575 Amal – Hope

13-amal-12

Amal (hoop/hope) – 12

Jerusalem 19 februari 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Vanmorgen had ik een bijzondere ervaring. Tot onze parochie in Jerusalem behoort ook een man met een zwart geblakerd en misvormd gezicht.

Jerusalem February 19, 2017

Dear friends,

Peace and all Good.

This morning I had an extraordinary experience. To our parish in Jerusalem belongs a man with a blackened and disfigured face.

Gewoonlijk is hij bij de eucharistieviering van half negen met ook onze communiteit. Dit keer ging hij bij de vredeswens de hele kerk door, links en rechts vrede wensend om tenslotte tussen twee banken door te lopen naar mij toe. Heel natuurlijk omhelsde ik hem en kuste hem op zijn hoofd.

Afgelopen vrijdag zocht ik Husam, de acteur, in zijn ouderlijk huis op, waar hij anderhalve week is, voor hij zich bij zijn vriendin voegt in de Verenigde Arabische Emiraten, die daar aan de universiteit les geeft. Hij heeft een spannende en boeiende tijd achter de rug met optredens in Haifa en Jerusalem. Het was hem opgevallen, dat de politie en soldaten zich in Haifa professioneel gedroegen in tegenstelling tot Jerusalem, waar ook meer spanning voelbaar was.

Dit was met name het geval in Silwan, een Palestijnse wijk net ten zuiden van de oude stad. De situatie verslechterde, toen een sheik of imam van 12 gezinnen het huis kocht en vervolgens aan kolonisten doorverkocht.

In het vluchtelingen kamp Al Azza, waar zijn ouders wonen, is de situatie ook slecht. De laatste tijd waren 5 auto’s in brand gestoken, maar de Palestijnse overheid doet er geen onderzoek naar. Er is geen vertrouwen tussen de mensen.

Husam vertelde, dat de Emiraten voor vrouwen prima is. Zij kunnen over straat lopen zoals zij dat willen. Mannen, die een poging wagen vrouwen lastigvallen worden stevig aangepakt. Dat mag meer gebeuren.

Er is één eiland, dat met het vroegere Christiania in Kopenhagen vergeleken kan worden. Daar is alles toegestaan, maar alleen daar.

Een dag eerder was Amal, Hoop, jarig.

Amal - Hoop

Amal – Hoop

Zij is nu 12. Haar verjaardag viel wat in het water, want haar ouders moesten met haar jongste zus naar het ziekenhuis.

Dinsdag was Toine van Teeffelen jarig. Ik heb hem opgezocht. Het gaat hem goed.

Eerder had ik iemand opgezocht in Deheisha kamp, wiens moeder mij gevraagd had haar zoon te helpen met de financiering van zijn studie grafisch ontwerp. Hij blijkt een bescheiden jongeman te zijn. Ik voeg als bijlage foto’s van zijn werk aan deze brief toe. Zijn school staat tegenover het Al Aroub kamp , dat aan de weg tussen Bethlehem en Hebron ligt.

Het blijft rommelen in het Witte Huis.
Ik heb de indruk, dat een gevoel van macht overheerst boven een besef van verantwoordelijkheid. Dit maakt het land slecht bestuurbaar.
Het gevaarlijke van de huidige situatie, dat Trump gekke dingen gaat doen om te bewijzen, dat hij een sterke president is.

Het is de kunst om grapjes te kunnen maken. Zo zeg ik allang dat het gaat om de waarheid te vertellen, de hele waarheid en alles behalve de waarheid. Dit lijkt steeds meer te kloppen.

Aan het eind van het jaar zullen we als alternatief feit te horen, dat we een witte Kerst krijgen en dat dit bewijst, dat er geen klimaatsverandering is.
Met de verkiezingen op komst is er een interessante discussie in Amsterdam: Debat Christendom, Israël en Palestina

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur organiseert The Rights Forum een bijeenkomst over christelijke politiek en het Israëlisch-Palestijnse conflict.

woensdag 1 maart 2017 | 20:00
de nieuwe liefde;
Da Costakade 102,
1053 WP Amsterdam, Netherlands
Phone: +31 20 589 1680

Ik stuur enkele bijlagen mee:
een bericht over fair play,
een bericht dat er nog steeds bootjes met vluchtelingen komen, de brief van Flynn, waarin hij zijn aftreden bekend maakt, een bericht van de Deense cartoonist, die tien jaar geleden voor ophef zorgde met zijn cartoons over Mohammed, over zijn gesprek met Bannon. Een tekening van Malek, die om zijn vader rouwt en een bericht van een Joodse vrouw, die op het vliegveld van Tel Aviv vast werd gezet.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Usually he attends the Eucharistic celebration from half past eight with our community. This time he went to the desire for peace throughout the church by right and left wishing peace and then finally between two benches walking towards me. Quite naturally I hugged him and kissed him on his head.

Last Friday I was visiting Husam, the actor, in his parents’ house, where he stays one and a half week before he joins his girlfriend in the United Arab Emirates, where she teaches at the university. He has a tense and exciting time behind with performances in Haifa and Jerusalem. It had struck him that the police and soldiers behaved professionally in Haifa in contrast to Jerusalem, where was felt more tension.

This was particularly the case in Silwan, a Palestinian neighborhood just south of the old city. The situation worsened when a Sheik or imam from 12 families bought the house and then sold to settlers.

In the refugee camp Al Azza, where his parents live, the situation is too bad. Lately were five cars set on fire, but the Palestinian government does not inquires it. There is no trust between people.

Husam said that the Emirates is fine for women.

26-husam-and-his-mum

26-husam-and-his-mum

They can walk on the streets as they like it. Men who harass women to be addressed firmly. That should more happen.

There is one island that can be compared with Christiania in Copenhagen in the past. There everything is allowed, but only there.

A day earlier Amal, Hope, celebrated her birthday. She is now 12. She had the bad luck that her parents were with her youngest sister to the hospital.

Tuesday Toine van Teeffelen celebrated his birthday. I looked up to him. He is doing well.

Earlier I had someone looked in Deheisha camp, whose mother had asked me to help her son with the financing of his study graphic design. He appears to be a modest young man. I add as attachments photos of his work on this letter. His school is opposite to the Al Aroub camp, which lies on the road between Bethlehem and Hebron.

It continues to rumble in the White House.
I have the impression that dominates a sense of power over a sense of responsibility. This makes the country poorly controllable.
The danger of the current situation that Trump is going to do crazy things to prove that he is a strong president.

The trick is to make jokes. I say long it’s going to tell the truth, the whole truth and anything but the truth. This seems to be correct more and more.

At the end of the year we will hear alternatively fact that we get a white Christmas and that this proves that there is no climate change.

With the elections in the Netherlands coming, there is an interesting discussion in Amsterdam: Debate Christianity, Israel and Palestine

With the parliamentary elections at the door The Rights Forum is organizing a conference on Christian politics and the Israeli-Palestinian conflict.

Wednesday, March 1st, 2017 | 20:00
new love;
Da Costa Kade 102
1053 WP Amsterdam, Netherlands
Phone: +31 20 589 1680

I send some attachments:
a message about fair play, a message that there are still boats come with refugees, the letter from Flynn, explaining his resignation, a message from the Danish cartoonist who made ten years ago to fuss with his cartoons about Mohammed, about his conversation with Bannon. A drawing of Malek, mourning his father and a message of a Jewish woman who was arrested at the Tel Aviv airport.

Greetings from Jerusalem, Louis

Dear reader,
The updating of the site is completed.
However, I will continue sending my newsletters by email.
If you wish to receive them,
you are kindly invited to fill out the → contact form
So I can send you my newsletters in future.

Sometimes, they are also published on:
Louis Bohte blog

© 2017 Louis Bohte

© 2017 Louis Bohteattachments:

1. Detained at Israel’s Airport


2. Document1
back to menu attachments

2. Document1back to menu attachments

3. fair playback to menu attachments

4. I Told Steve Bannon, ‘We Are Not at War With Islam.’ He Disagreedback to menu attachments

5. Malek Mourns His Fatherback to menu attachments

6. Resignation Letter Flynnback to menu attachments

7. Komen Er Nog Steeds Botenback to menu attachments

Mededeling

Advertenties

Reacties zijn gesloten.