566 to lie or not to lie

02-mirna

02-mirna

Jerusalem 18 december 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen maandag heb ik weer eens een familie bezocht, die ik via een Duits echtpaar heb leren kennen.

Jerusalem December 18, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

Last Monday, I once visited a family who I met by a German couple.

Zij wonen vlak bij een nieuw hotel, maar om bij hen te komen moet ik een vrij steile weg omlaag. Aan de kant is er een soort trap. Dat ging goed, maar een paar dagen eerder was er een bus in de problemen gekomen door de steile afdaling met een bocht. Nu werd er aan de weg gewerkt, kennelijk om het probleem an te pakken.

Bij de familie was het gezellig. Het ademt een open sfeer. Het huis is gezellig ingericht. Moeder Rajaa zei, dat dochter Mirna altijd lacht.

02-mirna

02-mirna

Ze is een vrolijk kind, maar wel kien. Ze laat niet met zich sollen.

Dinsdag ging ik naar het Zweeds instituut voor de jaarlijkse viering van de heilige Lucia, onder meer een Scandinavisch feest. Ik had de uitnodiging via het Interfaith Encounter Association ontvangen. In een soort binnentuin stonden we met veel mensen, meer dan 100 te wachten op een processie met kaarsen en liederen rond de heilige Lucia.

Hierna waren er versnaperingen en de uit Duitsland bekende Glühwein naast niet- alkoholische warme drank. Tot slot was er een vesperdienst in de kapel, waar maar weinig mensen op af waren gekomen. Het was overigens meer uitleg van het feest in het Engels en Zweeds dan gebed.

Vrijdag bezocht ik de familie Al Azzah.de een na jongste zoon was er ook, maar die ging zijn eigen gang. Voor de ouders is het nu een rustig bestaan zonder zorgen. Hun oudste zoon, die advocaat is, zorgt voor hun inkomen.

Gisteren bezocht ik de familie van drie dochters en een zoontje. De oudste dochter, Amal, had een verrassing voor mij, een plaat met afbeelding van puppies dan wel poezen, afhankelijk hoe je de plaat buigt.

Woensdag viel een Palestijn in de oude stad twee Israëliërs aan. Hij werd neergeschoten. Toen er een arts verscheen, mocht hij de dader 20 minuten lang niet behandelen, aldus Ma’annews. De dader is later overleden. Zie

They live near a new hotel, but to get to them, I have a fairly steep path down. On the side there is a kind of kick. That was good, but a few days earlier there was a bus in trouble come through the steep descent with a bend. Now they worked on the road, apparently to address the problem an.

When the family was cozy. It exudes an open atmosphere. The house is cozy. Rajaa mother said, her daughter is always smiling. She is a happy child, but skiing. She will not be pushed around.

Tuesday I went to the Swedish Institute for the annual celebration of Saint Lucia, including a Scandinavian feast. I had received the invitation via the Interfaith Encounter Association. In a kind of courtyard we were with a lot of people, here were more than 100 waiting for a procession with candles and songs about St. Lucia.

Afterwards there were refreshments and from Germany famous mulled wine alongside non-alcoholic hot drink. Finally, there was a vesper service in the chapel, where few people had come on down. It was, moreover, an explanation of the feast in English and Swedish than prayer.

Friday I visited the al Azzah.de second youngest son was there, but went his own way.
For the parents, it is now a quiet life without worry. Their oldest son, who is a lawyer, ensures their income.

Yesterday I visited the family of three daughters and a son.
The eldest daughter, Amal, had a surprise for me, a plate depicting puppies or cats, depending on how you bend the plate.

Wednesday, a Palestinian attacked two Israelis in the old cities. He was shot. Then a doctor, he was the culprit 20 minutes not treat says Ma’annews. The perpetrator is deceased later. See

Gisteren bezocht ik onaangekondigd de familie met de drie zussen en pasgeboren broertje Oesama. Op mijn beurt werd ik verrast door een cadeautje van Amal, haar baam betekent hoop. Zij gaf mij een buigbare plaat, waarop je puppies dan wel poezen kunt zien.

Gisteren ook ontmoette ik een medebroeder, die vlak na mij ook uit Bethlehem vertrok. Hij vertelde mij van zijn ervaringen tijdens het kapittel afgelopen zomer, toen hij verslag uitbracht over zijn werk met de aspiranten. Ik kan er mijn voordeel mee doen voor mijn verblijf in Jerusalem.

Het weer is koud en soms regenachtig.

In de wereld gaat het maar door met wat Trump meent te moeten doen. Zijn gedrag lijkt mij gevaarlijk. Hij voert politiek met tweets. Nadenken is voor hem kennelijk lastig. Zo schijnt hij China op zijn plaats te willen zetten. Ik vermoed, dat onder meer een rol speelt, dat veel banen van Amerikaanse bedrijven in China zitten. Bijvoorbeeld Apple heeft er fabrieken, maar daar is Apple verantwoordelijk voor. Ik vrees, dat de gevolgen onoverzienbaar zullen zijn. Om zijn tekorten te kunnen betalen leent de VS veel geld. China verstrekt een deel van dit geld, maar kan besluiten hiermee te stoppen. Dan gaat het mis met de economie in de wereld.

Ik las van de week, dat volgens Carl Bernstein, een van de twee journalisten, die in de jaren zeventig door hun onderzoeksjournalistiek president Nixon ten val bracht, Trump tijdens zijn campagne 1432 leugens heeft verteld. Mijn idee is, dat Trump in een waanwereld leeft, voortkomend uit de manier, waarop hij rijk is geworden.

Ik heb Trump niet kunnen betrappen op enige maatschappelijke betrokkenheid. Bill Gates, die nog een stuk rijker is, toont dit wel.

Overigens was hij voor Hillary Clinton ook niet mals. Hij schreef over haar: “grote idealen zonder uitvoering, halve waarheden, klinkklare leugens, meedogenloos beleid, enkele goede beleidsideeën, een boze en zichzelf beklagende echtgenoot en een stoet van assistenten die worden geofferd als er iets foutloopt en dat zou vaak zijn”.

Ik heb de gewoonte om zomaar eens naar iets te kijken, dat voor mij informatief is. Zo zag ik vorige week Buitenhof met een gesprek met twee mensen over boze mensen n.a.v. de vertaling van een boek van een van hen, Martha Nussbaum getiteld woede en vergeving. De ander is Ian Buruma. Je kunt dit terugvinden via uitzending gemist vanaf 20.16 minuten.

Yesterday I visited unannounced the family with three sisters and new-born brother Usamah. On my turn, I was surprised by a gift of Amal, her name means hope. She gave me a flexible plate on which you can see puppies or cats.
Yesterday I met a fellow brother who went right after me also from Bethlehem. He told me of his experiences during the chapter last summer, when he reported on his work with the aspirants. I can do my favor with it for my stay in Jerusalem.

The weather is cold and sometimes rainy.

In the world goes on with what Trump thinks he should do. His behavior seems dangerous. He conducts political by tweets. Think for him is obviously difficult. He seems to want to put China in its place. I suspect that among other plays a role that many jobs of US companies are in China. For example, Apple has factories but it is a responsibility for Apple. I fear that the consequences will be unsurveyable. To pay its deficits the US lend money. China provides some of this money, but may decide to stop. Then it goes wrong with the economy in the world.

I read of the week that according to Carl Bernstein, one of the two journalists, who brought in the seventies because of their investigative journalism President Nixon’s fall, Trump told during his campaign 1432 lies has been. My idea is that Trump lives in a delusional world, arising from the way he has become rich.
Trump I cannot catch any community involvement. Bill Gates, who still is a lot richer, it does show.

Incidentally, he was for Hillary Clinton also unpalatable. He wrote about her “great ideals without carrying out, half-truths, blatant lies, ruthless policy, some good policy ideas, angry and self-pitying husband and a retinue of assistants who are sacrificed if something goes wrong and would often”.

I have the habit of just having a look at something that is informative to me. I saw last week Buitenhof, a Dutch TV program having a conversation with two people about angry people related to the translation of a book by one of them, Martha Nussbaum entitled anger and forgiveness. The other is Ian Buruma.
You can find this missing through broadcast from 20:16 minutes. The talk is in English.
See

Ik volg ook wat er in Aleppo zich afspeelt. Ik herinnerde mij, dat ik een kleine tien jaar geleden een artikel in Asia Times gelezen had over oorlogen in de 21ste eeuw, die zich in steden zouden gaan afspelen. Dit artikel is nog te vinden via de link:

I also follow what is happening in Aleppo. I remembered that I almost ten years ago had read an article in Asia Times on wars in the 21th century, who were going to play in cities. This article is currently available via the link:

Verder heb ik een aantal bijlagen: een artikel over een asielzoeker oma van 81, die afgelopen week overleed. Zij was afgewezen. Verder artikel van Bernstein, over haatpraat, dat voorafgaat aan geweld, een waarschuwing voor wat Wilders doet, een artikel over een Belg, die de Ebola virus ontdekt heeft, een artikel van Toine van Teeffelen, wiens vrouw vandaag jarig is, over waar Joden in de VS zich mee bezig houden en over hoe Rusland via internet binnendrong bij de Amerikanen. Groeten uit Jerusalem, Louis

I also have a number of attachments: an article about an applicant grandmother of 81, who died last week. She was rejected. Furthermore, article by Bernstein, about hate talk that precedes violence, a reminder of what Wilders, an article about a Belgian, the Ebola virus has discovered an article by Toine van Teeffelen, whose wife’s birthday today, about where Jews in the US is doing keep and how Russia over the internet invaded by the Americans. Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Asielzoeker oma (81) Zag Altijd Het Goedeback to menu attachments

2 Carl Bernstein Calls Trump a Bigger Liar Than Nixonback to menu attachments

3 Haatpraat Gaat Altijd Aan Geweldpleging Voorafback to menu attachments

4 How American Jews Are Wooed With Meaningless Gesturesback to menu attachments

5 How Russian Cyberpower Invaded the U.S.
[back to menu attachments

6 Israeli Police Shoot, Kill Palestinian After Stab Attack Leaves 2 Lightly Injuredback to menu attachments

7 the Virus Detective Who Discovered Ebola in 1976back to menu attachments

8 Toine Van Teeffelenback to menu attachments

9 Trump is Kampioen-leugenaarback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.