone call he received another phone call to guide a group the next day. When he was with the group at the shepherd fields, someone came to him to ask him for the next group. He needs now groups, because in the first part of December and in January there are almost no groups.

Hanna asked me to call him often.
Friday I visited the family Al Azza, where Wisam was visiting with his family. That day was born according to the planning Usamah, brother of Amal and her two sisters.

25-tahreed-and-osama

25-tahreed-and-osama

The next day I visited the new-born child in the hospital with his proud parents.
After this I went with the approval of the father to his three sisters and showed them photographs of Usamah.

Enclosed I send it: some reactions to the election of Trump, including those of Toine van Teeffelen about possible consequences for Palestine and a picture of Leonard Cohen, who died last Monday, a wonderful person.

Greetings from Jerusalem, where yesterday it was still hot summer,

Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1. from next year onback to menu attachments

2. Stop Shaming Trump Supportersback to menu attachments

3. the New Presidentback to menu attachments

4. Het Presidentchap Van Trump en Palestinaback to menu attachments

5. Won Trump Vanwege ‘Gorilla-Achtige’ Eigenschappenback to menu attachments

6. Leonard Cohenback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.