562 Nice friar Pedro from Spain

10-nice-friar-pedro-from-spain

10-nice-friar-pedro-from-spain

Jerusalem 20 november 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik heb afgelopen week deels mijn tijd gebruikt om meer te doorgronden, wat er in de VS gaande is. Ik ontdekte voor mij nieuwe begrippen als paleoconservatisme.

Jerusalem November 20, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

Last week I used part of my time to understand more, what’s going on in the US? I discovered for me new concepts such as paleo conservatism.

Dit staat voor oud conservatisme. Met google kun je er meer over lezen. Trump is er een vertegenwoordiger van.

Er zijn twee personen, die we in de gaten moeten houden: Stephen Bannon van Breitart en zijn schoonzoon Jared Kushner, die overigens geen officiële functie kan bekleden, omdat hij familie van de president is. Daar bestaat een wet tegen in de VS zoals in vele andere landen. Maar wie weet omzeilt Tump deze wet.
Het viel mij op, dat in de nieuwe regering van de VS godsdienst een belangrijke rol zal spelen: zowel de Joodse als de Christelijke, met name het katholicisme. Stephen Bannon heeft relaties tot in hoge kringen van het Vaticaan. Zie hiervoor bijlage “This Is How Steve Bannon Sees The Entire World”. In deze bijlage uit 2014 is te lezen hoe hij denkt. Voor mij is de vraag, welke emoties hieronder schuilgaan, gebaseerd op ervaringen in zijn leven. Zo’n vraag is lastig te beantwoorden, maar wel belangrijk om tegenspel te kunnen bieden. Zijn daden zijn hierop gebaseerd. Ideologie kan ondergane trauma’s verhullen.

Een andere factor is het beroep, dat deze stroming van Christenen op de Bijbel doen. Zij verwijzen naar 2 Kor. 3,17: “Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid”. Dit klink in mijn oren ideologisch, dat iets anders verhult, zoals ik net geschreven heb. Ik heb pas opnieuw het boek van Erich Fromm gelezen “Angst voor vrijheid”. Het is een boeiend boek, geschreven door een man uit orthodox Joods milieu, die zich verdiept heeft in Christelijke theologie. Het boek is in 1941 uitgekomen.

Hij beschrijft de ontwikkeling in de Europese samenleving vanaf de Middeleeuwen tot de huidige tijd. In de Middeleeuwen was iedereen gebonden aan een vaste plek in de samenleving, maar was wel verzekerd van een veilige plek. In de Renaissance worden mensen vrij van deze banden, maar ontdekt vervolgens, dat hij alleen en machteloos is. Dit maakt hem bang en zoekt hij steun bij een sterke man. Dit zagen we in de jaren dertig van de vorige eeuw en zien we nu weer.
Tot slot ben ik beducht voor de nieuwe vice-president Mike Pence. Vanaf het eerste moment, dat ik hem zag, vroeg ik mij af, wie deze man is. Zijn gezicht vertoont geen gevoel. Ik vraag me dan ook af, welk trauma hij in zijn jeugd heeft ondergaan, die hij nu maskeert. Zie bijlage

This represents old conservatism. With Google you can read more about. Trump is a representative of this movement.

There are two people that we need to keep in mind: Stephen Bannon of Work Tart and his son Jared Kushner, which, incidentally, cannot hold any official post, because he is a relative of the president. There’s a law against this in the US, as in many other countries. But who knows Tump circumvent this law.
It struck me that the new US administration religion will play an important role, both Jewish and Christian, especially Catholicism. Stephen Bannon has relationships into high circles of the Vatican. See attachment “This Is How Steve Bannon Sees The Entire World”. In this attachment from 2014 you can read how he thinks. For me the question is, what emotions are hidden below, based on experiences in his life. Such a question is difficult to answer, but it is important to provide at stake. His actions are based on this. Ideology can disguise undergone traumas.

Another factor is the appeal that this movement of Christians do in the Bible. They refer to 2 Cor. 3.17: “Where the Spirit of the Lord is, there is liberty.” This sound in my ears ideology that conceals something else, as I have just written. I read again until the book by Erich Fromm “Fear of freedom.” It’s a fascinating book, written by a man from orthodox Jewish background, who has studied Christian theology. The book was published in 1941.

He describes the development of European society from the Middle Ages to the present day. In the Middle Ages everyone was tied to a fixed place in society, but was assured a safe place. In the Renaissance, people are free from these bands, but then they discovered that he was alone and powerless. This makes him scared and he seeks support from a strong man. We saw this in the thirties of the last century and we now see.

Finally, I am afraid of the new vice-president Mike Pence. From the first moment that I saw him, I wondered, who is this man? His face shows no sense. I wonder therefore what trauma he underwent in his youth, which he masks. See Annex

Een keerzijde van de huidige ontwikkelingen is, dat er in de VS vorig weekend een nieuwe organisatie het licht zag, waarin Joden en Moslims samenwerken. Hiervoor had een Jood zijn heilige rustdag, de Shabbat, opgeofferd. Zie bijlage “I Spent the Shabbat After Trump’s Election With Muslim Leaders from Across America”. Zie ook “Trump Effect: Jewish and Muslim Organizations Form New Alliance”.
Een actie ter bescherming van heilig land van de oorspronkelijke bevolking van Amerika is de volgende link:

A downside of the current developments, is that last weekend a new organization in the US saw the light, in which Jews and Muslims work together. For this, a Jew had sacrificed his holy day of rest, the Sabbath. See attachment “I Spent the Shabbat After Trump’s Election With Muslim Leaders from Across America”. See also “Trump Effect: Jewish and Muslim Organizations Form New Alliance”.
An action to protect the sacred land of the indigenous population of America is the following link:

Afgelopen zondag kwam een Syrische medebroeder, die ik nog kenden uit mijn tijd in Bethlehem om mij te vertellen, dat een deel van zijn familie nu in Nederland woont, namelijk in Almere. Hij was er heel blij en dankbaar voor.
Maandag bezocht ik Shorouq en haar moeder en had ik met hen een goed gesprek. het ging met name over de invloed, die een broer van Shorouq in huis heeft. Dit is een probleem.

Hierna ging ik naar het gezin van Ferasj met hun pasgeboren zoon Oesama. Ik kreeg daar iets, wat vergelijkbaar is met bruidsuikers: twee zakjes met snoep.
Dinsdag had ik een vol programma. Eerst ging ik met mijn Poolse medebroeder Severino, die vele jaren in Bethlehem heeft gewoond, naar Ein Karen, dat tegen Jerusalem ligt. Hij is daar verantwoordelijk voor ons hotel naast zijn taak als docent filosofie.

Daarna ging ik met hem met twee Kroatische gasten en een Palestijnse vrouw naar Bethlehem. Daar bezocht ik verschillende mensen, om te beginnen de helper George, die voor ons in de Melkgrot werkt en die enkele maanden geleden bij een verkeersongeval een zoon verloren had. Hij vindt van mij, dat ik goed naar hem luistert en hem begrijpt.
Vervolgens maakte ik een praatje met mijn apotheker Rami uit mijn Bethlehemse tijd en daarna bezocht ik Mike van de souvenirwinkel vlakbij de moskee net als Rami.

’s Avonds vertelde mijn West Afrikaanse medebroeder Jerome, dat hij graag naast mij zit. Dat had ik allang gemerkt. Ik stimuleerde hem om onder de studenten ter sprake te brengen hoe we met name omgaan met lege flessen binnen het raam van de pauselijke encycliek Laudate Si.

Woensdag overleed een Spaanse medebroeder, die 89 was geworden. Als hij mij zag, zei hij: Olanda. Hij was op zijn 15de al ingetreden. De dag erop was zijn begrafenis. Die woensdag was ook een Indiase medebroeder even hier. De Indiase provincie was in het verleden door de Nederlandse provincie gesticht.
Vrijdag bezocht ik vrienden in Beit Shour, die ik al een tijd niet gezien had.
Ik zag iets grappigs op internet over een speciale aanbieding van Thalys om naar Lille te reizen: “Naar Lille zijn er 15.000 tickets voor 20.000 euro”.
Voor liefhebbers van Pink Floyd van eind jaren zestig, begin jaren zeventig is de volgende link aantrekkelijk:

Last Sunday was a Syrian confrere, whom I knew from my time in Bethlehem to tell me, that a part of his family now lives in the Netherlands, namely in Almere. He was very happy and grateful.
Monday I visited Shorouq and her mother and I had with them a good conversation. It was in particular the influence that a brother of Shorouq has in the home. This is a problem.

After that I went to the family of Ferasj with their new-borns son Usama. I got sweet in a small sachet.
Tuesday I had a full program. First I went with my Polish fellow brother Severino, who has lived in Bethlehem for many years to Ein Karen, which is at Jerusalem. He’s responsible for our hotel in addition to his job as a professor philosophy.

Then I went with him together with two Croatian guests and a Palestinian woman to Bethlehem. I visited several people, to start the assistant George, who works for us in the Milk Grotto and a few months ago in a traffic accident had lost a son. He thinks of me, I listen carefully to him and understand him.
Then I chatted with my pharmacist Rami from my time in Bethlehem and then I visited Mike souvenir shop near the mosque like Rami.

In the evening told my West African fellow brother Jerome, he’d sit next to me. I had already noticed. I encouraged him to bring up among the students how we especially deal with empty bottles in the frame of the papal encyclical Laudate Si.

On Wednesday, a Spanish confrere, passed away. He was 89. When he saw me, he said, Olanda. He was on his 15th already friar. The next day was his funeral. That Wednesday also was an Indian confrere over here. The Indian province was founded by the Dutch province in the past.
Friday I visited friends in Beit Sahour, which I had not seen for a while.
I saw something funny on the Internet about a special offer from Thalys to travel to Lille by train: “In Lille, there are 15,000 tickets for 20,000 euros.”
The following link is appealing to fans of Pink Floyd in the late sixties and early seventies:

Een bericht van Een Ander Joods Geluid is de volgende link:

link

Al met all genoeg leesvoer voor de zondag en erna. Groeten uit Jerusalem, Louis

A message of A Different Jewish Voice is the following link:

link

All in all enough reading for Sunday and beyond. Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1. ADL, Democrats Denounce Trump’s Choice for Senior Aide Over ‘Alt-right, Anti-Semitic and Misogynistic Views’back to menu attachments

2. Mike Pence Will Be the Most Powerful Christian Supremacist in U.S. Historyback to menu attachments

3. This is How Steve Bannon Sees the Entire Worldback to menu attachments

4. Trump Effect, Jewish and Muslim Organizations Form New Allianceback to menu attachments

5. Who is he likeback to menu attachments

6. Dorp in Alaska Vlucht Voor Stijgende Zeespiegelback to menu attachments

7. Onzekerheid Over Trumps Milieuschadeback to menu attachments

space:

Reacties zijn gesloten.