572 -seven-children-who-lost-their-father-and-their-home

17-seven-children-who-lost-their-father-and-their-home

17-seven-children-who-lost-their-father-and-their-home

Jerusalem 29 januari 2017

Beste mensen,Vrede en alle Goeds.

Afgelopen woensdag opende zich een nieuw hoofdstuk van mijn leven hier in het Heilige Land. Ik kreeg een chat contact met een jongen van 14 jaar, die ik wel kende, toen hij nog een kind was.

Jerusalem January 29, 2017

Dear friends,

Peace and all good.

Wednesday opened a new chapter of my life here in the Holy Land. I had a chat contact with a 14 years old boy, who I have known, when he was a child.

Hij is de oudste zoon van de man, die vorig jaar juli zich liet doodschieten door Israëlische soldaten door hen met een schroevedraaier en een mes op zak aan te vallen. Hij liet vrouw en zeven kinderen na. De jongen heet Malek Baradia. Hij nodigde mij uit hem op te zoeken.

Ik had al het plan nog eens op condoleance bezoek te komen en daar maakte ik nu werk van. Ik ben gisteren op bezoek gegaan, niet wetend wat mij te wachten zou staan. Er zijn eenvoudigere condoleance bezoeken af te leggen.
Als gebruikelijk was zijn oorspronkelijk huis door Israël verwoest, omdat zijn vader Israëlische soldaten had aangevallen.

Met een speciale taxi ben ik naar zijn nieuwe huis gegaan, dat aan de rand van het dorp Falaga ligt boven het vluchtelingenkamp Al Aroub, dat aan de weg tussen Bethlehem en Hebron ligt.

Toen ik binnenkwam zaten zijn oudere zussen, Malak en Jara, in de ontvangkamer al op mij te wachten. Wat later schoof hun moeder aan. Zij is de zus van Raida en Shorouq. Uiteraard ging het gesprek over de dood van hun vader. Ik hoorde wat de gevolgen van de gebeurtenissen waren. Niet alleen wonen ze in een ander huis. Zij voelen zich onveilig en kunnen ’s nachts amper slapen, amper 2 uur.
Zij vertelden mij, dat hun vader van mij hield. Het laat zich raden hoe zij mij zien. Hierdoor ligt een taak voor mij. Ik moet er mijn weg in vinden.
Extra lastig is, dat hun vader van Hamas was. Hierom krijgen zij van de overheid geen steun, alleen van Hamas.

Ik heb er gegeten en werd uitgenodigd daar te blijven slapen. Ik kon dat niet doen, maar ik besef wel, dat dit hen kan helpen echt te slapen.
Terug naar huis was er nog een probleem. Ik kwam precies om 7 uur bij de bushalte aan, maar daar hoorde ik, dat de laatste bus al om 5 uur vertrokken was, kennelijk vanwege de regen. Hierom moest ik naar checkpoint 300 lopen en kon ik meteen zien hoe de situatie daar in de buurt was met de werkzaamheden, die er plaatsvinden. Aan de andere kant van de checkpoint nam ik een snorder om weer thuis te komen. Ik was moe.

Ondertussen is mijn rapper Hajj MC veilig en wel in Amerika aangekomen. Hij voelt zich er prima op zijn plek. Veel contact heb ik niet met hem gehad, maar dat komt wel. Donderdag ben ik bij zijn familie op bezoek geweest. Donderdag is het familiedag. Dan komen de zussen van Hajj met hun kroost op bezoek. Het is een grote familieschare geworden. Alles bij elkaar telde ik op een geven moment 16 mensen. Nog niet iedereen was er.

Afgelopen woensdag was hier in de kerk als onderdeel van de gebedsweek voor de eenheid de gebedsdienst. Het is hier later dan elders, omdat de gebedsweek pas kan beginnen na het Armeens orthodox Kerstfeest, dat op 19 januari was.
Ik vond het pijnlijk, dat de maandag ervoor de kerstversiering in de oude stad bij de New Gate opgeruimd werd.

Maandag hadden wij huiskapittel. De hoofdmoot was het thema getuigenis van ons leven. Hiertoe werd de dagorde opgesomd. In de subgroep vroeg ik aan wie ons getuigenis was gericht. Het eerste antwoord was: naar elkaar. Toen vroeg ik: en naar buiten? Dit werd opgepikt, maar in de grote groep onmiddellijk door de gardiaan gecorrigeerd naar binnen. En getuigenis van mijn leven?

Een leuk overzicht van de vrouwenmars vorige week in de VS is de volgende link:

He is the eldest son of the man who last July allowed himself to be killed by Israeli soldiers by attacking them with a screwdriver and a knife in his pocket. He left wife and seven children after. The boy is called Malek Baradia. He invited me to visit at him.

I had the plan again to come for condolence visit and I did it now. Yesterday I went to visit, not knowing what I could expect. There are simpler condolence visits to be made.

As was customary originally house destroyed by Israel since his father had attacked Israeli.

With a special taxi, I went to his new home on the outskirts of the village Falaga above the Al Aroub refugee camp, which lies on the road between Bethlehem and Hebron.

When I entered were his older sisters, Malak and Jara, in the reception room waiting for me. Sometime later their mother joined them. She is the sister of Raida and Shorouq. Of course, the conversation was about the death of their father. I heard what the consequences of the events were. Not only do they live in another house. They feel unsafe and may at barely sleep at night, barely two hours.

They told me that their father loved me. You can guess how they see me. Result is a job for me. I have to find my way.
Extra it is difficult that their father belonged to Hamas. Hence they receive no support from the government, only from Hamas.

I have eaten there and was invited to spend the night there. I could not do that, but I do realize that this can really help them to sleep.
Back home there was still a problem. I arrived exactly at 7 pm at the bus stop, but I heard that the last bus had left at 5 pm, apparently because of rain. Therefore I had to walk to checkpoint 300 and I could immediately see what the situation was in the area where the activities that take place there. On the other side of the checkpoint, I took out an illegal taxi to be home. I was tired.
Meanwhile, my rapper MC Hajj arrived safe and well in America. He feels fine in place. I have not had much contact with him, but that will come. On Thursday I went to visit his family. Thursday is family day. Then the sisters of Hajj come with their children to visit. It has become a big family crowd. All in all I had at one point 16 people. Not everyone was there.

Last Wednesday was here in the church as part of the Week of Prayer for the unity of Christians the prayer service. It’s later than elsewhere because the Week of Prayer can begin only after the Armenian Orthodox Christmas, which was on 19 January.

I found it painful that the Monday before the Christmas decorations was cleared in the old town at the New Gate.

Monday we had home chapter. The main part was the theme testimony of our lives. To this end, the agenda was listed. In the subgroup I asked who was directed the testimony. The first response was to each other. When I asked, and outside? This was picked up, but corrected in the large group immediately by the guardian to the inside. And testimony of my life?

A nice overview of women march last week in the US the following link:

Een wereldhit is Lubach op zondag. Geweldig.
Een commentaar van Noam Chomsky op Trump is te vinden op

A world is Lubach on Sunday. Amazing.
A commentary by Noam Chomsky at Trump can be found at

Hier is ook te vinden hoe Alan Greenspan, topman de de Amerikaanse centrale bank in het verleden, het succes van de economie verklaart. Woorden die ik opgepikt heb: Growing worker insecurity; beaten down, intimidated. Ofwel een verklaring voor groeiend onbehagen.
Zie ook de foto’s met de volgende link en vooral de zesde foto:

Here you will also find out how Alan Greenspan, the CEO explains the US central bank in the past, the success of the economy. Words I picked up: Growing worker insecurity; beaten down, Intimidated. Either an explanation for growing unease.
Also see the pictures on the following link and in particular the sixth picture:

Groeten uit Jerusalem, Louis

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohte
attachments:
1 Madeleine Albright, Of Jewish Ancestry, Stands With Muslim Immigrants

2 Malek Baladia, 14

3 Inauguration Speech

4 Ayman Odeh

5 Belangrijkste Adviseur Trump, ‘Media Zijn Vernederd en Moeten Hun Mond Houden’

6 Aan Alle Jongeren Van Nederland

7 ‘Nieuwe Cuba Crisis, Heel Goed Mogelijk’

1back to menu attachments

2back to menu attachments

3back to menu attachments

4back to menu attachments

5back to menu attachments

6back to menu attachments

7back to menu attachments

8back to menu attachments

9back to menu attachments

10back to menu attachments

11back to menu attachments

12back to menu attachments

space:

Advertenties

Over Elmde
Elmde

Reacties zijn gesloten.