569 Three Wise Men from the East

14-stable-at-courtyard-of-our-church

14-stable-at-courtyard-of-our-church

Jerusalem 8 januari 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen vrijdag was het feest van Driekoningen of drie Wijzen uit het Oosten,
waarmee de periode van liturgische feesten in Bethlehem voor ons is afgesloten.

Jerusalem January 8, 2017

Dear friends,

Peace and all Good.

Last Friday was the Feast of Epiphany or Three Wise Men from the East which with the period of liturgical celebrations in Bethlehem is closed to us.

Eerst was er op donderdag de intocht van de Custos en vrijdag de viering zelf. Het gaf mij twee keer de gelegenheid om naar bethlehem te gaan en heb een paar vrienden kunnen bezoeken tussen de bedrijven door.

Ik heb ook de gelegenheid gehad om twee medebroeders te spreken: Een Filippijnse en een Amerikaanse. Met de laatste kon ik kritisch kijken naar de aandacht voor de vele liturgische vieringen temidden van een wereld met vele problemen. Hier ligt wel een spanningsveld. Aan de ene kant geven de vieringen een adempauze om niet voortdurend met problemen bezig te zijn, maar aan de andere kant kunnen de vieringen ook verleiden tot een wegvluchten van de problemen, waar mensen mee te maken hebben en waarvoor zij van ons broeders ondersteuning verwachten.
De ligging van ons moederklooster maakt dit laatste gemakkelijker, want die is omgeven door een muur en afgesloten met een poort. Onze huisarts heeft dit goed door.

Wat mij deugd deed, was dat een van onze werkers in Bethlehem enthousiast is over de nieuwe gardiaan, die volgens hem heel goed is. Het werd tijd.

Verder kwam ik een vrijwilliger, Ruben, tegen, die enige jaren geleden het plan had in te treden, maar al spoedig hiervan afzag. Een heel aardige man.

Afgelopen maandag ben ik naar mijn vriend Wisam en zijn vrouw Abeer en hun twee zoontjes op bezoek geweest. Zijn moeder was er ook vanwege de gezondheid van haar zus. Het was een plezierig bezoek en ik kon met hen praten over de problemen van de jonge vrouw Shorouq. Tekenend was, dat Abeer blij was geen dochters te hebben, omdat vrouwen in de samenleving een moeilijke positie hebben. Zij heeft haar masters gehaald en is dus een goed ontwikkelde vrouw.
Zij heeft een baan en heeft ervoor gekozen om met de Christenen vrij te hebben, omdat namelijk straks hun zoons naar een school zullen gaan, waar ook de Christelijke feestdagen gehanteerd worden. Dit betekent, dat ze naar een privéschool zullen gaan, die in handen van Christenen zijn.
Hierom had Abeer afgelopen maandag vrij, wat een verademing was. Er was nu geen stress, want als ze werkt, moet zij er om acht uur er zijn en dan moeten de kinderen klaar zijn om naar de crêche te kunnen gaan. Wisam heeft zijn werktijden veel meer in eigen hand, omdat hij advocaat is. Op dit moment heeft hij een stagiaire, die bij hem werkt. Het is een vrouw, die in Nabloes gestudeerd heeft en een wedstrijd gewonnen heeft, waardoor zij een half jaar in de VS heeft kunnen studeren. Die vrouw heeft wel wat in haar mars. Zij woont sinds kort bij Wisam in de buurt, zodat hij haar gemakkelijk kan ophalen.

Het was leuk om te zien, dat Wisam ook een kerstboom in huis had.
Gisteren was ik eerst bij Shorouq op bezoek. Zij heeft het zwaar. Ik ondersteun haar waar mogelijk, maar dit is niet eenvoudig. Zie maar hierboven, wat Abeer over de positie van de vrouw in de Palestijnse samenleving heeft gezegd.
Hierna ging ik naar de drie zussen en hun moeder met Oesama toe. Zij vinden het leuk, als ik op bezoek kom.

Een klein bericht over de toestand hier in het Heilige Land is te vinden met de volgende link over detentie van een 48 jarige vrouw voor drie maanden:

First there was on Thursday entry of the Custos and on Friday the celebration itself. It gave me twice the opportunity to go to Bethlehem and was able to visit a few friends between the various celebrations.

I also had the opportunity to meet two brothers: A Filipino and an American. With the last I was able to look critically to the many liturgical celebrations amidst a world with many problems. This is called a tension. On the one hand give the celebrations a breather not to deal constantly with problems, but on the other hand, the celebrations can also be a temptation to get away from the problems that people have to deal with, and for which they expect support from our brothers.

The location of our mother monastery makes the latter easier, because it is surrounded by a wall and closed with a gate. Our general practitioner understand this well.

What I felt great, was that one of our workers in Bethlehem is enthusiastic about the new guardian, who is quite good according to him. It was time.
Furthermore, I met a volunteer, Reuben, who some years ago had the plan to become a Franciscan or friar minor, but soon renounced this. A very nice man.
Last Monday, I went to my friend Wisam and his wife Abeer and their two sons for a visit. His mother was also due to the health of her sister. It was a pleasant visit and I could talk to them about the problems of the young woman Shorouq. it was significant that Abeer was happy not to have daughters because women in society have a difficult position. She got her master’s and is a well-educated woman.

05-kareem-and-omar

05-kareem-and-omar

She has a job and chose to take the Christians holidays, which makes clear later their sons will go to a school, where the Christian holidays are celebrated. It means that they will go to a private school, which are in the hands of Christians.

Therefore Abeer had Monday free, which was a relief. There was no stress, because when she works, she must be there to eight o´clock and then the children should be ready to go to the kindergarten. Wisam has been working much more in his own hands because he is a lawyer. At the moment he has an intern who works with him. It is a woman who has studied in Nablus and has won a price, so she was able to study in the US for six months. That woman has some capacities. She recently moved to Wisam around so he can pick her up easily.
It was nice to see that Wisam also had a Christmas tree at home.
Yesterday first I visited Shorouq. She has a hard time. I support her where possible, but this is not easy. See above but what Abeer said about the position of women in Palestinian society.

After that I went to the three sisters and their mother with Usamah. They like it when I come to visit.

A small message about the situation here in the Holy Land can be found at the following link on detention of a 48-year-old woman for three months:

Internet is een bron van informatie en desinformatie. Maar veelzeggend is het volgende filmpje of vlog over de positie van een minderheidsgroep in Myanmar, de Rohingyas, zie en rol omlaag:

nternet is a source of information and disinformation. But telling the next movie or vlog about the position of a minority group in Myanmar, the Rohingyas see and scroll down

Verder voeg ik toe: een artikel over de verminderende invloed van de bekendste Joods Amerikaanse lobby organisatie AIPAC, een artikel over de groei van nederzettingen onder Obama, over de mogelijkheid van de derde wereldoorlog per ongeluk vanwege de slechte technische beveiliging van kernwapens en een terugblik op de onthulling van de zogeheten Panama Papers.

Groeten uit Jerusalem, Louis

I also add: an article about the diminishing influence of the famous Jewish American lobby organisation AIPAC, an article on the growth of settlements under Obama, about the possibility of World War III accidentally because of poor technical security of nuclear weapons and a look back at the unveiling of the so-called Panama Papers.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Israeli Settlements Grew on Obama’s Watch.back to menu attachments

2 No One is Afraid of AIPACback to menu attachments

3 Panama Papersback to menu attachments

4 World War Three, By Mistakeback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.