573 Be fathers and mothers of hope.

Be fathers and mothers of hope.

Be fathers and mothers of hope.

Jerusalem 5 februari 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen donderdag bleek het de dag van de religieuzen te zijn, de Dag van het Godgewijde Leven. Hierbij riep de paus de religieuzen op: Wees geen professionals van het heilige, maar wordt vaders en moeders van de hoop.

Jerusalem February 5, 2017

Dear friends,

Peace and all Good.

Thursday proved to be the day of the religious, the Day of Consecrated Life. Here, the Pope called on the religious: Be not professionals of the sacred, but fathers and mothers of hope.

Mij trof dit, want een week eerder had ik, zoals ik in mijn vorige brief schreef, een chat contact met een jongen van 14, wiens vader afgelopen zomer was doodgeschoten, nadat hij twee soldaten met een schroevedraaier had aangevallen. Hij begon met een emoticon met een droevig gezicht. Nadat ik had gechat: you are a good young man. this is important. This gives you hope for a better future, stuurde hij een emotion met een blij gezicht. Hoop heeft alles te maken met toekomst. Het is een uitdaging voor ons religieuzen om aan toekomst van jonge mensen te werken en ons niet te bekommeren om de terugloop van het aantal religieuzen.

Maandag bezocht ik na lange tijd weer eens Jack. Bij binnenkomst trap op lag er veel hout, die hij had meegenomen van zijn werk, dat afval was. Hij kan het niet laten om er materiaal in te zien, dat hij kan gebruiken. Hij is hier een expert in.

Hij had weer genoeg te vertellen. Zijn zoon vertelde mij, dat hij een beurs heeft gekregen om masters theologie te gaan doen in Assisi. Hiervoor gaat hij in juni naar Perugia, dat vlak bij Assisi ligt om Italiaans te leren. Daar zal hij twee landgenoten tegenkomen, die in Perugia studeren en ook uit Bethlehem komen.
Dinsdag kwam ik een mooi citaat tegen uit een internet blad, Tablet: As I’ve noted in the past, being Jewish means worrying about everyone’s children, not just our own. It means understanding that living in a democracy means having responsibility for each other—all of us, of all backgrounds. We all need and deserve good education. Het is de moeite waard dit te onthouden en met ons mee te nemen.

Vrijdagavond ging ik naar het nationaal Palestijns theater, waar een voorstelling was, waaraan ook mijn vriend Husam Al Azza aan deelnam als acteur. De voorstelling in Oost Jerusalem ging feitelijk over de bezetting. Hierin vertelde Husam het verhaal van zijn familie, dat een zoon tijdens de eerste Intifada verloor door traangas. Zijn moeder voorkwam, dat een andere zoon zou omkomen en weerhield hen van het gooien van stenen.
Om een beeld te krijgen van de stand van zaken hier in het Heilig Land van de strijd tussen Palestijnen en Israëlisch leger zie:

This touched me, because one week earlier I had, as I said in my previous letter, an IM contact with a boy of 14 whose father last summer was shot dead after he attacked two soldiers with a screwdriver. He began with an emoticon with a sad face. After I had chatted: you are a good young man. This is important. This gives you hope for a better future, he sent an emotion with a happy face. Hope has everything to do with a future. It is a challenge for us religious to work on future of young people and not to care about the decline in the number of religious.

Monday I visited Jack again after a long time. On entry stairs there was a lot of wood, which he had taken from his work, which was rubbish. He cannot resist to look at material that he can use. He is an expert at this.
He had plenty to tell again. His son told me that he got a scholarship to do masters of theology in Assisi. For this, he is going to Perugia in June, which is near Assisi, to learn Italian. There he will encounter two fellow countrymen, studying in Perugia and come from Bethlehem too.

Tuesday I got a lovely quote from an Internet magazine, Tablet: As I’ve noted in the past, being Jewish means worrying about everyone’s children, not just our own. It means understanding that living in a democracy means having responsibility for each other—all of us, of all backgrounds. We all need and deserve good education. It is worthwhile to remember this and take it with us.
Friday night I went to the national Palestinian theatre, which was a play, to which my friend Husam Al Azza participated as an actor. The performance in East Jerusalem was actually about the occupation. In this play Husam told the story of his family, a son during the first intifada lost by tear gas. His mother prevented that would perish another son and kept them from throwing stones.
To get an idea of ​​the situation here in the Holy Land of the conflict between Palestinians and Israeli forces see:

Ik hoop spoedig Husam te kunnen bezoek in het huis van zijn familie.

Aangehecht heb ik een tweetal essays rond Trump. De ene is van een aardige jong student, die op Trump heeft gestemd. Hij legt uit, waarom hij op Trump gestemd heeft. Het tweede, een stuk langer, is van een psycholoog, die beschrijft wat voor een man hij is. Hij legt onder meer de nadruk op de persoon van zijn vader, Fred Trump, die de wereld als gevaarlijk beschouwde. Dat heeft hij zijn zoon ingepeperd. Ik vergelijk dit met hoe de vader van Netanjahoe hem heeft ingepeperd, dat je niemand kunt vertrouwen.

Ik mis echter de rol van de moeder van Trump. Ik denk, dat die veel ingrijpender is dan wordt aangenomen. De informatie, die ik gebruik, heb ik van internet geplukt. Om te beginnen houdt Trump vol, dat zijn moeder op vakantie was in de VS, daar zijn vader heeft leren kennen en op hem verliefd raakte.
De werkelijkheid is volgens officiële stukken heel anders. Zij kwam als immigrante naar de VS met $ 50 op zak, wat tegenwoordig de waarde heeft van $716. Kennelijk wil Trump dit verbergen.

Er is nog een zaak, die hij waarschijnlijk wil verbergen. Zijn moeder was de jongste van een gezin van tien kinderen van een eiland voor de Schotse kust. Een zus van haar werd zwanger zonder getrouwd te zijn.
Ik kan mij voorstellen, dat Trump dit wil verbergen.
Ik vraag mij verder of, of wellicht ook een rol speelt, dat zijn moeder zich heeft weggecijferd voor haar gezin op een manier, die bij Donald geen respect heeft afgedwongen.

Een laatste vraag is welk – in zijn beleving – onrecht hem is aangedaan, waardoor hij chronisch boos is. Zie bijv. zijn gesprek met de Australische premier Turnball. Wellicht speelt hier een rol, dat hij zich als student buitengesloten heeft gevoeld.

Een algemene vraag is of in Trump iets weerspiegeld is, dat meer onder de EuroAmerikaanse bevolking voorkomt. Hierbij denk ik met name aan de motieven om weg te gaan uit Europa vanwege slechte ervaringen in land van herkomst. Het gaat dan om familieverhalen, die doorverteld worden.

Verder als bijlage voeg ik een verhaal over de teruggave van het lichaam van een tiener door Israël.

Groeten uit Jerusalem, Louis

I hope soon to visit Husam at the home of his family.

Attached I have two essays about Trump. One is of a nice young student, who voted for Trump. He explains why he voted for Trump. The second, much longer, from a psychologist who describes what kind of man he is. He explains, inter alia, a focus on the person of his father, Fred Trump, who saw the world as dangerous. He drummed this his son. I compare this to how the father of Netanyahu has drummed into him that you can trust no one.

However, I miss the role of the mother of Trump. I think that is much more important than assumed. The information that I use, I picked from the internet. To begin with, Trump maintained that his mother was on holiday in the US, there has come to know his father and fell in love with him.
The reality is, according to official documents very different. She came as immigrant to the US with $ 50 in her pocket, which now has a value of $ 716. Apparently Trump wants to hide this.
T
here is another thing that he probably wants to hide. His mother was the youngest of a family of ten children of an island off the Scottish coast. A sister of her became pregnant without being married.
I can imagine that Trump wants to hide too.
I wonder whether further if perhaps plays a role that his mother has effaced her family in a way that has earned no respect from Donald.
A final question is what – in his mind – wronged him, and he is chronically angry. See e.g. His conversation with Australian Prime Minister Turnball. Maybe plays a role that he felt excluded as a student.

A common question is whether in Trump is something reflected, which is more prevalent among the Euro-American population. I am thinking in particular of the reasons to go away from Europe because of bad experiences in the country of origin. It is about family stories that are passed on.

Furthermore, as an attachment to add a story about the return of the body of a teenager by Israel.

Greetings from Jerusalem, Louis

Dear reader,
The updating of this site is going to end.
However, I will continue sending my newsletters by email.
If you wish to receive them,
you are kindly invited to fill out the → contact form
So I can send you my newsletters in future.

© 2017 Louis Bohte

© 2017 Louis Bohte
attachments:

Israel Returns Body of Palestinian Teen Killed in November

Peter s Essay

The Mind of Donald Trump

Mededeling

Advertenties

Over Elmde
Elmde

Reacties zijn gesloten.