567 Kerstmis 2016 Christmas

13-stand-with-aleppo

13-stand-with-aleppo

Jerusalem Kerstmis 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.
En goed Kerstfeest.

Afgelopen zondag heb ik de familie Balboul bezocht en even met een van de broers kunnen praten.

Jerusalem Christmas 2016

Dear friends,
Peace and all Good.
And good Christmas.

Last Sunday I visited the Balboul family and just talk to one of the brothers.

Want sinds hun vrijlating is het een komen en gaan van Palestijnen die hen willen bezoeken. Zo kwamen er 5 studenten uit verschillende plaatsen, die in Bir Zeit studeren op bezoek. Mohammed vertelde mij een kernbegrip van hun hongerstaking om vrij te komen, namelijk dat onrecht slecht is. Hiermee kwamen hij en zijn broer Mahmoed uit op centrale waarden.

Voor Palestijnen zijn zij helden, maar zij zien mij als een broer.

Maandag bezocht ik Shorouq, die vol lof was voor de oudste dochter van haar oudste broer, Amal. Een andere broer zei eens tegen Amal, dat zij mij niet mocht kussen, waarop zij met haar 11 jaar tegen hem zei: Jij bent mijn vader niet. En mij noemt ze ook vader. Volgens Shorouq heeft Amal een grote geest en een groot hart.

Overigens wil die broer een camera plaatsen, zogenaamd ter bescherming van zijn auto, maar in feite om te controleren, of ik op bezoek kom.
Hierna ben ik bij de familie van Mohanad en Murad op bezoek geweest. Ik hoorde van een ernstig ongeluk, dat Mohanad overkomen was. Hij ging jongleren met elektriciteit. Hij heeft het overleefd. Sommige mensen dachten dat hij zou sterven. Hij was naar het ziekenhuis gebracht, waar artsen weinig konden doen.

Ik las het vervolg op het diesel schandaal. Onthutsend was, dat de Europese Commissie kennelijk de financiële gezondheid van autofabrikanten belangrijker vonden dan de gezondheid van mensen. Hierbovenop kwam, dat autokopers evenmin zich druk over de gezondheid mensen maakten. Tijdens het wereld sociaal forum in 2009 hoorde ik, dat in de zeven grootste steden van Brazilië 5000 mensen per jaar aan slechte diesel sterven. Braziliaanse universiteiten hebben dit uitgezocht.

Dan waren de afschuwelijke aanslagen in Ankara en Berlijn. De verwachting van een Noorse terreurexpert is, dat dit de komende 10 tot 15 jaar zal doorgaan. De lui, die in Syrië en Irak hebben gevochten worden door sommige jongeren als helden gezien, maar we hebben andere helden nodig.

Dinsdag ben ik op bezoek geweest bij medebroeders in Ein Karem, een dorp, dat tegen Jerusalem aanligt en officieel hiertoe behoort. Het ging me vooral om het contact met een medebroeder, die ik van Bethlehem ken. Daar kwam ik ook Wander tegen, een Braziliaanse medebroeder, die van dezelfde provincie is als waartoe Gerard van Buul behoort. Hij was terug van vakantie en heeft onderweg Nederland aangedaan om Gerard van Buul en Ed Metz op te zoeken. De laatste heeft ook jarenlang in Brazilië geleefd. Wander heeft na mij ook enkele maanden in Bethlehem gewoond, maar moest al snel weer vertrekken. Het is er nu anders.

’s Avonds was er een gebedsdienst door de drie godsdiensten voor Aleppo in het Fins centrum niet ver van ons klooster. Op weg er heen had ik drie plastic tassen gevuld met legen plastic flessen om die naar een verzamelpunt te brengen. Op weg erheen passeerde een jonge Israëlische vrouw, die van mij foto’s maakte. Ik weet niet of en waar zij de foto’s zal gebruiken. Ik was in pij.

Woensdag bezocht ik mijn rapper/hiphopper Hajj MC, die over een maand in de VS te kunnen gaan studeren. Het is nu aftellen geblazen. Hij moet op de 21ste aankomen in Boulder onder Trump als president. Hopelijk zijn de grenzen voor hem als Moslim nog open. Hij vertrouwt op Allah.

Onderweg wilde een jongeman een selfie met mij maken.
’s Avonds speelde ik voor een kerstman in een jong gezin in de oude stad op verzoek van een Palestijnse medebroeder, die het gezin kent. Dat was leuk voor hun aangenomen dochter.

Die dag was onder meer de verjaardag van de oudste zoon van Wisam en Abeer, Kariem, die drie jaar werd. Zijn verjaardag werd de volgende avond gevierd, omdat vrijdag toch een vrije dag is. Het was een echt kinderfeest.

Op weg erheen ging ik eerst bij mijn reisbureau langs om de ticket voor Hajj MC op te halen. Daar was ook een Russische vrouw, die er werkt. Zij had Russische salade gemaakt ter gelegenheid van het einde van het jaar. Het smaakte lekker.

Vrijdag was het begin van kerst met een samenkomst van de communiteit met de Custos. Er werd wat gespeecht en daarna waren er wat versnaperingen en drinken.

Gisteren was dan de intocht van de patriarch, maar in feite de apostolisch administrator na het aftreden van de patriarch. Hij is de vorige Custos. Om twaalf uur vertrokken we met de bus naar Bethlehem. Ik had mijn stok thuis gelaten, omdat het me onhandig leek ermee rond te sjouwen. Maar toen we in Bethlehem aankwamen, was het verkeer een puinhoop, zodat we op enige afstand van ons klooster moesten uitstappen en ik een stuk naar boven moest schuifelen. Dit was wel lastig, maar als oefening wel goed, want later op de dag ging het lopen een stuk beter.

Voor mij was het beste deel van de dag de terugkomst, toen een broeder, die sinds kort in ons klooster is, het laatste stukje naar ons klooster met mij opliep en we over de viering kwamen te praten. Hij vond die vermoeiend. We hadden een prima gesprek. Daar zal wel een vervolg op komen.

In Bethlehem had ik nog wat te doen. Ik bezorgde Hajj MC zijn ticket voor zijn reis naar de VS over vier weken. Dat zal een lange dag voor hem worden. Verder kon ik toch nog een paar kaarten voor een vriend versieren, die hij als gids nodig had voor de kerstnachtmis.

Het lopen over het Kribbe plein in pij leverde verzoeken voor een selfie op. Ook had ik voor een televisiezender een kort interview over Kerstmis voor Christenen en Moslims.

Vandaag is het dan Kerstmis, dat dit jaar samenvalt met het Joodse Chanoeka ofwel lichtfeest, waarop Joden hun vervolging door Antiochus Epiphanes, bijna 2200 jaar geleden herdenken. Voor het verhaal, zie:
link

Because since their release there is a coming and going of Palestinians who want to visit them. So there were five students from different places, studying at Bir Zeit. Mohammed told me a core understanding of their hunger strike to be released, that injustice is bad. With this, he and his brother Mahmud came to core values.

For Palestinians they are heroes, but they see me as a brother.

Monday I visited Shorouq, who was full of praise for the eldest daughter of her oldest brother, Amal. Another brother once said Amal that she could not kiss me but she with her 11 years told him: You’re not my father. And she calls me also father. According Shorouq Amal has a great mind and a big heart.
Incidentally this brother wants to put a camera, ostensibly to protect his car, but in fact to check whether I come to visit.

After that I went to visit the family of Mohanad and Murad. I heard of a serious accident, which Mohanad had happened. He was juggling electricity. He survived. Some people thought he would die. He was taken to hospital, where doctors could do little.

I read the sequel to the diesel scandal. It was shocking that the European Commission obviously find the financial health of carmakers more important than people’s health. Adding to that was that car buyers are not worried about the health people. During World Social Forum in 2009, I heard that in the seven largest cities in Brazil 5,000 people die every year die from bad diesel. Brazilian universities have inquired this.

Then the atrocious attacks were in Ankara and Berlin. The expectation of a Norwegian terror expert is that this will continue over the next 10 to 15 years. The people who have fought in Syria and Iraq are seen as heroes by some young people, but we need other heroes.

Tuesday I visited confreres in Ein Karem, a village, against Jerusalem and officially belongs to this. It was mainly me to contact a fellow brother, who I know of Bethlehem. I also came to Wander, a Brazilian confrere who is from the same province as to which Gerard van Buul belongs. He was back from vacation and passed Netherlands to see Gerard Buul and Ed Metz. The latter has also lived for many years in Brazil. Wander has lived in Bethlehem even a few months after me, but had to leave soon. It’s different now.

In the evening there was a prayer service by the three religions for Aleppo in Finnish center not far from our monastery. On the way there I had three plastic bags filled with empty plastic bottles to bring it to a collection point. On the way there passed a young Israeli woman who made pictures of me. I’m not sure where she will use the pictures. I was in habit.

Wednesday I visited my rap / hip-hop artist Hajj MC, who can study in a month in the US. It is now countdown. He should arrive on the 21st in Boulder under Trump as president. Hopefully the borders are still open him as a Muslim. He trusts in Allah.

Along the way, a young man wanted to make a selfie with me.
In the evening I played for a Santa Claus in a young family in the old city at the request of a Palestinian confrere, who knows the family. That was fun for their adopted daughter.

That day had included the birthday of the eldest son of Wisam and Abeer, Kareem who was three years. His birthday was celebrated the following evening, because Friday is a day off anyway. It was a real kid’s feast.

On the way there, I went out with my travel agent by to pick up the ticket for Hajj MC. There was also a Russian woman who works there. Russian salad she had made to mark the end of the year. It tasted delicious.

Friday was the start of Christmas with a meeting of the community with the Custos. There were some speeches and then there were some snacks and drinks.

Yesterday was the arrival of the patriarch, but in fact the apostolic administrator after the resignation of the patriarch. He is the former Custos. At noon we left by bus to Bethlehem. I had my stick left at home, because to me it seemed awkward to lug around. But when we arrived in Bethlehem, the traffic was a mess, so we had to get some distance from our monastery and I had a lot to go step by step upwards. This was tricky, but as exercise does well, because later in the day the walk was a lot better.

For me the best part of the day was the return, when a brother who has recently been in our monastery, went the last bit to our monastery with me and we were talking about the celebration. He found it tiring. We had a good conversation. There will be a sequel to come.

Bethlehem I had to do. I gave Hajj MC his ticket for his trip to the US about four weeks. That will be a long day for him. Furthermore, I could still have a few cards to get for a friend, he needed as guide to the Christmas mass.

Walking across the Manger Square in habit I got requests for a selfie. I also had a short interview about Christmas for Christians and Muslims for a television channel.

cnvkh

Today is the Christmas, which this year coincides with the Jewish Hanukkah, or Festival of Lights, when Jews their persecution by Antiochus Epiphanes, commemorating nearly 2,200 years ago. For the story, see:
wiki

Als bijlage voeg ik een gebed om Berlijn en een beschouwing over Kerstmis toe.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Attached to add a prayer for Berlin and a contemplation on Christmas Post in Dutch.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohte

Gebed voor Berlijn

‘Kerst is Geen Sprookje, Maar Een Aanklacht’space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.