564 The current time is ideal for doomsayers

22-brother-and-sister-talk-some-english

22-brother-and-sister-talk-some-english

Jerusalem 4 december 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Zondag bracht ik eerst een bezoek aan moeder Owaineh. Zij was aan het zorgen voor haar zoon Adel, die wat ziek was.

Jerusalem December 4, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

Sunday I spent a first visit to mother Owaineh. She was taking care of her son Adel, who was a little bit sick.

Het was verder rustig in huis.

Ik kreeg een telefoontje van Hajj, die thuis bleek te zitten, omdat zijn werk in een hotel fysiek te zwaar was. Hij moest in zijn eentje een heel restaurant bedienen met zo’n 200 mensen. Hij kreeg er zo’n 12 euro per dag voor.

Ondertussen is zijn werk gestopt, want in deze tijd van het jaar zijn er weinig pelgrims in de hotels. Wel komen er pelgrims naar Bethlehem, maar die zijn er alleen overdag, maar overnachten in Jerusalem. Zo zijn er weer vele Nigerianen. Die komen altijd in december op kosten van de regering. Moslims uit dat land krijgen een reis naar Mekka aangeboden. Dit is mogelijk dank zij de olie.

14-also-going-to-bethlehem

14-also-going-to-bethlehem

Maandag had ik eerst fysiotherapie. De therapeute liet een grappig app op haar telefoon zien. Je kunt daarmee iemand, van wie je een foto gemaakt hebt, voorzien van bijvoorbeeld een bloemenkrans.

’s Middags ging ik eerst naar Shorouq. Ik moest wel bijtijds weg, want als een broer mij in huis ziet, krijgt zij er later van langs. Dit heeft haar moeder niet door.

Op weg erheen had ik contact met enkele tienermeiden. Dat was leuk, al had een van hen een typisch tiener gedrag. Ik noem het geiten. Zij was de enige, die geen hoofddoek droeg, al was zij een Muslim.

Vervolgens ging ik naar het gezin met de boreling Oesama. Er kwam ook een zus van de moeder op bezoek. Het was gezellig. Ik sprak af, dat ik vrijdag of zaterdag met de dochters naar de kerk zou gaan, afhankelijk van het weer. Vrijdag regende het voor het eerst sinds lange tijd, zodat ik zaterdag met hen naar de kerk ging.

Het bezoek viel wat in het water. Onze eigen kerk was gesloten vanwege schoonmaak, de Geboortekerk ging niet, omdat er een processie van de Grieks Orthodoxen was. Toen ben ik met hen naar de melkgrot gegaan, maar dat was op slot, omdat de helper aan het lunchen was en niemand van de communiteit er was en er geen telefonisch contact mogelijk was. Lawrence wordt gemist.
Na enig wachten gingen we terug, maar onderweg kwamen we de helper George tegen en konden we alsnog er naar binnen.

Hierna gingen we terug naar onze kerk, die ondertussen ook weer open was.
Woensdag was ik bij de familie Al Azza. Daar hoorde ik dat zoon Husam, die tegenwoordig in Frankrijk woont, waar zijn vriendin vandaan komt, in het land is. Maar zij is in Dubai om aan de universiteit te doceren. Hij is in het land om in Haifa mee te doen aan een project als acteur. Hij heeft alleen het probleem, dat de Palestijnse autoriteit hem geen vergunning voor wil geven. Het project gaat, als ik het goed begrepen heb, over terrorisme. Acteurs zijn gevaarlijke lui, want die kunnen ondermijnend zijn.

Het lukte niet om met hem een afspraak te maken om elkaar te ontmoeten.
Media hebben een nieuw doelwit voor hun werkzaamheden. Sommigen vragen zich af, of de jongste zoon Barron autistisch is. Een kenmerk van autisme is een gebrek aan inlevingsvermogen, zoals de media dat laten zien met hun gebrek aan inlevingsvermogen in de positie van een 10 jarig kind, wiens vader president is geworden.

Van de week zag ik een reportage over de situatie op de Griekse eilanden. Ronduit alarmerend. Zie

It was also quiet in the house.

I got a call from Hajj, who appeared to be at home because his work was physically hard in a hotel. He had to serve alone a restaurant with about 200 people. He earned about 12 euros per day. Meanwhile, work is stopped, because at this time of year there are few pilgrims at the hotels. There come pilgrims to Bethlehem, but they are only there during the day, but stay in Jerusalem. There are again many Nigerians. They always come in December at the expense of the government. Muslims from that country will be offered a trip to Mecca. This is possible thanks to the oil.

13-going-to-bethlehem

13-going-to-bethlehem

Monday I had first physiotherapy. The therapist showed a funny app on her phone. You can thus someone from whom you have taken a picture, for example, features a floral garland.

In the afternoon I first went to Shorouq. I had to timely way because if a brother sees me at home, she later get along with. This is not seen by her mother.

On the way there I had contact with some teenage girls. That was nice, though one of them had a typical teenage behavior. She was the only one who was not wearing a headscarf, although she was a Muslim.

Then I went to the family with the fledgling Usamah. There was also a sister of the mother to visit. It was cozy. I agreed that I would go with the daughters to the church Friday or Saturday depending on the weather. Friday, it rained for the first time in a long time, so I went with them to church on Saturday.
The visit was somewhat not smoothly. Our own church was closed due to cleaning. The Nativity Church was not possible, because there was a procession of the Greek Orthodox.

Nativity Church

Nativity Church

When I went to the Milk Grotto with them, it was locked, because the assistant was having lunch and no one from the community was there and there was no telephone contact possible. Lawrence is missed.
After a while we went back, but on the way we met George the helper and we could go yet there inside.

After this we went back to our church, meanwhile, was also reopened.
Wednesday I was at the Al Azza family. I heard that son Husam, who now lives in France, where his girlfriend is coming from, is in the country. But she is in Dubai to teach at the university. He is in the country to join on a project as an actor in Haifa. He alone has the problem that the Palestinian Authority does not want to give him a permit. The project will be, if I have understood correctly, on terrorism. Actors are dangerous people, because they can be corrosive.

It failed to make an appointment with him to meet each other.
Media have a new target for their activities. Some wonder whether the youngest son Barron is autistic. One characteristic of autism is a lack of empathy, like the media that show their lack of empathy in the position of a 10-year-old child, whose father became president.

This week I saw a report about the situation in the Greek islands. Alarming. See

Politici, die verantwoordelijk zijn voor deze situatie, nemen echter geen verantwoordelijkheid hiervoor en zadelen de Griekse autoriteiten met dit probleem op. Wie volwassen is, neemt verantwoordelijkheid voor wat hij of zij doet dan wel nalaat.

In Nederland is het nieuwe Onze Vader voor de katholieken ingevoerd samen met de Vlamingen. Wat mij boeide, was het comentaar van Huub Oosterhuis op de zinsnede: ‘breng ons niet in beproeving’. Hij is inspirerend met zijn opmerking, dat hij de voorkeur geeft aan ‘houd ons staande in de beproeving’. Dit geeft wel een sympathieker Godsbeeld.

De huidige tijd is wel ideaal voor doemdenkers. Zo las ik op internet, dat op 22 januari 2017 de derde wereldoorlog zou uitbreken.
Wat ernstiger is, is de voorspelling, dat binnen enkele maanden de Amerikaanse economie in elkaar zou klappen. De VS leeft al jaren op de pof met een tekort op de handelsbalans en een tekort op de begroting. Er is begin 2008 al een documentaire over gemaakt.

Zie:(Het duurt ruim 100 minuten.)

It is in English.
Politicians, who are responsible for this situation, however, take no responsibility for this and saddling the Greek authorities on this problem. Who is mature, takes responsibility for what he or she does or fails.
In the Netherlands the new Our Father to the Catholics introduced along with the Flemings. What fascinated me, was the commentary of the Dutch poet Huub Oosterhuis on the phrase “lead us not into temptation.” He is inspiring with his remark that he prefers to “keep us standing in the temptation.” This gives a more sympathetic image of God.

The current time is ideal for doomsayers. I read on the Internet that would break out the third world war on January 22, 2017.

What is more serious is the prediction that would collapse the US economy within a few months. The US has been living for years on credit with a trade deficit and a budget deficit. There is the beginning of 2008 already made a documentary about it. See: (It takes about 100 minutes.)

Een andere link is een artikel over een probleem met een Palestijnse vluchtelingenkamp in Libanon. Zie:

Another link is an article about a problem with a Palestinian refugee camp in Lebanon. See:

Verdere bijlagen zijn: een vervolg op de actie tegen een oliepijplijn in de VS, een over de vermoedelijke plek, waar Jesus was begraven, een artikel over een opiniepeiling onder Palestijnen en een over Fidel Castro. 634 mislukte aanslagen op Fidel Castro hebben van hem geen heilige gemaakt, hoezeer ook zijn aanpak van tegenstanders verwerpelijk is. Dit wordt wel eens vergeten.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Further attachments are: a continuation of the action against an oil pipeline in the US, one of the probable spot where Jesus was buried, an article about a poll among Palestinians and one about Fidel Castro. 634 failed attempts on Fidel Castro didn’t make a saint from him, however much his dealing with opponents is objectionable. This is sometimes forgotten.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1. Lebanon Halts Work as Palestinians Reject Wall Around Refugee Camp

back to menu attachments

2. Aanslagen Kregen Castro Niet Klein


back to menu attachments

3. Kou Belaagt Demonstranten Dakota


back to menu attachments

4. Waarom Geldt Juist Dit Als de Plek Waar Jezus is Opgestaan


back to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.