563 a couple of friars asked me to return to Bethlehem.

28-our-lunch

28-our-lunch

Jerusalem 27 november 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen zondag zou ik Sana bezoeken, maar zij liet mij weten, dat zij bij haar schoonzus Basima was en dat ik haar daar kon bezoeken.

Jerusalem November 27, 2016

Dear people,

Peace and all Good.

The book of Erich Fromm is correctly called “Escape from freedom”.

Last Sunday I would visit Sana, but she told me that she was at the home of her sister-in-law Basima and that I could visit her there.

Dat bezoek aan haar was in feite maar kort, want zij ging vervolgens met haar dochter Noeran naar Hebron voor een interview van Noeran voor de TV.

Van haar schoonzus Basima hoorde ik, dat haar oudste zoon, Moead, om veiligheidsredenen in een Palestijnse gevangenis zit, want de Israëlische autoriteiten zijn naar hem op zoek. Hij krijgt eens per maand bezoek van zijn vrouw en hun dochtertje. Zie een van de foto’s.

Maandag was er weer een bijeenkomst van het Interfaith Encounter Association. Het onderwerp was dit keer “Messias” in de drie tradities. Het was het voorstel van de Moslim in ons gezelschap, maar hij was helaas afwezig, omdat een oom en tevens buurman was overleden.

Het was een levendig gesprek, dat nog een vervolg krijgt. Er was dit keer ook een jonge vrouw uit Doetinchem, die een paar maanden in Jerusalem is voor onderzoek. Een van oorsprong Frans lid van de groep liet zijn ontstemming blijken, dat de UNESCO de band tussen Joden en Jerusalem ontkend heeft. Dit is ook voor Christenen onbegrijpelijk, want Jesus was een Jood.

Op weg naar de bijeenkomst werd ik met een merkwaardig voorval geconfronteerd in de Jaffa straat, een winkelstraat, waar ook de sneltram rijdt. Ineens zag ik een vrouw met de rug naar mij toe leunend tegen een boom haar behoefte doen.

Woensdag bracht ik eerst een bezoek aan Shorouq. Zij is altijd blij als ik op bezoek kom. Dan kan zij zich even mens voelen, die liefde ontmoet.

Hierna ging ik naar het gezin met de pasgeboren Oesama. Dat is vlakbij elkaar. Op een gegeven moment was de moeder met haar zoon bezig en ik zat met de drie dochters in de kamer. De twee oudste waren bezig met een smartphone en de jongste was met mij aan het dollen. Zij kwam echt los. Dat was wel goed, want het valt niet mee om tegen twee oudere zussen te moeten opboksen. Haar oudste zus is zeven jaar ouder.

Donderdag nam ik deel aan de typisch Amerikaanse gewoonte van een maaltijd op Thanksgiving day.

11-thanksgiving-meal

11-thanksgiving-meal

Langzaam slinkt de Engelstalige groep wat in. We waren met zijn twaalven.

Vrijdag had ik een bruiloft niet zo ver van Beit Sahour. Het was een sobere feest, want de bruidegom heeft geen inkomen. Hij trouwde met een vrouw uit de Oekraïne.

Gisteren was er de intocht van de custos in Bethlehem voor het Catherina (van Alexandrië) feest. Ik was er ook.

In Bethlehem had ik met verschillende broeders contact. Het mooie was, dat een paar mij vroegen om weer naar Bethlehem te komen. Vooral een van hen vond ik belangrijk, want hij vertelde mij, dat verschillende vooraanstaande personen in Bethlehem veel waardering hadden voor wat ik in Bethlehem gedaan had.

Ook donderdag was er een broeder uit Bethlehem, die mij vroeg terug te komen.
De bosbranden in Israël is een veeg teken. Het kan een nieuwe vorm zijn van verzet van Palestijnen tegen Israëlische overheersing.

Ik heb me van de week verdiept in het onderwerp politiek correct. Hier zijn twee aspecten te onderscheiden. Het ene is verhullend taalgebruik om problemen te verdoezelen. Het andere aspect is in feite de vraag hoe je met respect over mensen praat. Een voorbeeld is het begrip zwakbegaafd. Zakelijk kan het kloppen, maar het klinkt ook denigrerend. Wat het kan betekenen, is te zien bij mensen met het Downsyndroom. Ik heb vrienden, die een zoon met dit syndroom hebben. Zij zijn dolgelukkig met hem, al heeft hij hun leven op zijn kop gezet.

Hoezeer de term een denigrerende kant heeft, blijkt uit het feit, dat, toen hij geboren werd in een Frans ziekenhuis, alle artsen op één na aandrongen om hun zoon af te staan. Zij stierven toch maar na korte tijd.

Hier ligt precies de clue. Kennelijk kregen de kinderen met het Downsyndroom, die afgestaan waren, totaal geen aandacht kregen en konden zij zich niet hechten. Ieder kind, die zich niet kan hechten door gebrek aan aandacht, sterft. Maar mensen met een Down syndroom leren ons andere waarden kennen.
De uitslag van de verkiezingen hebben een schaduwkant in de VS zichtbaar gemaakt. Zie :

That visit to her was in fact only briefly, as she then went with her daughter Nuran to Hebron for an interview Nuran for the TV.

From Basima I heard that her eldest son, Muad is in a Palestinian prison for his safety, because Israeli authorities were looking for him. He gets once a month visit from his wife and their daughter. See one of the photos.

Monday there was another meeting of the Interfaith Encounter Association. The topic was this time “Messiah” in the three traditions. It was the proposal by the Muslim of our group, but he was unfortunately absent, because an uncle and beside neighbor was deceased.

It was a lively conversation, which still gets a sequel. This time there was a young woman from Doetinchem, the Netherlands, in Jerusalem a few months for research. Originally a French member of the group showed his displeasure, that UNESCO has denied the link between Jews and Jerusalem. This is also incomprehensible for Christians because Jesus was a Jew.

On the way to the meeting, I was confronted with a remarkable incident in Jaffa street, a shopping street, where also runs the tram. Suddenly I saw a woman with her back to me leaning against a tree relieve herself.

Wednesday I spent first a visit to Shorouq.
She is always happy when I come to visit her. She may feel equally person who meets love.

After that I went to the family with the new-born Usama.

09-usama

09-usama

That’s close to one another. At one point the mother with her son busy and I sat with the three girls in the room. The two oldest were busy with a smartphone and the youngest was with me fooling around. She really made fun. That was good, because it is not easy to have to compete with two older sisters. Her eldest sister is seven years older.

Thursday, I participated in the typical American habit of a meal on Thanksgiving Day. Slowly the English-speaking group is shrinking. We were with his twelve.
Friday I had a wedding not far from Beit Sahour. It was a sober party, for the groom has no income. He married a woman from the Ukraine.

Yesterday there was the entry of the Custos in Bethlehem for the feast of Saint Catherina (of Alexandria). I was there too.

27-welcometo-the-custos

27-welcometo-the-custos

In Bethlehem I had contact with several brothers. The beauty was that a couple of friars asked me to return to Bethlehem. Especially one of them I found important, because he told me that several prominent people in Bethlehem had much appreciation for what I had done in Bethlehem.

Thursday there was also a brother from Bethlehem, who asked me to return.
The forest fires in Israel is a bad sign. It may be a new form of resistance of Palestinians against Israeli rule.

I have studied this the week the subject of politically correct. Here two aspects can be distinguished. One is clouding the issue to cover up problems. The other aspect is actually how you talk about people with respect. An example is the term retarded. Business can beat it, but it sounds derogatory. What it may mean, is seen in people with Down syndrome. I have friends who have a son with this syndrome. They are very happy with him, though he has put their lives upside down.

How the term has a derogatory way, evidenced by the fact that when he was born in a French hospital, all the doctors but one insisted to donate their son. They still died, but after a short time.

Here precisely lies the clue. Apparently the children with Down syndrome who had surrendered, were totally received no attention and they could not attach themselves. Each child, who cannot attach itself by lack of attention, dies. But people with Down syndrome teach us about other values.

The results of the elections have made visible a shadow side in the US. See:

Een Amerikaan, die bijna 30 jaar geleden een boek over Trump geschreven had en hem daartoe anderhalf jaar lang gevolgd heeft (en derhalve een beeld over hem heeft), is er nu niet trots op en zoekt wellicht politiek asiel in Nederland. Zie:

An American who had written a book about Trump almost 30 years ago and for this purpose had followed him for one and a half years (and therefore has a picture of him), is not proud on it and perhaps seeks political asylum in the Netherlands. See:

Het is trouwens opmerkelijk, dat Trump na Clinton en Bush de derde president is, die in 1946 geboren is.

Nog wat nieuws uit het Heilige Land:

It is also worth noting that Trump after Clinton and Bush is the third president, who was born in 1946.

Some more news from the Holy Land:

url

Link

Als bijlage voeg ik toe: enkele berichten over het Heilige Land, een commentaar op de verkiezingen in de VS over de noodzaak van woede management, daklozen in de VS en democratie en over een oprisping van Nazidom in de VS.

Groeten uit Jerusalem, Louis

As attachment I add: some news about the Holy Land, a commentary on the elections in the US about the need for anger management, homeless in the US and democracy and a belch of Nazism in the US

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1. After Nazi Salutes at Pro-Trump Event, Holocaust Museum Issues Ominous Warningback to menu attachments

2. America Needs Anger Managementback to menu attachments

3. Barring Last-minute Surprise, Netanyahu Will Soon Be Questioned as Criminal Suspectback to menu attachments

4. Israeli Forces Shoot, Injure 3 Palestinian Youths During Clashes in Ramallahback to menu attachments

5. recylclingback to menu attachments

6. the US Homeless Camps Offering a Lesson in Democracyback to menu attachments

7. Young Palestinian and Israeli Soldiersback to menu attachments

back to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.