570 Bethlehem piange

07-razal

07-razal

Jerusalem 15 januari 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Eergisteren was het honderd jaar geleden, dat mij vader werd geboren. In augustus volgt mijn moeder.

Jerusalem 15 January 2017

Dear friends,

Peace and all Good.

The day before yesterday it was a hundred years ago, that my father was born. In August, following my mother.

Eergisteren ook kreeg ik bezoek van een goede vriend van mij, die ik ken sinds hij directeur van de Pontifical Mission was. Dit is een Vaticaanse instelling, opgericht na de stichting van de staat Israël ter ondersteuning van de Palestijnen. Hij is nog steeds goed op de hoogte van wat er zoal binnen het patriarchaat zich afspeelt. Nu is het mij ook duidelijk, waarom na het aftreden van de laatste patriarch vorig jaar, de vorige Custos werd benoemd tot apostolisch administrator en geen nieuwe patriarch werd benoemd. Er moeten klussen geklaard worden.

Dezelfde dag kreeg ik een enthousiast telefoontje van mijn vriendin Hadassah. Zij is bezig met de opzet van een gedichten gebeurtenis om de kloof tussen de mensen hier te overbruggen. Zij heeft contact gekregen van de YMCA, een protestants christelijke organisatie, die wereldwijd opereert. Zij heeft van deze organisatie nu de volle medewerking. De uitvoering van haar project zal vermoedelijk in juli plaatsvinden.

Afgelopen maandag had ik mijn vriendin Sana aan de lijn, die mij uitnodigde voor de verloving van haar oudste zoon Mohammed, een van de twee broers, die in hongerstaking zijn geweest om hun vrijlating af te dwingen van de Israëlische autoriteiten, die hen hadden gearresteerd zonder enige beschuldiging.
De verloving vond plaats in een centrum vlak bij de Deheisha kamp. Er kwamen zo’n tweehonderd man naar toe, vrouwen niet meegerekend, want die zaten in een ander deel van het complex. Er werden allerlei toespraken gehouden, want Mohammed is nu een bekende Palestijn met status.

Vlakbij woont een goede kennis van mij, wiens oudste zoon ik met zijn studie geholpen heb. Die heb ik ook opgezocht. Zijn zoon doet het goed. Hij is bezig met promotie onderzoek, waar hij in september mee klaar moet zijn. Hij doet dit in Taiwan, waar ook een zus met haar man woont.

Ik had een warm onthaal bij mijn goede kennis. Opmerkelijk vond ik, dat dit keer de deur van de ontvangkamer open bleef staan. Zijn jongste twee dochters hadden nu de gelegenheid mij te zien en mochten mij ook een hand geven. Het zijn nog kinderen. Hij is ook de trotse grootvader van een kleinzoon.
Hij is leraar Engels. Volgend jaar wordt hij 60 en dan gaat hij met pensioen.

Afgelopen maandag gebeurde er iets moois. Een Poolse medebroeder, die pelgrims rondleidt en daarom ook vaak in Bethlehem is, was aan tafel. Hij kwam naar mij toe en zei in het Italiaans: Bethlehem huilt (piange), omdat jij ontbreekt. Ik vond dat een mooi compliment.

Die dag was ik ook op bezoek bij mijn rapper Hajj ter voorbereiding van zijn reis naar de VS, waar hij gaat studeren. Over een week moet hij daar aankomen na een reis via Amman, Istanboel en Toronto. Hij vertrekt ’s morgens om 6 uur uit Amman en komt dezelfde dag ’s avonds om half zeven lokale tijd in Denver aan. Het zal voor hem een groot avontuur worden, waar hij zich goed op heeft voorbereid. Het is een mooie stap in zijn ontwikkeling. Hij zou wel graag zien, dat ik bij hem op bezoek kom, maar ik weet niet, of dat mogelijk is.

Donderdag was weer een bijzondere dag. Ik had opgebeld naar de familie Owaineh om hen te bezoek. Moeder Owaineh vroeg mij op tijd te komen, want zij moest nog naar Battir, een dorp vlakbij Bethlehem, waar zij en haar familie vandaan komen. Ik ging snel na het eten naar het busstation. Daar aangekomen stond de bus er nog, maar de deur was al gesloten en de chauffeur weigerde die nog open te doen. Ik maakte me er niet druk over. Het zal wel goed komen. Dat bleek ook. Ik ging met de volgende bus naar Bethlehem en liep naar de familie. In de laatste straat erheen stopte een auto om mij een lift te geven. Het was een zoon van een kennis van mij van wie ik door een raar iets van mijn computer het telefoonnummer verloren had en het zat ook niet in mijn telefoon. Zo kreeg ik weer het nummer van zijn vader. Aangekomen bij het gebouw, waar de familie Owaineh hun woning hadden stond een andere jongeman. Met het telefoonnummer van zijn vader was hetzelfde gebeurd. Zo had ik weer ook het nummer van zijn vader. Zoiets kun je niet organiseren.

Bij de familie aangekomen hoorde ik wat er aan de hand was. Een neef van 43 in Battir was plotseling overleden door een combinatie van een infectieziekte en hartfalen. Dit was vier dagen eerder gebeurd.

Toen ik richting bus ging om weer naar huis te gaan, kwam ik nog een zoon van de Owaineh’s tegen. Zo gaat het leven door.

Van de week was het weer hommeles met Trump. Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling met de onbevestigde berichtgeving over Trump en Rusland. Het maakt van Trump aangeschoten wild, wat het slechtst denkbaar begin van zijn presidentschap is. Dit maakt hem nog meer onberekenbaar.

Ondertussen is de winter hier uitzonderlijk droog. Gisteravond viel er wat motregen, waar ik niet eens nat van werd.

Ik las van de week een bericht over de extreme koude in Zuidoost Europa op de website van het KNMI. De kou werd vergeleken met koudegolven in het verleden. Alle voorgaande keren kenden ook een elfstedentocht in Nederland. Ik ben benieuwd wat dit in februari zal worden.

Als bijlage voeg ik toe: een bericht over problemen voor Netanyahoe, een bericht voor Joden over de hoofdstrateeg van Trump en over weigering aan orthodox Christen Kerstmis in Jerusalem te vieren.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Also the day before yesterday I received a visit from a good friend of mine, whom I know since he was director of the Pontifical Mission. This is a Vatican institution, founded after the founding of the state of Israel in support of the Palestinians. He is still well aware of what’s going on inside the patriarchy. Now it is also clear to me why, after the resignation of the last patriarch last year the previous Custos was appointed as apostolic administrator and no new patriarch was appointed. Something has to be done.

The same day I received an excited call from my girlfriend Hadassah. She is working on setting up a poetry event to bridge the gap between the people here. She got contact with the YMCA, a Protestants Christian organization that operates worldwide. She has this organization now full cooperation. The implementation of its project will probably take place in July.

Last Monday I got my friend Sana on the line, who invited me to the engagement of her eldest son Mohammed, one of the two brothers, who have been on hunger strike to force their release by the Israeli authorities, who had arrested them without any accusation.

20-mohammed-balboul

20-mohammed-balboul

The engagement took place in a center near the Deheisha camp. There were about two hundred men, women not included, because they were in a different part of the complex. There were all sorts of talks held since Muhammad is now a well-known Palestinian with status.

Nearby lives a good friend of mine, whose eldest son I’ve helped with his studies. I visited him too. His son is doing well. He has been engaged in doctoral research, where he should be done with it in September. He does this in Taiwan, where a sister lives with her husband.

I had a warm welcome on my good acquaintance. Remarkably, I found that this time the door of the drawing room remained open. His youngest two daughters now had the opportunity to see me and also could give me a hand. They are still children. He is also the proud grandfather of a grandson.
He is an English teacher. Next year he is 60 and he is retiring.

Monday happened something beautiful. A Polish fellow friar, who guides pilgrims and therefore is often in Bethlehem, was at the table. He came to me and said in Italian: Bethlehem cries (Piange) because you’re lacking. I thought that was a nice compliment.

That day I was visiting my rapper Hajj in preparation for his trip to the US, where he will start his study. In a week he must arrive after a trip through Amman, Istanbul and Toronto. He leaves in the morning at 6 am from Amman and comes the same day evening at half past six local time in Denver. It will be a great adventure for him, which he has prepared well. It’s a nice step in his development. He would see it like that I come to visit him, but I do not know if that’s possible.

Thursday was a very special day. I had phoned the Owaineh family to visit them. Owaineh mother asked me to come in time, because she had to go to Battir, a village near Bethlehem, where she and her family came from. I quickly went after dinner to the bus station. Once there, the bus was still there, but the door was already closed and the driver refused still to open. I made me not worry about it. It will be all right. It also revealed. I went with the next bus to Bethlehem and walked to the family. In the last street there a car stopped to give me a lift.

10-a-boy-in-the-bus

10-a-boy-in-the-bus

It was the son of a friend of mine whom I had lost the phone through a strange thing from my computer and it was not in my phone. So I got back the number of his father. Arriving at the building, where the family Owaineh had their home, there was another young man. With the phone of his father had done the same. So I again had too the number of his father. Something you cannot organize.

When at the family arrived, I heard what was going on. A nephew/cousin of 43 in Battir was deceased suddenly by a combination of an infectious disease and heart failure. This happened four days earlier.
When I went towards the bus to go home, I met a son of Owaineh’s. So life goes on.

This week there were again troubles with Trump. I think it is a dangerous development with unconfirmed reports about Trump and Russia. It makes Trump lame duck, what is the worst imaginable start of his presidency. This makes him even more unpredictable.

Meanwhile, the winter here is exceptionally dry. Last night there was some drizzle, I was not even wet.

I read of the week, a message about the extreme cold in South East Europe on the KNMI website. The cold was compared with cold waves in the past. All previous times also had a so-called eleven towns skating tour in the province Friesland in the Netherlands for more than 200km. I wonder what it will be in February.

As attachment I add a message about problems for Netanyahu, a message for Jews on the chief strategist of Trump and refusal to celebrate Orthodox Christian Christmas in Jerusalem.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Things Jews Need to Know About Trump’s Chief Strategistback to menu attachments

2 Children for Dabkeback to menu attachments

3 in Secret Tape, Netanyahu Negotiated Favorable Coverage With Israeli Media Mogulback to menu attachments

4 January 7th is Christmas for My Familyback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.