574 arab generation of peace

Jerusalem 12 februari 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met een opmerkelijke ontmoeting. Toen ik dinsdag terugging van Bethlehem naar Jerusalem, stond er bij de bushalte een Vlaamse student, die een week in het Heilige Land was.

Jerusalem February 12, 2017

Dear friends,

Peace and all good.

I want to start with a remarkable encounter. When I returned from Bethlehem to Jerusalem on Tuesday, stood at the bus stop a Flemish student who was a week in the Holy Land.

Zijn stamboom gaat terug naar de vader van Godfried van Bouillon, wat wil zeggen tot bijna 1000 jaar terug. Godfried van Bouillon leefde van 1060 tot 1100. Zo’n ontmoeting maak je niet iedere dag mee.
De jongeman is een plezierig en bescheiden persoon uit de buurt van Brugge, die politicologie studeert.

Eerder op de dag was ik eerst op bezoek geweest bij het Arab Educational Institute en hoorde daar, dat het hard werken is om voldoende financien bijeen te garen om de zaak draaiende te houden met zijn vele activiteiten voor jongeren.
Hierna bezocht ik Sana. Zij was alleen thuis. Haar zonen waren aan het werk en haar dochter was naar een vriendin. Haar kwam ik tegen, toen ik naar de bus liep. Het was een lief moment van ontmoeting.

Vrijdag ging ik op bezoek bij Arab Kailani in Ramallah, waar ik ook bleef slapen, zodat we gelegenheid hadden om met elkaar te praten. Zij kreeg namelijk bezoek van een neef en diens gezin. Het was als gebruikelijk een goed gesprek.
Opmerkelijk was, dat haar jongste zoon Hamza heel blij reageerde, toen hij hoorde, dat ik op bezoek zou komen. Hij is pas vier jaar oud en ik was er meer dan vier maanden niet op bezoek geweest. Toen ik vorig jaar zomer op bezoek kwam, zat hij niet goed in zijn vel. Ik heb toen Arab ideeën aan de hand gedaan om zijn situatie te verbeteren. Die werkten. Kennelijk had Hamza goed in de gaten, dat de verbetering van zijn situatie door mij was beïnvloed. Dit zegt iets over zijn sociale intelligentie.

Toen ik de volgende dag terugkeerde naar Jerusalem bleef de bus een uur voor de checkpoint stilstaan. Kennelijk waren de soldaten met iets anders bezig dan met het controleren van de paspoorten of identiteitskaarten.

’s Middags ging ik naar Shorouq en de drie zussen. De oudste wordt donderdag 12. Dat vindt zij niet leuk, want dan zal zij gekleed moeten gaan als Moslim vrouw. Een nieuwe fase in haar leven. Nieuw is ook, dat zij graag met mij wil praten. Zij heeft wat Engels opgestoken van de cursus, die ik haar gegeven heb op een CD. Zij houdt van de Engelstalige muziek, die erop staat.

Het is triest, dat er weer een schandaal van misbruik binnen de kerk naar buiten is gekomen. Dit keer was het in Australië. Dit blijft maar doorgaan, niet alleen binnen de Katholieke kerk, maar ook in de Anglicaanse kerk en bij de Jehova’s.
Dit is des te ernstiger vanwege de pretentie van morele autoriteit.
Maar ook in de sportwereld is het helaas raak zoals bij voetbal in engeland, bij het wielrennen in ons land en bij gymnastiek in de VS.

Ik denk, dat waar gezag verandert in macht, de kans op misbruik groot is.
Dit probleem houdt mij al langer bezig. Zo kreeg ik aan het eind van de jaren zeventig al te maken met misbruik binnen de kerk en lukte het mij een misbruikte vrouw te helpen. Vervolgens kreeg ik via mijn aandacht voor verslaafden te maken met verslaafde straatprostituées. Een leerzame tijd.

Daarom heb ik een artikel over sexualiteit geschreven voor mijn website

Tendernes en ook over tederheid.

Aansluitend op mijn vorige brief met aandacht rond Trump wijs ik nu nog eens op Steve Bannon, die min of meer op de achtergrond veel invloed op Trump uitoefent. Bijna drie jaar geleden had hij een inbreng op een conferentie in het Vaticaan. Deze inbreng is zo goedmogelijk vastgelegd en laat zien, wat wij van hem kunnen verwachten. Zie bijlage.

Op drie punten wil ik hier wijzen: zijn idee van Joods-Christelijk kapitalisme, de oorlog, die hij wil voeren tegen Islamitisch fascisme, en zijn afkeer van secularisatie.

Ik heb er altijd moeite mee om Joods en Christelijk aan elkaar te koppelen vanwege de vele jodenvervolgingen door met name Christelijk Europa. Bannon denkt een spirituele onderbouwing voor zijn opvatting over kapitalisme met de tekst van Paulus aan de Kollossenzen 3,22 – 4,1. Daar spreekt Paulus over de relatie meester – slaaf zoals nu werkgever – werknemer. Maar geld heeft zijn eigen wetten. Daar gaat Bannon aan voorbij.

Ik ben niet zo gelukkig met het negatief labelen van groepen mensen. Daar verander je mensen niet mee en wordt de wereld niet beter van.
Secularisatie heeft een eigen geschiedenis en vraagt aparte ruimte. Het gaat onder meer om macht en gezag van religie en om inhoud.

Weer is een lid van het gouden team van Ajax van de beginjaren 70 overleden: Piet Keizer, een gaaf mens, zoals uit zijn levensbeschrijving naar voren komt.

Als bijlage voeg ik verder toe: een bericht over een gezamenlijke demonstratie in Tel Aviv van Joden en Arabieren en een artikel van de onderzoeksjournalist John Pilger over de achtergrond van het aan de macht komen van Trump. Hij heeft zijn eigen website.

Groeten uit Jerusalem, Louis

His family tree goes back to the father of Godfried van Bouillon, which means almost 1000 years back. Godfried lived from 1060 to 1100. Such a meeting do not count every day.
The young man is a pleasant and unassuming person from the area of Bruges, who is studying political science.

Earlier in the day I had first visited the Arab Educational Institute and heard that it is hard work to marshal together enough finances to keep things going with many activities for young people.

After that I visited Sana. She was home alone. Her sons were at work and her daughter was visiting a friend. I met her when I walked to the bus. It was a sweet moment of encounter.

Friday I went to visit Arab Kailani in Ramallah, where I stayed to sleep, so we had an opportunity to talk. For she received a visit from a cousin and his family. It was as usual a good conversation.

Remarkably, that her youngest son Hamza responded very happy when he heard that I would come to visit. He’s only four years old and I didn’t visit them for more than four months. When I came to visit last summer, he was not well-being. I then gave Arab ideas to improve his situation. That worked. Hamza evidently had good eye, that the improvement in his situation was influenced by me. This says something about his social intelligence.

When I returned to Jerusalem the next day, bus stopped for one hour before the checkpoint. Apparently the soldiers were busy with something other than checking the passports or identity cards.

In the afternoon I went to Shorouq and the three sisters. The oldest becomes 12 on Thursday. She does not like it, because then she will have to go dressed as a Muslim woman. A new phase in her life. Also new is that she wants to talk to me. She has learned some English by a course, I gave her on a CD. She loves the English music, which is also on the CD.

It is sad that another scandal of abuse within the church has come out. This time it was in Australia. This keeps going, not only within the Catholic Church, but also in the Anglican Church and the Jehovah’s.

This is all the more serious because of the pretence of moral authority.
But in sport it is unfortunately hit too like football in England, in cycling in our country and at the gym in the US

I think that authority turns into power, the risk of abuse is high.
This issue keeps me busy for some time. So I got to make already at the end of the seventies with abuse within the church and managed to help an abused woman. Then I got by my attention for drug addicts to deal with addict street prostitutes. An instructive time. Therefore I wrote an article about sexuality on my website: Tendernes and also about tenderness.

Further to my previous letter with attention around Trump I still refer at Steve Bannon, who more or less in the background exercises much influence on Trump. Almost three years ago he had a contribution to a conference at the Vatican. This contribution has been recorded as well as possible and show what we can expect from him. See attachment.

Three points I would like to point out here: his idea of ​​Jewish-Christian capitalism, war, he wants war against Islamic fascism, and his aversion to secularism.

I always had difficulty with linking Jewish and Christian together because of the many persecutions of Jews in particular by Christian Europe. Bannon thinks a spiritual basis for his view of capitalism with the text of Paul to the Colossians 3.22 to 4.1. There Paul speaks about the relationship master – slave like now employer – worker. But money has its own laws. There Bannon comes to pass.

I’m not so happy with negative labelling of groups of people. There you don’t change people with it and the world doesn’t become better.
Secularization has its own history and requires separate room. This includes about power and authority of religion and content.

Again a member of the gold football team Ajax of the early 70s deceased: Piet Keizer, a cool man, as emerges from his biography.

As attachment I add further: a message about a common demonstration in Tel Aviv of Jews and Arabs, and an article by investigative journalist John Pilger about the background of the coming to power of Trump. He has his own website.

Greetings from Jerusalem, Louis

Dear reader,
The updating of this site is going to end.
However, I will continue sending my newsletters by email.
If you wish to receive them,
you are kindly invited to fill out the → contact form
So I can send you my newsletters in future.

© 2017 Louis Bohte

© 2017 Louis Bohte
attachments:

This Week is the Issue Not Trump, It is Ourselves. John Pilger

Thousands of Jews and Arabs March Together Against Racism and House Demolitions in Tel Aviv

Vision Steve Bannon

Mededeling

Advertenties

Over Elmde
Elmde

Reacties zijn gesloten.