565 “This is your home”

15-welcome-to-mohammed-and-mahmoud-balboul

15-welcome-to-mohammed-and-mahmoud-balboul

Jerusalem 11 december 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het hoogtepunt van deze week was ongetwijfeld afgelopen donderdag, toen de broers Mohammed en Mahmoed Balboul uit Israëlische gevangenschap werden ontslagen, nadat zij 6 maanden vastgezeten hebben zonder aanklacht.

Jerusalem December 11, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

The highlight of this week was undoubtedly last Thursday, when the brothers Mohammed and Mahmoud Balboul were discharged from Israeli prison after they have been detained for six months without charge.

Dit was gebaseerd op een wet, die de Britten tijdens hun mandaat hadden ingevoerd en ook was toegepast op de vermoorde premier Rabin.

Hun vrijlating werd met een feest op Manger Square gevierd. Ik was er ook voor uitgenodigd. De nacht heb ik bij mijn broeders in Bethlehem doorgebracht, een plezierig weerzien. Een broeder zei tegen mij: “This is your home”.
Ik was op tijd in de stad en ging naar mijn vriend Mike, die nu alleen verantwoordelijk voor zijn souvenirwinkel is. Ik liet mijn stok op mijn kamer achter, wat mij handiger leek met de te verwachten drukte. Dat ging goed.

Op het Kribbeplein had ik meteen contact met kinderen en jongeren, alsof ik niet weg was geweest. Met Mike had ik een plezierig gesprek. We kwamen te praten over de VS en ik merkte op, dat het tijd wordt dat de VS afrekent met zijn verleden van genocide op de oorspronkelijke Amerikanen.

Toen merkte Mike iets onthutsends op. Hij vertelde mij, dat hij kortgeleden gehoord had, dat de president, die op het bankbiljet van 20 dollar staat afgebeeld, de ‘hobby’ had om oren en scalps van de oorspronkelijke Amerikanen te verzamelen, die hij gedood had. Een bijnaam van hem was ‘Indiankiller’. Hiermee brengt de VS ‘eer’ aan de genocide op de oorspronkelijke Amerikanen. Beschamend.

De betreffende president was Andrew Jackson. Hij was de zevende president. Je kunt het natrekken met Google. Of zie:

This was based on a law, which the British had introduced during their term of mandate and was also applied to the assassinated Prime Minister Rabin.
Their release was celebrated with a party at Manger Square. I was also invited. The night I spent with my brothers in Bethlehem, a pleasant reunion. A brother said to me: “This is your home.”

I was on time in the city and went to my friend Mike, who is now only responsible for his souvenir shop. I left my cane in my room, what seemed to me more convenient with the expected crowds. That went well.

On Manger Square, I immediately had contact with children and young people, as if I had not been away. With Mike, I had an enjoyable conversation. We came to talk about the US and I noticed that it is time that the US deals with its history of genocide of the Native Americans.

Then Mike noticed something shocking. He told me that he had heard recently that the president, who is depicted on the banknote of $ 20, had the ‘hobby’ to collect ears and scalps of Native Americans, whom he had slain. A nickname was “Indian Killer”. In this way brings the US “honor” to the genocide of the Native Americans. Shameful.

The respective president was Andrew Jackson. He was the seventh president. You can check it with Google. Or see:

Om kwart over zeven begon een feest op het Kribbe plein met een optreden van drie zangers. Tegen kwart voor negen kwamen Mohammed en Mahmoed bij het Kribbe plein aan. Het was de bedoeling, dat zij te paard het plein zouden opkomen, maar het was te druk, zodat zij weer moesten afstappen en op schouders verder werden gedragen. Zij kregen een heldenontvangst. Ik heb even contact met hen gehad.

At a quarter past seven began a celebration at the Manger Square with a performance of three singers. At a quarter to nine Muhammad and Mahmud arrived at Manger Square. The intention was that they would arrive at the square on horseback, but it was too crowded, so they had to get off again and were further carried on shoulders. They were given a hero’s welcome. I’ve just been in contact with them.

Hierna ging ik bij onze broeders binnen en at wat. Mijn Jordaanse medebroeder Ibrahim hield mij gezelschap en we hadden een plezierig gesprek zoals altijd.
Hij vertelde mij iets opmerkelijks. Zijn moeder was kortgeleden overleden, dat was op dezelfde dag als Lawrence stierf. Zijn moeder stierf om een uur ’s nachts en Lawrence om half een ’s middags. De volgende dag ben ik weer op tijd terug naar Jerusalem gegaan.

Afgelopen dinsdag bezocht ik Shorouq, die haar hart moest luchten over wat haar overkomen was als jonge tiener. Zij was door haar vader met een stok op haar onderrug geslagen en had bloed verloren. Prompt kreeg ze te horen, dat zij geen meisje weer was.

Hierna ging ik naar de drie zussen toe en hun broertje. De tweede zus, Rotaj, was jarig en is nu tien jaar. Ik kreeg weer even Oesama op mijn schoot.
Vervolgens bezocht ik de moeder van Moerad.

Maandag en dinsdag was mijn Filippijnse medebroeder Benny Baisas in ons klooster vanwege een vergadering. Ik heb goed met hem bijgepraat. Ik heb heel plezierig en bemoedigend contact met hem.

Afgelopen week zat de Mexicaanse medebroeder Alonso naast mij in de refter. Vanaf het begin klikte het tussen ons. Nu werd het mij duidelijk waarom het klikte. Hij heeft een half jaar met verslaafden gewerkt en twee jaar in een gevangenis. Ook hij beseft, dat het feit, dat ons klooster omringd is door een muur, het moeilijk maakt om in contact te staan met de buitenwereld. Het gesprek ging goed, ook al spreekt Alonso geen Engels en ik geen Italiaans.

Woensdag zag ik op internet een indrukwekkende reportage, waarin een Euro Amerikanen vergiffenis vragen aan oorspronkelijke Amerikanen voor wat de Euro Amerikanen hebben misdaan tegen de oorspronkelijke Amerikanen. Zie:

After that I went to our brothers and ate some. My Jordanian fellow brother Ibrahim kept me company and we had a pleasant conversation as always.
He told me something remarkable. His mother had recently deceased, which was on the same day as Lawrence died. His mother died at one o’clock at night and Lawrence at half past one in the afternoon. The next day I went back to Jerusalem in time.

Last Tuesday I visited Shorouq who told me a bad experience, over what happened to her, when was as a young teenager. She was beaten by her father with a stick on her lower back and had lost blood. Prompt she was told that she was no longer a girl.

After that I went to the three sisters and their little brother. The second sister, Rotaj, had her birthday and is now ten years. I got again Usama on my lap.

Then I visited Murad’s mother.

Monday and Tuesday were my fellow Filipino friar Benny Baisas in our monastery because of a meeting. I have good catching up with him. I have very pleasant and encouraging contact with him.

Last week was the Mexican confrere Alonso next to me in the refectory. From the beginning we connected. Now it became clear to me why it clicked. He has worked with drug addicts for six months and two years in a prison. He also realizes that the fact that our convent is surrounded by a wall, makes it difficult to be in contact with the outside world. The talk went well, even if Alonso does not speak English and I no Italian.

Wednesday I saw on the internet an impressive documentary in which Euro Americans ask forgiveness from Native Americans for what the Euro Americans committed against the Native Americans. See:

Voorlopig is de aanleg van de oliepijplijn door Noord Dakota van de baan.
Wie het commentaar van de bekendste criticus van Amerikaanse presidenten, Noam Chomsky wil zien, kan terecht bij:

For now, the construction of the oil pipeline through North Dakota has been cancelled.
Who wants to see the comments of the best known critic of American presidents, Noam Chomsky, contact:

In het Belgische tijdschrift Tertio staat een interview met paus Franciscus. Hierin spreekt de paus onder meer over het gebrek aan tederheid in de wereld. Hij noemt het cardiosclerose. Hierop inhakend: de interesse in de eindtijd leidt er ook toe, dat met het derde geheim van Fatima uit 1917 gejongleerd wordt. Er wordt beweerd dat in dit geheim zou staan, dat de laatste paus onder controle zou staan van ene satan (stn in het Hebreeuws betekent beproeven) en dat de huidige paus deze laatste paus zou zijn.

Ik voeg er verder twee bijlagen toe, een artikel van Joris Luyendijk over de verkiezing van Trump en een over dat Westerse jongeren het gehad hebben met democratie.

Groeten uit Jerusalem, Louis

In Belgian magazine Tertio an interview with Pope Francis. Here the pope speaks, inter alia, about the lack of tenderness in the world. He calls it cardiosclerosis. This stays in touch: the interest in end time also leads that is juggled with the Third Secret of Fatima from 1917. It is claimed that in this secret would be written that the last pope would be one under control of Satan (STN means test in Hebrew) and that the current pope would be this last pope.
I add two further attachments, an article Joris Luyendijk on the election of Trump and over that Western young people are fed up with democracy. Both are in Dutch, but with Google you can catch what has been written.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1. Mahmud (l) and Mohammed (rback to menu attachments

2. Waarom Amerika Een Gestoorde Man Als President Koosback to menu attachments

3. Westerse Jongeren Hebben Het Gehad Met de Democratieback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.