571 dear donald trump

Jerusalem 22 januari 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen vrijdag is de wereld veranderd. Dat is, denk ik voor iedereen duidelijk. In welke mate is afwachten.

Jerusalem January 22, 2017

Dear friends,

Peace and all good.

Last Friday, the world has changed. That is, I think clear to everyone. To what extent remains to be seen.

Wat mij het meest verontrust is een sfeer van wrok in de nieuwe regering, zoals ik dat geproefd heb. Dat is gevaarlijk.

Een Amerikaanse medebroeder vertelde mij de volgende cartoon: bovenaan is president George Washington afgebeeld, die zegt: ik vertel geen leugen daaronder is president Nixon afgebeeld, die zegt: ik vertel de waarheid niet. Daaronder staat Trump, die zegt: ik ken het verschil tussen die twee niet.

Ik voeg een essay van 9 bladzijden als bijlage toe, in het Engels, dat in mijn ogen een goede beschouwing geeft over de huidige president.

Mijn indruk van Trump is, dat hij als student zich buitengesloten voelde en daarom geen enkele moraal kent. De hoogste norm voor hem te winnen. Dit betekent ook, dat hij kans op verlies mijdt en mede daarom goede maatjes met Poetin is. Buitensluiten is een vorm van geweld, die geweld oproept.

Overigens is er nu een unicum in de wereldgeschiedenis gaande. Nog nooit eerder heeft een land drie hoogste leiders gekend, die in hetzelfde jaar geboren zijn. Ik ben daarom in hetzelfde jaar geboren, maar nog voor de drie anderen ter wereld kwamen: Clinton, Bush en nu Trump.

Hajj is op weg gegaan naar Boulder in de VS, maar er deed zich gisteren een probleem voor. Hij had geen transitvisum voor Canada. Hierdoor kreeg hij geen instapkaart voor de vlucht naar Toronto. Ik ben de hele dag in touw geweest om dit probleem op te lossen. Dit was niet eenvoudig. Hij moet een rechtstreekse vlucht naar de VS nemen. Vlak na middernacht kreeg ik van mijn reisbureau het bericht, dat zijn ticket geregeld is. Hij vertrekt deze middag naar Houston en moet dan overstappen voor de vlucht naar Denver. Ik gaf hem dit bericht door en hij was heel blij ermee. Maar vandaag heb ik nog niets van hem gehoord.

Stukje bij beetje krijg ik een beter beeld van zijn reisprobleem. Ik denk, dat vanwege aanslagen op vliegvelden besloten is om ook voor vliegvelden een visum te verplichten van het land, waar het vliegveld ligt, hoewel formeel een vliegveld niet tot een bepaald land behoort. Mijn reisbureau was kennelijk niet op de hoogte.

Ik was afgelopen zondag bij hem op bezoek om afscheid te nemen. Zijn moeder ziet mij graag geregeld op bezoek komen.

Opmerkelijk was, dat afgelopen woensdagavond, toen ik thuiskwam, ik een Nederlandse vrouw tegenkwam, Fabienne, die net les had gegeven aan onze muziekschool op ons terrein, die Hajj kent en met hem gewerkt heeft voor rap.

Onlangs vertelde een Afrikaanse medebroeder mij, dat in Afrika God wordt afgebeeld als een oude man met wit haar en een witte baard. Afgelopen maandag hoorde ik dezelfde beschrijving tijdens de bijeenkomst van het IEA van de driee godsdiensten, dat over de Messias ging, deze kennelijk ook zo afgeschilderd wordt. Kennelijk is dat een soort oertype. Zie ook Sinterklaas en Kerstman.

Woensdag en donderdag waren er veel soldaten in Bethlehem op de been. Ik hoorde van een van hen, die naar mij toe kwam voor een praatje, dat president Abbas in de stad was en er bezoek was van de Poolse president.

Als bijlage voeg ik verder toe: een brief van een Syrische vluchteling aan Trump, een schildering van liefde tussen Poetin en Trump en een foto van een Palestijnse hiphop groep tegen de bezetting.

Groeten uit Jerusalem, Louis

What I find most disturbing is a feeling of resentment in the new government, as I have tasted it. That is dangerous.

An American confrere told me the following cartoon: the top is depicted President George Washington, who says, I tell no lie underneath depicted President Nixon, who says, I’m not telling the truth. Underneath is Trump, who says: I don’t know the difference between the two.

I add an essay of 9 pages as an attachment, which in my opinion gives a good reflection of the current president.


My impression of Trump is that he felt as a student to be excluded and therefore has no morals. The highest norm for him is to gain. This also means that he avoids risk of loss and is therefore also good friends with Putin. Exclusion is a form of violence, which evokes violence.

Incidentally, there is now a unique event in world history going. Never before has a country known three top leaders, who were born in the same year. I am therefore born in the same year but still came before the three others in the world: Clinton, Bush and now Trump.

Hajj is headed for Boulder in the US, but there occurred yesterday a problem. He had no transit visa for Canada. This gave him no boarding pass for the flight to Toronto. I’ve been in line all day to solve this problem. This was not easy. He must take a direct flight to the US. Just after midnight I got from my travel agent the message that his ticket was arranged. He leaves this afternoon to Houston, where he has to change for the flight to Denver. I gave him this message, and he was very happy with it. But today I have not heard from him.
Little by little I’m getting a better idea of ​​his journey problem. I think because of attacks on airports there has been decided to require also for airports a visa from the country, where the airport is located, although formally an airport does not belong to a particular country. My travel agent was apparently unaware.

I was last Sunday to see him to say goodbye. His mother would like to see me regularly come to visit.

Noteworthy was that last Wednesday evening, when I got home, I met a Dutch woman, Fabienne, who had just taught to our music school on our property, who knows Hajj and has worked with him for rap.

Recently an African confrere told me that the image of God in Africa God is as an old man with white hair and a white beard. Last Monday, I heard the same description at the meeting of the IEA of the three religions that was about the Messiah, this is apparently depicted in the same way. Apparently this is a kind of archetype. See also Saint Nicholas and Santa Claus.

Wednesday and Thursday, there were many soldiers in Bethlehem present. I heard from one of them who came to me for a chat, that President Abbas was in town and there was a visit of the Polish President.

As attachment I add further: a letter from a Syrian refugee at Trump, a depiction of love between Putin and Donald Trump and a picture of a Palestinian hip hop group against the occupation.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

ids=”13138,13139,13140,13141,13142,13143,13144,13145,13146,13147,13148,13149,13150,13151,13152,13153,13154,13155,13156,13157,13158,13159,13160,13161,13162,13163,13164″]

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Dear Donald Trump, A Letter From a Syrian Refugeeback to menu attachments

2 Love Between Putin and Trump, Vilniusback to menu attachments

3 Normalizing Trump’s Authoritarianism is Not an Optionback to menu attachments

4 These Palestinians Are Using Hip-hop Music to Express Their Frustrations With Living Under Israeli Occupationback to menu attachments

space:

Advertenties

Over Elmde
Elmde

Reacties zijn gesloten.