568 nieuwjaar 2017 new year

16-usama-50-days-old

16-usama-50-days-old

Jerusalem Nieuwjaarsdag 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het is gebruikelijk elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Ik zou ervan willen maken, dat je dit jaar goed mag doorkomen.

Jerusalem New Year’s Day 2017

Dear friends,

Peace and all good.

It is customary to wish each other a Happy New Year. I would like to make sure that you can get well this year.

Voor mij was gisteren een dag van leven en dood.
Ik bezocht eerst Shorouq. Zij vertelde mij, dat daags voor Kerstmis het Israëlische leger het lichaam van haar zwager, die in juli zich had laten doodschieten, had vrijgegeven.

Zij vertelde mij, dat zijn lichaam warm aanvoelde. Toen hij zijn huis was binnengebracht, werd zijn rechteroog geopend, zodat hij zijn huis kon zien. Daarna werd het weer gesloten.

Er was een grote massa op de been voor zijn begrafenis.
Shorouq zelf was in slechte doen. Zij vreest voor haar leven. Zij is bang, dat zij door haar broers en moeder de dood wordt ingejaagd.

Hierna ben ik naar het huis van haar oudste broer gegaan. Daar trof ik de oudste dochter, Amal in een en al vrolijkheid aan, zoals ik de laatste tijd meer zie. Het is precies het tegenovergestelde van een jaar geleden. Toen was zij depressief. Ik mag er trots op zijn dit te hebben bereikt, uiteindelijk met twee Arabische woorden, die betekenen: jij bent goed. Die woorden heeft zij in zich vastgezet. Dit merkte ik gisteren bevestigd. Haar naam betekent Hoop.
Toen de vader thuiskwam, gaf hij zijn middelste dochter een hand. Er werd niet gekust. Tederheid is kennelijk een probleem. De moeder heeft overigens besloten mij Dad te noemen.

Donderdag was ik naar een dorp in de buurt van Beit Sahour, Dar Salah. In Bethlehem kwam ik verschillende mensen tegen, die mij van vroeger kenden, onder wie een man, die een baan heeft als beveiligingsbeambte, die mij van Al Doha kende. Ook kwam ik mijn vriend Hanna tegen, die na telefoontjes van mij groepen kreeg om als gids te begeleiden. Zo had hij werk en inkomen.

In Dar Salah bezocht ik een grote familie, van wie zeven kinderen hebben kunnen studeren, maar de achtste kon de vader niet meer klaar krijgen, omdat hij moest stoppen met werk. Haar steun ik nu, waarbij haar familie haar reiskosten voor hun rekening neemt. Het is een gastvrije familie.

Ik ken de familie via een zoon, die in Oekraïne voor arts heeft gestudeerd. Juist deze week is hij aan een baan begonnen als arts, namelijk in een mobiele kliniek, waarmee hij door het platteland van Bethlehem trekt. Hij komt daar veel armoede tegen. Hij is in november getrouwd met een Oekraïnse vrouw, Oxana.
De dochter, die ik help, Najah, moet na komend semester nog drie semesters studeren: de zomer semester en het studiejaar 2017 -2018.

Een paar dagen terug was een Israëlische arts op bezoek geweest. Hij had een peuter van de familie aan haar hart geopereerd en kwam nu voor controle.
Toen ik gisteren terugkwam uit Bethlehem en de bus instapte, gaf ik mijn kaartje aan de buschauffeur om het te laten afknippen. Hij bekeek het kaartje en gaf het aan mij terug zonder te knippen.

Ik was gisteravond hondsmoe en heb na het eten gerust. Na elf uur heb ik mij bij de studenten gevoegd om de jaarwisseling te vieren. Toen het zover was, hebben, geloof ik, eerst zeven Afrikaanse studenten mij nieuw jaar gewenst. Spoedig daarna ben ik naar mijn kamer gegaan.

Ik zag donderdag een video op youtube met een toespraak van Noam Chomsky. Later voegde Harry Belafonte zich bij hem op het podium. Ik ken hem uit de jaren vijftig van twee liedjes: Bananaboatsong en Island in the Sun. Hij bleek met Martin Luther King gemarcheerd te hebben. Het gesprek ging over de huidige wereld met de nieuwe president. Noam Chomsky was hoopvol ondanks de grotere dreiging van een atoomoorlog. Mensen in de VS kunnen nu meer voor hun overtuiging uitkomen dan vijftig jaar geleden. Noam Chomsky citeerde met instemming Sarah Palin: Obama kwam met de belofte van hoop en verandering. Maar er kwam geen hoop en geen verandering.

Ik las ook een artikel over wat Trump kan gaan betekenen voor de economie van de VS, zie bijlage. Op blz. 5 wordt erop gewezen, dat banen, die de vertrokken fabriek betaalden, $ 23,83 per uur was. Nieuwe banen, die in de dienstensector komen, betalen $ 13 to $15 per uur. Noam Chomsky wees in zijn speech erop, dat het inkomen van Amerikanen sinds 1979 achteruit is gegaan.
Voor zijn speech zie:

For me, yesterday was a day of life and death.
I first visited Shorouq. She told me that the day before Christmas, the Israeli army the body of her brother-in-law, who had to be shot in July, was released.

She told me that his body felt warm. When he was entering his house, his right eye was open so he could see his house. Then it was closed again.
There was a large crowd present for his funeral.

Shorouq herself was doing in bad. She fears for her life. She is afraid that she will be pushed by her brothers and mother to her death.

After this I went to the home of her oldest brother. There I found the oldest daughter, Amal in one and all gaiety, as I see more lately.

15-amal-and-usama

15-amal-and-usama

It is exactly the opposite of a year ago. When she was depressed. I should be proud to have achieved this, end up with two Arabic words, which mean you’re good. Those words she firmly put in it. I noticed this yesterday confirmed. Her name means Hope.
When the father came home, he gave his middle daughter a hand. There has not been kissed. Tenderness is obviously a problem. The mother has moreover decided to call me Dad.

Thursday I was in a village near Beit Sahour, Dar Salah. In Bethlehem I met different people who knew me from the past, including a man, who has a job as a security guard, who knew me from Al Doha. Also, I met also my friend Hanna, who got groups after phone calls from me to accompany them as a guide. He got work and income.

In Dar Salah I visited a large family, from whom seven children could study, but the eighth, the father could not manage it because he had to stop work. I support her now, while her family takes her traveling expenses account for. It is a welcoming family.

I know the family through a son who studied in Ukraine for arts. Just this week he started a job as a doctor, namely in a mobile clinic, which he pulls through the countryside of Bethlehem. He faced a lot of poverty. He was married in November with a Ukrainian woman, Oxana.

The daughter, who I help, Najah, to study three semesters after coming semester, the summer semester and the academic year 2017 -2018.
A few days back an Israeli doctor made visit. He had a family toddler operated on her heart and came for control.

Yesterday, when I came back from Bethlehem and got on the bus, I gave my ticket to the bus driver to make the cut. He looked at the card and handed it back to me without cutting.

I was very tired last night and was resting after dinner. After eleven I joined me at the students to celebrate the New Year. When the time came, have, I believe, first seven African students wished me New Year. Soon after I went to my room.

I saw a video on youtube on Thursday with a speech by Noam Chomsky. Later Harry Belafonte joined him on stage. I know him from the fifties from two songs: Banana Boat Song and Island in the Sun. He appeared to have marched with Martin Luther King. The conversation was about the present world with the new president. Noam Chomsky was hopeful despite the bigger threat of a nuclear war. People in the US can come out now more for their beliefs than fifty years ago. Noam Chomsky approvingly cited Sarah Palin: Obama came with the promise of hope and change. But there came no hope and no change.

I also read an article about what Trump could mean for the US economy, see attachment. On p. 5 is pointed out that jobs that paid by the departure factory, was $ 23.83 per hour. New jobs, which are in the service pay $ 13 to $ 15 per hour. Noam Chomsky referred in his speech that the incomes of Americans since 1979 has deteriorated.
See his speech:

Verder voeg ik toe: een cartoon over dierenrechten, een toespraak van rabbi Lerner op een Moslimcongres, een interview met de burgemeester van Palermo, Sicilië, die Europa beschuldigt van schending van mensenrechten met haar vluchtelingenbeleid, een enorme stijging van donaties na de winst van Trump en een foto van Hebron TV, een beeld van een interview met mij daags voor Kerstmis in Bethlehem.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Furthermore, I add: a cartoon about animal rights, a speech by Rabbi Lerner on Muslim Congress, an interview with the mayor of Palermo, Sicily, which Europe accused of human rights abuses with its refugee policy, a huge increase in donations after winning Trump and a picture of Hebron TV, a picture of an interview with me the day before Christmas in Bethlehem.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohte
attachments:

 • 1 ‘Witte Mensen Zijn Doodsbang Hun Macht Kwijt Te Raken’
 • 2 dierenrechten
 • 3 Enorme Stijging Donaties Burgerrechtenorganisaties vs Na Verkiezingen
 • 4 Europa is Met Migratiebeleid Schuldig Aan Volkerenmoord
 • 5 Hebron TV
 • 6 How Will Donald Trump’s Economic Outlook Affect Israel and the World
 • 7 What I Said at the Largest Gathering of North American Muslims
 • 1 ‘Witte Mensen Zijn Doodsbang Hun Macht Kwijt Te Raken’  back to menu attachments

  2 dierenrechten  back to menu attachments

  3 Enorme Stijging Donaties Burgerrechtenorganisaties vs Na Verkiezingen  back to menu attachments

  4 Europa is Met Migratiebeleid Schuldig Aan Volkerenmoord  back to menu attachments

  5 Hebron TV  back to menu attachments

  6 How Will Donald Trump’s Economic Outlook Affect Israel and the World  back to menu attachments

  7 What I Said at the Largest Gathering of North American Muslims  back to menu attachments

  space:

  Advertenties

  Reacties zijn gesloten.